oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Demir (III) varl nda trombosit gama-glutamil transferaz n n prooksidan etkisi  [cached]
Azize ?ener,?zge ?evik,Derya ?zsavc?,Gülderen Yan?kkaya-Demirel
Marmara Pharmaceutical Journal , 2011,
Abstract: Gama-glutamiltransferaz (GGT), indirgenmi glutatyonun (GSH) metabolizmas nda nemli rol oynayan bir membran enzimidir. GSH' n katabolizmas s ras nda, GGT aktivitesi sonucu gü lü demir redükleyici etkisi olan tiyol dipeptid sisteinilglisin olu ur. Son ara t rmalar artm serum GGT aktivitesinin oksidatif stresin bir g stergesi olarak kullan labilece ini g stermektedir. GGT aktivitesi trombositlerde de bulunur. Redoks reaksiyonlar trombosit fonksiyonlar n de i tirebilir. Ancak, trombositlerdeki redoks reaksiyonlar nda GGT aktivitesinin rolü bilinmemektedir. Bu al man n amac trombosit-GGT aktivitesinin demir(III) varl nda, oksidatif modifikasyonlar ve apoptotik uyar lar ba lat c etkisinin olup olmad n belirlemektir. al mam zda, trombosit GGT aktivitesi demir(III) varl nda inhibit rlerle inhibe edildikten sonra ve/veya substratlar ile uyar ld ktan sonra lipid peroksidasyonu, protein oksidasyonu, GSH, kaspaz-3 düzeyleri ve fosfatidilserin (PS) translokasyonu incelenmi tir. Sonu lar, demir (III) varl nda GGT aktivitesi uyar lan trombositlerin lipid peroksidasyonu ve protein oksidasyonu düzeylerinin GGT aktivitesi inhibe edilen trombositlere g re anlaml olarak daha yüksek düzeylerde oldu unu g stermi tir. GGT aktivitesi uyar lan trombositlerin GSH i eri i anlaml l üde azalm t r. Trombositlerin kaspaz-3 aktivitelerinde anlaml farkl l k g zlenmemi tir. Ancak, GGT aktivitesi uyar lan trombositlerde PS translokasyonu, GGT aktivitesi inhibe edilen trombositlere g re erken apoptoz-aktivasyon faz nda artm t r. Sonu olarak, trombosit-GGT/GSH/demir(III) sistemi trombositlerde oksidatif modifikasyonlar ve trombosit PS translokasyonunu tetikleyebilir. B ylece, trombosit-GGT'si bulundu u evrede reaktif oksijen türlerinin (ROT) art na katk da bulunabilir ve kardiyovasküler hastal klar n geli iminde rol oynayabilir.
Sa l ve Güvenli i Hakk n n Korunmas : verenin verenin Sa l ve Güvenli i Organizasyonu
Z. G?nül Balk?r
Sosyal Güvenlik Dergisi , 2012,
Abstract: Türkiye, i kazas ve meslek hastal klar a s ndan, dünyada ilk s ralarda yer almaktad r. al anlar n i güvenli i hakk n n koruma alt na al nmas g revinin yerine getirilmesi; gerek devlet ve gerekse i ili kilerinin taraflar n n, al ma ili kilerindeki i sa l ve güvenli iyle ilgili koruma sistemlerine sahip kmas na ba l d r. güvenli i hakk n n korunmas i in, i in yap lmas ndan do an tehlikelerin ortadan kald r lmas veya azalt lmas yollar n n ara t r lmas yoluyla yasa koyucunun i sa l ve güvenli ine dair mevzuat hükümlerini yeniden yap land r lmas gerekmektedir. te yandan i veren de, i ilerin i in yap l mas ndan do an tehlikelere kar , i sa l ve güvenli iyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek üzere i sa l ve güvenli i organizasyonunu kuracak ve y netecektir. veren, kurdu u i sa l ve güvenli i organizasyonuyla; i yerindeki tüm tehlikelerin ortadan kald r lmas amac yla, i sa l ve güvenli ini sa lamak üzere dikey ve yatay bütünle me ilkelerini kullanarak, genel ve zel organizasyon yükümlülü ünü yerine getirecektir. Turkey takes place near the top of the list in terms of work accidents and occupational illnesses. Ensuring the protection of the right of safety at work of employees depends on the fact that both the state and the parties of the work relationship watch the protection systems related to occupational health and safety. To protect the right of occupational health, it is essential that the legislation about occupational health and safety is restructured by the law makers through examination of the ways of removing or diminishing the hazards emerging from the nature of conduct of work. On the other hand, the employer is required to establish and manage an organisation of occupational health and safety to fulfil his/her liabilities related to occupational health and safety ensuring the protection of employees against the hazards emerging from the conduct of work. The employer through the organisation of occupational health and safety, will fulfil his/her responsibility of general and specific organisation by using the vertical and horizontal integration principles in order to ensure occupational health and safety for the purpose of removing all the hazards at work place.
