oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Diyarbak r'daki Geleneksel Konut Mimarisinde Süsleme Anlay s //// Decoration in Traditional Residential Architecture in Diyarbakir Province
Gülsen Ba?
History Studies : International Journal of History , 2010,
Abstract: Bat ve do uyu birbirine ba layan bir güzergahta yer almas nedeniyle a lar boyu farkl kültürleri i inde bar nd ran Diyarbak r’da bud nemlere ait zengin bir maddi kültürel birikim olusmustur. Bu birikimi erisinde 18.-19. yüzy llara ait tarihi konutlar nemli bir grubuolusturmaktad r. Mimari zellikleri bak m ndan Anadolu’nun farkl y releriyle paralellikler g steren konutlar, süsleme anlay slar y nüylekendine zgü anlay s ve zümleme abalar yla dikkat ekmektedir.Tas, ahsap, al , maden gibi farkl malzemeler üzerinde de isiktekniklerle olusturulan süslemeler Diyarbak r’ n Osmanl d nemi resmisanat anlay s d s nda, halk n sosyal yasam n n da bi imlendirdi i vey resel olan n a r bast bir sanatsal be eniyi yans tmalar bak m ndan nem tas maktad r. //// Located on the route that connect the west and east, having beenembracing different cultures throughout the centuries, Diyarbak r has arich accumulation of material culture of those periods. Within thisaccumulation, historical residents of 18th and 19th century constituteand important group. The residents show some parallelism with to thosein different places of Anatolia with their architectural characteristics. Theresidents are interesting in terms of decorations which have its ownunderstanding and efforts for analysis The decorations in Diyarbak rare made using various materials such as stone, wood, plaster andmines. These decorations are important because apart from theunderstanding of art in Ottoman Era, these decorations reflect the artistic taste with dominant local patterns that was also shaped by thesocial life of the people.
E itim Olgusunun Y neticilerin G rme Anlay lar na Etkisi: Türkiye’de Yabanc Dilde E itim Veren Orta E itim Kurumlar Mezunlar üzerine Bir Ara t rma  [PDF]
Yener PAZARCIK
Journal of Administrative Sciences , 2013,
Abstract: Bireyin toplumsalla mas nda, ailenin, e itim al nan okullar n ve sonras nda al ma ya am n n nemli etkileri vard r. Bu al ma, aile ve i ya am n n d nda e itim hayat n n, bireyin toplumsalla mas , de erlerinin olu mas üzerindeki etkisini l meyi ama lamaktad r. al mada e itim sisteminin ve bu sistemin uygulay c s olan okullar n, bireyler üzerinde toplu bir etki yaratarak benzer bir toplumsalla maya neden olaca ve ortak bir de erler sistemini olu turaca varsay m hakimdir. Ara t rma varsay m na g re, olu an ortak de er sisteminin sonucu olarak da bireylerin i ya amlar nda ba vurduklar i g rme anlay lar nda okullar n etkisini g rebilmek mümkün olacakt r. Bu ama la, ara t rma tasar m na uygun olarak se ilmi e itim kurumlar n n, bireylerin i ya- amlar üzerindeki etkisini g rebilmek amac yla mezunlar n n i g rme anlay lar na olan etkisi l ülmeye al lm t r
1-12 AY ARASI BEBEKLERDE PAMUKCUK ENFEKS YONU VE ANNELER N TEDAV YE Y NEL K KULLANDIKLARI GELENEKSEL YAKLA IMLAR  [cached]
Birsel Canan DEM?RBA?,Meltem Kürtüncü TANIR,Sema KU?UO?LU
EJOVOC : Electronic Journal of Vocational Colleges , 2012,
