oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. du Plessis
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/8-1-940
Abstract: Foreword by the editor of Lexikos 8
Foreword
Evandro Agazzzi,ítala M. Loffredo D'Ottaviano,Daniele Mundici
Principia : an International Journal of Epistemology , 2011,
Abstract: Foreword
Foreword
Evandro Agazzi,ítala M. Loffredo D’Ottaviano,Daniele Mundice
Principia : an International Journal of Epistemology , 2011,
Abstract: Foreword
Foreword  [PDF]
Marco Ant?nio Rosa Machado,Gláucia Vieira Candido,Ewerton de Freitas Ignácio,Débora Cristina Santos e Silva
Via Litterae , 2010,
Abstract: Foreword
Foreword  [PDF]
Marco Ant?nio Rosa Machado,Gláucia Vieira Candido,Ewerton de Freitas Ignácio,Débora Cristina Santos e Silva
Via Litterae , 2009,
Abstract: Foreword
Foreword  [PDF]
Ariovaldo Lopes Pereira,Débora Cristina Santos Silva,Ewerton de Freitas Ignacio,Gláucia Vieira Candido
Via Litterae , 2010,
Abstract: Foreword
Foreword
Ariovaldo Lopes Pereira,Débora Cristina Santos e Silva,Ewerton de Freitas Ignácio,Gláucia Vieira Candido
Via Litterae , 2011,
Abstract: Foreword
Voorwoord  [cached]
D.F.M. Strauss
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 2011, DOI: 10.4102/koers.v76i1.1
Abstract: Om ’n Festschrift ter ere van die akademiese werk van ’n kollega en medewetenskaplike te publiseer, is sekerlik een van die mees lonende intellektuele gebeurtenisse wat so ’n akademikus kan ervaar. Dit is daarom ook ’n besondere voorreg om die taak opgedra te word om ’n Voorwoord vir hierdie Festschrift te skryf.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/15-0-31
Abstract: Vanjaar is dit tien jaar sedert AFRILEX tot stand gekom en Lexikos die ampte-like mondstuk van AFRILEX geword het. In hierdie nommer verskyn 'n kort oorsig deur dr. Mari tta Alberts, die huidige President van AFRILEX, oor die aanloop tot die totstandkoming, en die samestelling en aktiwiteite van AFRI-LEX. Ook word die beleidsrede van prof. R.R.K. Hartmann ingesluit soos van-jaar gedurende Julie gelewer tydens die Tiende Internasionale Konferensie van AFRILEX in Bloemfontein. Dit is 'n gepaste insluiting aangesien prof. Hart-mann as voorsitter en fasiliteerder opgetree het by die totstandkoming van AFRILEX tydens die Agste Internasionale Konferensie van ALASA gedurende Julie 1995 op Stellenbosch.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/12--756
Abstract: Lexikos is deur die Buro van die WAT beplan as 'n internasionale leksikografiese tydskrif met sy hoofdoel die bevordering van die praktiese leksikografie van die tale wat in Afrika gebruik word. Dit wou egter ook internasionale rigtings in die metaleksikografie aantoon.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.