Preservation of the Digital Culture: Archiving the World Wide Web Say sal (Dijital) Kültürün Korunmas : Web Ar ivleme
Ahmet Aldemir,Esin Sultan O?uz
Türk Kütüphanecili?i , 2006,
Abstract: Information growth in the web medium has required the necessity of archiving these information to transmit them to future generations. Web archiving is a versatile application which covers technical, legal and organizational dimensions. Any stage within the life cycle of digital information is critically important for the information in web environment. All over the world, many countries have started web archiving efforts through the leadership of their national libraries and attempted to carry these initiatives on a legal bases. In the light of these developments, this paper examines the necessity and major techniques in web archiving and it also discuss national and international web archiving projects. Web ortam nda ya anan bilgi art , beraberinde bu bilgilerin gelecek nesillere aktar lmas amac yla ar ivlenmesi gere ini gündeme getirmi tir. Web'in ar ivlenmesi teknik, yasal ve rgütsel boyutlar olan ok y nlü bir uygulamad r. Say sal ortamda üretilmi bilginin ya am d ngüsündeki her bir a ama, web ortam nda yer alan bilgiler i in hayati nem ta maktad r. Dünyada bir ok ülke milli kütüphaneleri ncülü ünde web ar ivleme al malar n ba latm ve bu giri imlerinin yasal bir platforma ta nmas i in gerekli ad mlar at lm t r. Bu geli meler nda al mam zda, web'in neden ar ivlenmesi gerekti ine de inilmi , web ar ivlemede kullan lan belli ba l yakla mlar ele al nm , ulusal ve uluslararas l ekli web ar ivleme al malar na yer verilmi tir.
Kitaplar n Korunmas
Nail Bayraktar
Türk Kütüphanecili?i , 1987,
Abstract:
Bilgi Toplumu Stratejisi Neden Gerekli?
Faruk Eczac?ba??
Türk Kütüphanecili?i , 2006,
Abstract:
Halk Kütüphanesi Kanunu Gerekli Mi ?
Meral ?en?z Alpay
Türk Kütüphanecili?i , 1975,
Abstract:
Kütüphanecili imizde Gerekli A amalar
O. Tekin Ayba?
Türk Kütüphanecili?i , 1974,
Abstract:
evre Korunmas nda At n At kla Giderilmesi Prensibi  [cached]
Utkan ?zdemir,Gonca Al
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2012,
Abstract: zet evresel problemler g z nüne al nd nda, kat at klar n bertaraf bir ok dünya ülkesinin temel problemlerinden birisidir. Bu do rultuda farkl kaynaklarda olu an ve büyük l üde e itlilik g steren kat at klar n bir k sm n n tekrar kullan m hedeflenmektedir. B ylece ekonomik fayda sa lanmaya al lmaktad r. Kat at klar n yaratt evre kirlili ine, su kaynaklar nda meydana gelen ekolojik problemlerin de eklenmesi insanl k i in daha büyük risklerin habercisidir. Dolay s yla kat at klar n bertaraf nda nemli yeri olan tekrar kullan m n, sadece ekonomik faydas de il, “at n at kla giderim” esas na katk s da tart lmaya ba lanm t r. Tüketim h z n n giderek artt dünyada, zellikle tar msal k kenli at klar n, su ar t m nda adsorbent olarak kullan lmas yla yüksek ar tma verimleri sa land g zlemlenmi tir. Bu durumu takip eden e itli ara t rmalar, muz kabu u, ay i e i sap , pirin kabu u, portakal kabu u gibi tar msal k kenli at klar n yan s ra kül ve ar tma amuru gibi at klar n da organik ve inorganik bir tak m kirleticilerin su ortam ndan ar t lmas nda nemli rol oynad klar n g stermi tir. B ylece adsorbent maliyeti nedeniyle o u zaman i letmeler taraf ndan uygun g rülmeyen ve pilot l ekli al ma olarak kalan adsorpsiyon prosesinin kullan labilirli inin artt r lmas ans do mu tur. Adsorpsiyon proseslerinin yayg nla t r lmas ile at ksu ar t m nda elde edilebilecek yüksek verimlerin yan s ra bu