Abstract: al ma “A” Aile Sa l Merkezine bir ay i erisinde gelen pamuk uk enfeksiyonuna sahip 1-12 ay aras bebeklerin enfeksiyon nedenleri ve annelerin tedaviye y nelik kulland klar geleneksel y ntemleri analiz etmek amac ile tan mlay c olarak yap lm t r. al man n uygulama alan olarak Do u Karadeniz’de bulunan bir ile ba l Aile Sa l Merkezi (ASM) belirlenmi tir. Ara t rmaya 1 Eylül-1 Ekim 2011 tarihleri aras nda, bu merkeze ba vuran,1-12 ayl k bebeklerindeki pamuk uk enfeksiyonu ikayeti ile gelen anneler al nm t r. Belirlenen tarihler aras nda 166 anne e itli nedenlerle (a , kontrol, hastal k) ASM’ye gelmi olup, bunlardan 47 annenin ocu u pamuk uk enfeksiyonu ikayeti ile tedavi alm lard r. al mada yer alan kad nlar n ya ortalamas 32±5.3 olup, %51.1’i ilkokul mezunu, %97’si al mamaktad r. Annelerin %51.1’inin sütyen kulland , %68.1’inin en az bir meme ucu atla oldu u, %59.6’s n n emzirmede s k nt ya ad , %23.4’ünün meme temizli ini su ile yapt , %42.6’s n n oturarak banyo yapt , %42.5’inin bebek ama rlar n ay rmadan ama rlar n makinede y kad ve %59.3’ünün y kamada deterjan kulland tespit edilmi tir. Annelerin, %72.3’ü her a lad nda emzirilen, %53.2’si ek g da alan, %78.7’si tatland r c alan, %68.1’i biberon kullanan, %55.3’ü emzik kullanan, %66.0’ k z bebek %42.6’s 4-6 ayl k olan bebeklere sahip oldu u bulunmu tur. Pamuk u u olan bebe in a z na karbonat sürmenin %38.3 ile anneler taraf ndan en s k yap lan uygulama oldu u belirlenmi tir. E itim durumu ile geleneksel tedavi y ntemi kullanma aras nda istatistiksel olarak anlaml ili ki bulunmu tur (p<0.05). Annelerin ya , sosyo-ekonomik durumu gibi fakt rleri ile pamuk uk enfeksiyonunda geleneksel y ntem kullanmalar aras nda anlaml ili kinin olmamas , toplumda hala geleneksel metodlar n bebek bak m nda nemli oldu unu g stermektedir.
The Hybrid Library: The Focal Point of Traditional and Digital Libraries Karma Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Odak Noktas
Mehdi Afzali
Türk Kütüphanecili?i , 2008,
Abstract: Many libraries are currently experiencing a transition from traditional printbased collections to one that holds a mix of print and digital resources. This has led to the existence of so called hybrid libraries. A hybrid library conjugates elements of the traditional and the digital library. The most basic challenge is to acquire a common understanding of their defi nitions, aims, and missions. Digital and hybrid libraries are two kinds of modern libraries, defi ned as different entities. Defi nitions of these libraries show some overlap. So, it is not possible to separate them as two completely different types of libraries. The aim of this paper is to investigate the practices of and challenges confronting hybrid and digital libraries. Günümüzde kütüphaneler geleneksel bas l dermelerden hem bas l hem de dijital kaynaklar i eren “karma kütüphaneler”e d nü mektedir. Bu a amada kar la lan en temel sorun karma kütüphanelerin tan m, ama ve g revlerinde ortak bir anlay geli tirilmemi olmas d r. Modern kütüphanelerin iki türü olarak dijital ve karma kütüphaneler farkl ekillerde tan mlanmakta, ancak bir ok ortak zellikler ta maktad r. Bu makalede karma kütüphanelerin tan t m , zellikleri ve g revleri, dijital ve karma kütüphaneler aras ndaki ili kiler ve karma hizmetler incelenmektedir.
