oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
A VIDA COMO MOSAICO: A CONSTRU O DE AUGUSTO DOS ANJOS EM A úLTIMA QUIMERA  [cached]
DANIELA KERN
Signótica , 2008, DOI: 10.5216/sig.v20i1.5108
Abstract: Este artigo analisa como Ana Miranda, em A última quimera, constrói a personagem Augusto dos Anjos, visando apontar algumas técnicas narrativas das quais a romancista se vale. Na presente análise, com a personagem ficcional Augusto dos Anjos, s o cotejados tanto o eu lírico do poeta quanto o eu presente em sua correspondência pessoal e a imagem do poeta que aparece nas memórias de amigos e em sua fortuna crítica.
Mesta in mala mesta  [PDF]
Ivan Stani?
Urbani Izziv , 1994,
Abstract: Avtor izhaja iz predpostavke, da malih mest ni mo no opredeliti kot posebno kategorijo naselij, ker je edino skupno merilo za lo evanje med urbanimi, tevilo prebivalcev. V pojasnilu navaja zna ilnost, ki so neko opredeljevale mesta, kot so obzidje, trg in statut.
Povezovanje razbitega mesta  [PDF]
Lu?ka A?man Momirski,Ole Moystad
Urbani Izziv , 1998,
Abstract: V prispevku je najprej opisana eksponentna rast mesta Bejrut med in po vojni v Libanonu. Sledi povojna rekonstrukcija mesta. Poudarek je na rekonstrukciji sredi a mesta Bejrut, ki je bil med vojno najbolj razdejan, ob tem pa so predstavljena razmi ljanja o ponovni vzpostavitvi javnega ivljenja v mestu. razmi ljanja o prehodnih arhitekturah in pojmovanjih le-te, zna ilnih za mesta kjer so uni ene tako fizi ne kot tudi dru bene vezi med prebivalci.
Trajnostni vidiki prenove mesta
Mojca ?a?ek Divjak
Urbani Izziv , 2001,
Abstract: Usmerjanje urbanega razvoja mesta zahteva celosten pristop v ir em, regionalnem smislu. Trajnostno usmerjeni model regionalnega mesta vklju uje razvoj osrednjega strnjenega mesta in decentralizirano zgo evanje na suburbaniziranih obmo jih. Eno osnovnih na el modela decentralizirane koncentracije je povezovanje regionalnih struktur urbane rasti z razvojem javnega prometa. Pozidava je koncentrirana na strate kih to kah vzdol javnega regionalnega transportnega sistema. S tem nastajajo manj a sredi a (z vi jo gostoto) ob poteh javnega prevoza, ki zdru ujejo razli ne urbane funkcije: delo, bivanje, nakupovanje in rekreacijo.
Sob o signo de Darwin? Sobre o mau uso de uma quimera
Strauss, André;Waizbort, Ricardo;
Revista Brasileira de Ciências Sociais , 2008, DOI: 10.1590/S0102-69092008000300009
Abstract: in 2003 francisco de oliveira published an article entitled "the platypus" in which he makes some critical statements on the political conjecture of that historical moment. this article is full filled by a parallel between darwinian evolutionism and the vision of the author on the contemporary brazilian society. in doing such analogy, he incurred in a series of theoretical errors about the evolutionary theory. those errors consist greatly in an inappropriate substitution between what has been known as "social darwinism" and the neo-darwinist theory as comprehended by their own proponents. the present work identifies those errors and contextualize them into the neo-darwinian theory. besides, we show a historical portrait of the formation process of the evolutionary thinking in order to emphasize that the association between biology and social darwinism is much more complex than it has usually been assumed.
Urbanisti na zasnova mesta Maribor  [PDF]
Uro? Lobnik
Urbani Izziv , 1999,
Abstract: Projekt urbanisti ne zasnove mesta Maribor traja e od leta 1995. Obse no analiti no delo je bilo usmerjeno v prepoznavanje in opredelitev klju nih problemov v mestu s smernicami za re evanje. Strokovne podlage so bile izdelane in predstavljene kot konceptualne ideje, jasne strokovni in lai ni javnosti. Sam koncept urbanisti ne zasnove mesta oziroma mestnega na rta pa temelji na delitvi ter zdru evanju tirih delov mesta, ki sestavljajo Maribor. V zaklju ku so predstavljena razmi ljanja o izbolj anju sistema planiranja.
Ikona mesta v digitalni kulturi  [PDF]
Vesna Petre?in Robert,Laurant-Paul Robert
Urbani Izziv , 2003,
Abstract: Klju ni vidiki digitalne tehnologije niso vizualne narave, zato se opisovanje podobe mesta in njegovih upodobitev v digitalni kulturi opira na ugotovitev, da so novi mediji po na inu izraza metajezik. lanek posku a raz leniti formalne, strukturne in dru bene zna ilnosti preslikav mesta v virtualna okolja.
Razpoznavna struktura mesta: primer Ljubljane  [PDF]
Kaliopa Dimitrovska Andrews,Breda Miheli?,Ivan Stani?
Urbani Izziv , 2001,
Abstract: Zaradi teko ih sprememb v dru bi se spreminjajo tudi pogledi na razvoj mest. Razpoznavna struktura mesta se v vseh konceptih prostorskega razvoja razume kot vrednota. Ob izdelavi koncepta prostorskega razvoja Ljubljane je bil tako dan pomemben poudarek oblikovanju identitete mesta. V prispevku so predstavljena razmi ljanja o izgrajevanju identitete mestnega prostora, urbanih okolij in urbanisti ni dedi ini. Na tej osnovi je bila oblikovana metoda razpoznave mestnega prostora ter predlagana vklju itev razpoznavne strukture v prostorski plan mesta Ljubljane. Prispevek kon ujejo merila za njeno trajnostno oblikovanje.
Demografske spremembe in mesta v Sloveniji
Aleksander Jako?
Urbani Izziv , 1993,
Abstract: Prispevek obravnava prebivalstveno rast in spremembe v slovenskih mestih, kjer avtor ugotavlja, da so zna ilnost slovenske poselitve majhna mesta. Zadnji kazalci o tevilu prebivalstva ka ejo na zni anje, kar ne naznanja nazadovanja ampak razvoj v drugo smer. Glede na demografske trende, bo rast ve jih slovenskih mest morala biti predvsem kvalitativna in nikakor ne na ra un manj ih.
La edición electrónica en Espa a: sue o cumplido o quimera para el nuevo milenio
Lic. Nati Ramajo Hernández
Revista Latina de Comunicación Social , 2000,
Abstract: La intención del presente trabajo es la de analizar el estado actual de la edición electrónica en Espa a y ver cuál puede ser su evolución, en definitiva, saber si tendremos que convivir con una quimera inteligentemente disfrazada con atuendos de realidad o si, por el contrario, la enso ación se habrá materializado.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.