proseslerde adsorbent olarak kullan lan at klar n bertaraf da sa lanm olacakt r. Ayn zamanda bu durum at klar n ba ka proseslerde de benzer ekilde de erlendirilmelerinin nünü a maktad r. Bu al mada zellikle endüstriyel bazda kullan mlar nda ekonomik ve evresel faydalar sa layacak at k k kenli adsorbentlerin türleri ve kapasiteleri kar la t rmal olarak de erlendirilmi tir.AbstractSolid wastes disposal is one of the fundamental environmental problems of many world countries. By this way reusing of some parts of solid wastes which composed in different sources and shown large scale variety have been aimed. So these ways have been aimed to provide economic benefits. Ecological problems of water resources have been added to solid wastes impurity and these facts have shown bigger risks for humanity. So reusing which is more important of solid waste disposal makes a contribution to waste removal with waste except economical benefits. Especially researchers have been observed to agricultural adsorbents efficiency on the adsorption of water treatment. Some of different research shown that inorganic wastes like ash and sewage sludge as
Ar iv Vesikalar n n Korunmas
Hadi H. Tamer
Türk Kütüphanecili?i , 1953,
Abstract:
Ya dokusu eren Nadir Bir Stafne Kemik Kavitesi Olgusu
Mehmet Cihan Bereket,Erman ?enel,?smail ?ener
Cumhuriyet Dental Journal , 2012, DOI: 10.7126/cdj.2012.989
Abstract: Stafne bone cavities are firstly reported by Stafne in the angle of mandibles in1942. These cavities are usually located at the lingual side in the area between the mandibular first molar and the mandibular angle, and are not considered rare. They are usually unilateral and casually diagnosed during routine radiographic examination. One of their primary radiological diagnostic features is the characteristic location below the mandibular canal. Because of the diagnostic mixtures between the Stafne bone cavities and other radiolucent lesions, detailed visualization procedures are essential. The Dental Computerized Tomography (DCT) scan is suggested as the most suitable noninvasive diagnostic and follow-up modality for this bony configuration in the posterior mandible. Magnetic Resonans Imagenes (MRI) findings give detailed information to the surgeons about the content of the these cavities. In this paper, we present a rare case of Stafne Bone Cavity which has fatty content. Its differential diagnosis was carried out with DCT and MRI. Keywords: Stafne bone cavity, adipose tissue, dental computerized tomography, MRI. ZET Stafne kemik kavitesi, 1942 y l nda ilk defa Stafne taraf ndan mandibula angulusunda rapor edilmi tir. Bu kaviteler genellikle mandibula angulusu ve mandibuler birinci molar aras nda lingualde lokalizedirler ve nadir olduklar dü ünülmez. Genelikle tek tarafl ve rutin radyografik muayene s ras nda tesadüfen te his edilirler. Radyolojik te histe primer zelliklerinden biri de mandibuler kanal n alt nda karakteristik lokasyonlar d r. Stafne Kemik Kavitesi ve di er lezyonlar n te his a s ndan neden olaca kar klardan dolay detayl g rüntülemeler ok nemlidir. Dental Bilgisayarl Tomografi (DBT) mandibula posteriorundaki bu kemik konfigürasyonlar n n te his ve takibinde en uygun noninvaziv metod olarak nerilmektedir. Manyetik rezonans g rüntüleme (MR), bu kavitelerin i eri i hakk nda cerrahlara ayr nt l bilgi vermektedir. Bu makalede, ya l i eri e sahip nadir bir Stafne Kemik Kavitesi olgusu sunulmaktad r. Ay r c tan s , DBT ve MR ile ger ekle tirilmi tir.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.