Tüketim Toplumlar nda Kentsel D nü üm Projelerinin ve evre-Toplum Anlay n n Sosyolojik Analizi
Al? Fatih UYSAL,Handan AKY???T
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2012,
Abstract: zet nsano lu var oldu undan bu yana sürekli olarak do al evre ile etkile im i erisinde olmu tur. lk d nemlerde insanlar evrenin bir par as olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmi tir. Son zamanlarda evreyle ilgili artan sorunlar giderebilmek i in sürdürülebilir kalk nma/geli me ad alt nda bir ok proje geli tirilmesine ra men, al malar n yetersiz kald g zlenmektedir. Bunun en nemli nedeni ise insan-do a ili kilerinin pazar mekanizmas i erisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet- evre korunmas ü lüsündeki bilinen eli kiyi do urmas d r. rne in, Türkiye’de kentsel alanlar ekillendiren 3194 say l imar kanunu ile ortak ama lar olan 5393 say l Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek de erlerde olmas na y nelik al malar yapmas gerekti i vurgulanm t r. Bu kapsamda günümüzde yo un gündem konusu olan kentsel d nü ümün vadetti i kentsel evre ile mevcut olan sosyal-kültürel de i im kar la t r lmal olarak ele al nm t r. Ara t rma ü b lümden olu maktad r. Birinci b lüm, insan- evre ili kilerinin k sa bir tarihi, bu ili kilerin geli ti i kavramsal er eveyi kapsamaktad r. kinci b lümde, sosyolojik analizlerde ortaya kan, insan ve toplum üzerine evre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya ba lamas n sa layan geleneksel “insan merkezli evre anlay ndan”, “do a merkezli evre anlay na” ge i süreci üzerinde durulmu tur. ü üncü b lümde ise, kamuoyunda ok a konu ulan kentsel d nü üm projelerinin, evreye duyarl bir medeniyet in as sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanlar n en büyük tüketim mekan olan kentsel alan yap lanmalar yla birlikte ekonomik kalk nma modellerinde g z ard edilen ve “kay p halka” olarak tan mlad m z evre ve toplum ili kisi analiz edilmi tir. B ylelikle tüketim toplumlar nda kentsel d nü üm projelerinin yaratm oldu u sosyal de i im süreci ortaya konularak, sa l kl , uzun vadeli, ba ar l sürdürülebilir bir evre modelinin geli mesi i in gerekli olan fakt rlerin kurumsal ve teorik alt yap s olu turulmu turSince his creation, human beings have always been in interaction with the natural environment. This has been a direct result of the life activities as human being was a part of the ecosystem in the first ages. However, constantly increasing population, together with developing technology, has caused changes within the ecosystem. The mentioned fact which needs to be considered in the human and nature relations brings out the problem of how the nonrenewable and unenrichable soil and its complementary parts, namely air, water and plants wi
- Aile Ya am at mas le Ba a kmada Kullan lan Bireysel Ve Kurumsal Stratejilerin De erlendirilmesi  [PDF]
Emine ?zmete,I??l Eker
Sosyal Güvenlik Dergisi , 2013,
Abstract: Bu al ma, kamu sekt ründe al an kad nlar n ve erkeklerin i ve aile ya am at mas ile ba a kmada kulland klar stratejileri, bu stratejileri kullanma s kl klar n , i ve aile ya am at mas ile ba a kmada uygulanan kurumsal stratejileri de erlendirme durumlar n , kurumun yaz l i ve aile ya am dengeleme politikas na ili kin bilin lilik durumunu, kurum taraf ndan al anlara sunulan i ve aile ya am düzenlemelerine ili kin fark ndal k durumunu belirlemek amac ile yürütülmü tür. Ara t rma rneklemini kamu sekt ründe al an 300 kad n ve erkek olu turmaktad r. Ara t rma sonucunda; al an bireylerin en ok “iyi bir i plan yapmak” stratejisini kulland klar ; bireysel i leri planlama a s ndan esnek olmaya al t klar , d ar dan yard m alma kapsam nda ise “ ocuklar n bak m i in ücretli yard m alma”n n en ok kullan lan strateji oldu u; ya ve ocuk say s n n i -aile at mas ile ba a kmada kullan lan stratejileri belirleyen de i kenler olarak ortaya kt belirlenmi tir.This study was conducted to determine that strategies using coping with work-family conflict, frequency of using these strategies, status of assessment of organizational strategies that applied coping with work-family conflict, state of consciousness in related to organization’s written policy of balancing work and family life, state of awareness of arrangements work-family life offered to employees by organization men and women working in public sektor. Totaly 300 women and men working in public sektor were inculuded in research sample. The result of study was determined that the most using strategy by working individuals “to make a good business plan”; trying to be flexible in terms of plannig individual work, as part of getting help from outside “getting paid help for the care of children” is the most widely used strategy; age and number of children reveals as the variables which determine the strategies used to cope with work-family conflict.
