oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Honderd jaar Vlaamse beweging  [cached]
E. Witte
BMGN : Low Countries Historical Review , 1991,
Abstract: L. Wils, Honderd jaar Vlaamse beweging, III, Geschiedenis van het Davidsfonds in en rond wereldoorlog II
De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983) undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie  [cached]
Willemjan Barzilay
Studium : Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-Geschiedenis , 2009,
Abstract: The development of Rein van Bemmelens (1904-1983) undation theory: Forty years of Dutch geology The Dutch geologist Rein van Bemmelen was the greatest opponent of plate tectonics in the Netherlands. He lived and worked during an important period in the history of earth sciences. He had studied geology when Wegeners theory was introduced and enthusiastically received in the Netherlands and he worked as a geologists during the period in which, after Wegeners theory was rejected in the Netherlands, several Dutch geologists came with their own theories to explain the origin of continents and oceans and in which plate tectonics was introduced in the Netherlands. He had proposed his own theory, the undation theory, at the beginning of the 1930s and kept on developing it during the following years. He continued to do so until his death in 1983. The history of the undation theory thus sheds light on the history of geology in the Netherlands. I will trace the history of geology in the Netherlands using Rein van Bemmelen and his undation theory as a lense.
A. Bleich, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid: 1946-1986  [cached]
D.F.J. Bosscher
BMGN : Low Countries Historical Review , 1988,
Abstract:
A.G. Verhoef, Een bevlogen onderneming. Veertig jaar Raptim Reisorganisatie 1949-1989  [cached]
H. Slooter
BMGN : Low Countries Historical Review , 1996,
Abstract:
Hat Puzzles  [PDF]
Tanya Khovanova
Mathematics , 2014,
Abstract: This paper serves as the announcement of my program---a joke version of the Langlands Program. In connection with this program, I discuss an old hat puzzle, introduce a new hat puzzle, and offer a puzzle for the reader.
Dertig jaar (1975-2005) internasionale aksie vir Christelike ho r onderwys: enkele persoonlike indrukke  [cached]
B.J. van der Walt
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 2005, DOI: 10.4102/koers.v70i3.283
Abstract: Thirty years (1975-2005) international action for Christian higher education: a few personal reflections These personal reflections are written in view and commemoration of the fact that thirty years ago (9-13 September 1975) the formerly Potchefstroom University for Christian Higher Education (today the Potchefstroom campus of the North-West University) manifested farsightedness when it planned and received the First International Conference of Reformed Institutions for Christian Higher Education. The aim of this article is to answer the following three questions: Firstly, how did this initiative develop? (a historical review); secondly, what was the harvest of the past thirty years? (a brief evaluation); and thirdly what can be expected from the future?
Die teologiese skool gedurende die jaar 1953.
S. du Toit
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1954, DOI: 10.4102/koers.v21i4.1810
Abstract: Die verbygegane jaar was in meer as een opsig ’n jaar wat in die annale van ons inrigting met besondere letters aangeteken sal staan. Dit was ’n jaar van groot hoogtepunte en van donker dieptepunte.
Die stryd in algeri - ’n historie oorsig‘  [cached]
L.J. Twynman
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1962, DOI: 10.4102/koers.v30i3&4.1500
Abstract: Die wêreld het voorverlede maand met verligting die nuus vcrneem dat ’n ooreenkoms tussen Frankryk en die Algerynse lebelle bereik is om die biltere oorlogslivd van die afgelope agt jaar te he indig. Hiermee is ’n nuwe bedeling in Algeri afgekondig. Of dit nuut sal wees, in die sin van anders as die orde van geweld en hloed van die afgelope jare, val egter te besien.
'N beknopte oorsig van die historiese navorsing in die Nasionale Kruger Wildtuin
Dr. W. H. J. Punt
Koedoe : African Protected Area Conservation and Science , 1962, DOI: 10.4102/koedoe.v5i1.839
Abstract: 'N beknopte oorsig van die historiese navorsing in die Nasionale Kruger Wildtuin
Die voorspellingswaarde van die takseersentrum: 'n Oorsig
H. J. Pietersen
South African Journal of Industrial Psychology , 1990, DOI: 10.4102/sajip.v16i3.514
Abstract: The assessment centre: a brief review of predictive value. Factors such as the rise of the professional manager, industrialization and worker expectations have, over the last few decades, increasingly placed managers in the limelight as a key occupational group. In this regard the assessment centre has become prominent as a method for the identification of managerial potential. However, a brief review of the relevant research literature indicates low predictive variances for the managerial assessment centre. This fact, together with the limited scope of the assessment centre, therefore necessitates, amongst other things, a wider research perspective which will include other work and non-work related factors as well. Opsomming Verskynsels soos die opkoms van die professionele bestuurder, industrialisering en stygende werkerverwagtinge het meegebring dat die kollig die afgelope paar dekades al hoe meer op bestuurders as sleutelberoepskategone geplaas is. In hierdie verband het veral die takseersentrum aandag gekry as 'n metode vir die identifisering van bestuurs- potensiaal 'n Kort oorsig van die betrokke navorsingsliteratuur toon egter lae voorspellingsvariansiesyfers vir die takseersentrum aan. Hierdie feit, tesame met die beperkte fokus van die takseersentrum, noodsaak, onder andere, 'n wyer navorsingsperspektief wat ook ander relevante werk- en nie-werkverwante faktore msluit.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.