Orta retim Kurumlar nda Okul Aile Birliklerinin Okul Y netimine Kat l m Düzeyleri
Mustafa BAYRAK?I,Serdar D?ZBAY
Sakarya University Journal of Education , 2013,
Abstract: Bu ara t rma, Kocaeli ili, zmit il esi Milli E itim müdürlü üne ba l resmi orta retim kurumlar nda, okul-aile birliklerinin okul y netimine kat l m düzeylerini e itim- retim, renci i leri, personel i leri ve okul i letmesinin y netimi boyutlar nda belirlemek amac yla ger ekle tirilmi tir. Bu al mada okul aile birli inin okul y netimine katk düzeylerine y nelik y netici alg lar n belirlemek ve bu alg lamalardaki farkl l klar g rev, ya ve k dem de i kenleri a s ndan incelenmi tir. Ara t rma tarama modeli esas al narak yap lm t r. al ma evreni ise Kocaeli ili, zmit il esi Milli E itim Müdürlü ü ne ba l resmi orta retim kurumlar ndaki 27 müdür ve 83 müdür yard mc s ndan olu maktad r. Ara t rmada veriler “veri toplama formu”, “okul aile birli inin okul y netimine katk s l e i” kullan larak toplanm t r. Elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler ve “t testi” kullan lm t r. Ara t rma sonucunda; okul-aile birlikleri okul y netimine sadece maddi konularda kat l m g sterebilmekte oldu u bulgusuna ula lm t r. Okul-aile birli inin e itim- retim, renci i leri, personel i leri ve okul i letmesinin y netimine katk s na y nelik y netici g rü leri a s ndan g rev durumuna, ya durumuna ve k dem durumuna g re anlaml bir farkl l k bulunmad ortaya km t r.
Ankara ilinde e itim alan aile hekimli i asistanlar n n e itim gereksinimlerinin de erlendirilmesi
Hülya Y?k?lkan,?zlem Türedi,Cenk Aypak,Süleyman G?rpelio?lu
Cumhuriyet Medical Journal , 2013,
Abstract: Ama . zellikle yeti kinler i in bir e itim müfredat haz rlaman n ilk ad m e itim ihtiya lar n n ne oldu unun tespit edilmesidir. Bu al man n amac , Ankara ilinde e itim alan Aile hekimli i asistanlar n n temel yeterlilikler a s ndan e itim ihtiya lar n , kendi de erlendirmelerinden yola karak ortaya koymak ve standardize bir müfredat program olu turulmas na katk da bulunmakt r. Y ntem. Bu kesitsel al man n evrenini 01 Mart-01 Haziran 2012 tarihleri aras nda Ankara ilinde; t p fakültesi ve e itim ara t rma hastanelerinde aile hekimli i asistanl yapmakta olanlar olu turmu tur. al ma yürütücüleri taraf ndan olu turulan anket formu, al maya kat lmay kabul edenlere uygulanm t r. Bulgular. Ankara ilinde halen aile hekimli i asistanl yapmakta olan 120 asistan n 77’sine (%64,1) ula ld . Uzmanl k sonras planlar na bak ld nda, %42,9’u saha hekimi, %40,3’ü akademisyen, %7,8’i zel, %1,3’ü t p d bir alanda al may planlarken; %7,8’i ise karars zd . Aile hekimli i temel uygulamalar ve kat l mc lar n yeterlilikleri kendileri taraf ndan de erlendirildi inde; lmekte olan hasta bak m , ergen sa l ve dan manl , temel yenido an bak m , madde ba ml l , istismar ve iddet, evre kaynakl hastal klar ve meslek hastal klar , evde bak m, ya am ve lümle ilgili konularda uygulama yapma imkanlar n n az oldu u g rüldü. Kat l mc lara uygulanan ‘en iyi nas l renirim’ anketi sonu lar na g re, tercih ettikleri en iyi renme y ntemleri s ras ile i itsel (n: 40), kinetik (n: 28), okuyarak (n: 28) ve g rseldi (n: 12). Sonu . Aile Hekimli i Uzmanl k E itimi hastane rotasyonlar , birinci basamak uygulama e itimi ve e itsel etkinliklerden olu maktad r. Kat l mc lar n, hastane rotasyonlar nda uygulama imkanlar n n daha seyrek oldu unu belirttikleri konular n, birinci basamak uygulama e itimi ve e itsel etkinliklere dahil edilmesi uygun olacakt r. Kat l mc lar n %40,3’ü, zellikle de 2006 y l ve sonras mezun olanlar daha s kl kla akademisyen olmay planlamaktad r (p: 0,01). Ancak akademisyenli in en temel zelliklerinden biri olan güncel bilgileri takip etmek i in makale okuma durumlar na bak ld nda, kat l mc lar yeterli s kl kta Türk e ve ngilizce makale okumad klar n belirtmektedirler. al mam za g re kat l mc lar n en ok tercih ettikleri renme metodu i itseldir ancak bir e itim program nda birden ok y ntemin bir arada kullan lmas n n renmenin kal c l n art rd bilinmektedir.
L'aile dite des prélats au chateau de Grignan (Dr me) 1684-1689  [cached]
Christian Trézin
In Situ : Revue de Patrimoines , 2012, DOI: 10.4000/insitu.1203
Abstract: La construction de l'aile des prélats au chateau de Grignan de 1684 à 1689 correspond à la requalification d'un secteur composite constitué du XIIe au XVIIe siècle. Commanditée sans intervention d'architecte par l'évêque de Carcassonne et l'archevêque d'Arles, frères du comte de Grignan, elle est batie en deux chantiers successifs selon des partis distincts dont l'harmonisation laborieuse est restée inachevée. Si le batiment de Carcassonne reflète initialement le savoir traditionnel de l'entrepreneur Florent Loiseleur, celui d'Arles est imprégné des uvres récentes de l'agence de Jules Hardouin-Mansart dont le ma on Jacque Jaquet dit Beaufleury a probablement été tenu de s'inspirer. Ce chantier est un exemple du mode d'action des architectes amateurs dans le milieu conservateur de la noblesse proven ale. The "prelates" wing of the castle of Grignan was built from 1684 to 1689. It was supposed to be a requalification and a renewal of a heterogeneous area erected between 12th to 17th century. Sponsored by the bishop of Carcassonne and the archbishop of Arles, brothers of the count of Grignan, no architect was involved in its design. It was built in two successive phases reflecting distinct conceptions and accordingly its architctural harmonization was made difficult and remained unfulfilled. If the Carcassonne building reflects the traditional savoir faire of the building contractor Florent Loiseleur, Arles's was deeply close to the recent works of Jules Hardouin-Mansart's agency whom the master builder Jacque Jaquet, said Beaufleury, had most probably to be inspired of. This construction is an example of the way amateur architects used to work in the conservative circle of proven al nobility.
TüRK HALK KüLTüRüNDE GELENEKSEL HALK HEK ML TRADITIONAL FOLK MEDICINE IN THE TURKISH FOLK CULTURE
Serdar U?URLU
Turkish Studies , 2011,
Abstract: Geleneksel Türk halk hekimli i binlerce y ll k bir ge mi e sahiptir. slamdan nce ortaya kan bu gelenek slamdan sonra da ya amayadevam etmi tir. Bu nedenle günümüzde eski geleneksel iyile tirmepratikleri ge mi in inan ve inan unsurlar ile birlikte uygulanmayadevam etmektedir. Bu gelenek eski din ve geleneksel ortamda aman yada kamlar taraf ndan uygulanm t r ki amanlar eski gelenekte dinadamlar olarak kabul edilmektedir. Yine kocakar lar, halk hekimleri veocakl lar (bir e it halk hekimi) da yeni dinde ve gelenekte bu gelene inyürütücüleridirler. Iyile tirme gelene inde baz uygulamalar günümüzmodern t bb na ters olmas na ra men, modern t p ile uyu anuygulamalara da rastlanmaktad r. Eski gelene in halk hekimlerihastalar iyile tirmek ya da ila yapmak i in do adan faydalan rlard . Budurum günümüz gelene inde de de i meden devam etmektedir. Bütünbunlara ek olarak bir halk eczac l k gelene i ila yap m nda hayvanpar alar n n ve e itli bitkilerin kullan lmas yla ortaya km t r. Bu türhasta iyile tirme pratikleri ve ila yap m uygulamalar geleneksel aktar myollar ile günümüze kadar ula m t r. The traditional Turkish folk medicine has a history of thousands years. This tradition existed before Islam, has continued to live then.Therefore, nowadays, old-traditional healing practices continued to beapplied, contains marks of faith and beliefs of past. This traditionexecuted by shamans and kams, in the ancient religion and tradition, ismaintained by religion men, big wives, folk healers and ocaks (that is akind of folk healer) in the new religion and culture around. Even thoughpresent-day practices of healing tradition are reverse of modern medicine,in this tradition there are also many practices overlapping with themodern medicine. Folk healers of old tradition have benefited from naturein order to make the drugs or heal patients. This situation has continuedunchanged in the new tradition as well. In addition to these, tradition ofa folk pharmacy has occurred because of use of various herbs andanimal products in making drug. This kind patient healing techniquesand drug making applications, have reached until now with thetraditional ways of transmission.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.