oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Perspektief op die Bantoetuislande  [cached]
M.C. Botha
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1968, DOI: 10.4102/koers.v35i5&6.1393
Abstract: Die onderwerp wat ek moet bespreek, is: Perspektief op die Bantoetuislande”. Ek wil dit graag op so ’n wyse vertolk dat dit eintlik op ’n besinning oor bre beleid en die toepassing daarvan neerkom. Daarom gaan ek my probeer bepaal by hooftrekke van ons beleid van veelvolkige ontwikkeling en uitgebreide besonderhede vermy. Hoewel Bantoetuislande ’n sleutelbegrip is, is daar ander fasette in die beleidstoepassing wat gepaard gaan met Bantoetuislande en selfs voor die geografiese omlyning daarvan ons aandag verdien. Deur net die ekonomiese afhanklikheid van sommige van ons onafhanklike buurstate in o nskou te neem, kan besef word dat die skepping van ’n aantal afgeslote tuislande sonder meer nie die finale antwoord is nie.
Die staat en die semi-staatsinstellinge 'n vraagstuk van vryheid en beheer*  [cached]
C. P. Van der Walt
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1965, DOI: 10.4102/koers.v33i1.1350
Abstract: Die onderw erp wat vir bespreking by hierdie geleentheid gekies is, staan in verband m et die sake van ons eie tyd en ons eie land. Ons eie tydsom standighede kom ter sprake deurdat die verskynsel van die sem i-staatsinstellinge kenm erkend van die tw intigste eeu is. Dit het naam lik betrekking op die huidige staatstaak, en dien as voorbeeld van die aanpassing en uit- bouing van die staat se organisasie om dié taak te kan uit- voer. Gesien die belangrike rol wat die staat tans speel, be- hoort die soeklig op sy werksaam hede en organisasie na my mening by te dra tot ’n beter begrip van die tyd en die wêreld waarin ons lewe.
Die uitdaging van ontoereikende wiskuDie uitdaging van ontoereikende wiskundeprestasie: fokus op 'n metabenadering: navorsings-en oorsigartikel ndeprestasie: Fokus op ’n metabenadering
Kobus Maree
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie , 2009, DOI: 10.4102/satnt.v28i4.66
Abstract: Soos in talle ander lande die geval is, bestaan daar in Suid-Afrika diepe besorgdheid oor veral Graad-12-leerders se ontoereikende prestasie in wiskunde en die impak hiervan op sowel tersiêre studie as die nasionale ekonomie. Om in wiskunde te presteer, beteken immers nie net oorlewing vir individuele leerlinge nie, maar inderdaad vir enige ontwikkelende land. In hierdie artikel val die soeklig op oplossings vir die probleem van ontoereikende prestasie in wiskunde. Eerder as om nogeens slegs op “probleemareas” of ge soleerde fasette van die uitdaging te hamer, word in hierdie artikel gefokus op ’n metabenadering; die uitdagings en faktore wat op die makro-, meso-, asook mikrovlak manifesteer, word onder die loep geneem. Hoewel besef word dat daar gewis nie ’n sogenaamde silver bullet bestaan nie, ’n soort towerstaf wat maar geswaai kan word en waarmee probleme eensklaps uit die weg geruim kan word nie, kan baie gedoen word om die situasie ten minste betekenisvol te verbeter. Die betoog sentreer daarom in die eerste plek om die rol wat die staat behoort te speel, insluitend die verskaf ng van infrastruktuur, asook die ophef ng van armoedige gemeenskappe om sodoende die nodige omstandighede te skep waarbinne leerders kan presteer. Op die mesovlak verdien die opleiding van onderwysers indringend aandag en op die mikrovlak word gewys op die belangrikheid daarvan om ouers by die leergebeure in wiskunde te betrek – met ander woorde om ouers as ’t ware toe te rus om hul kinders te kan begelei; daar word voorts gewys op die belangrikheid daarvan om in wiskundeklaskamers ’n klimaat te skep wat optimale leer moontlik maak. Die oorkoepelende ideaal is dat leerders nie slegs beter sal presteer in wiskunde nie, en dus toelating sal verkry tot meer gesogte studierigtings nie, maar dat hulle skool ná Graad 12 beter toegerus sal verlaat om tipiese uitdagings wat met universiteitstudie gepaardgaan, te kan aanpak The challenge of inadequate achievement in mathematics: Focus on a meta-approachAs is the case elsewhere in the world, all stakeholders in South Africa are deeply concerned about the level and scope of underachievement in mathematics, not only at Grade 12 level, but, indeed, at University, University of Technology and Further Education and Training levels. These concerns assume a deeper dimension in light of the fact that inadequate achievement in mathematics inevitably will have a ripple effect on the academic situation in any country: inadequate achievement in mathematics precludes learners from applying for admission to sought-after elds of study, which,
Openbaringslig op die Apartheidsvraagstuk  [cached]
S. du Toit
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1949, DOI: 10.4102/koers.v17i1.1922
Abstract: Dit is dringend noodsaaklik dat ons apartheidsbeleid aan die Skrif getoets word. Hier lê ons hoogste norm en as ons beleid hiermee nie in harmonie is nie, moet dit dienooreenkomstig gewysig word. As ons beleid in stryd is met die Ordinansies van God, kan dit geen se n bring nie. Ons Afrikaanse volk bewandel tussen die volkere van die wêreld ’n eensame pad. Daarom klem die noodsaaklikheid van ’n deeglike fundering van ons beleid des te nicer.
Prinsipi le kritiek op die sosiale studies.  [cached]
J. P. Van der Walt
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1960, DOI: 10.4102/koers.v27i12.2087
Abstract: Op grond van die skrywer se onlangse navorsing oor ,,’n Historiesprinsipi le beskouing oor die opkoms, die veld van ondersoek en die betekenis van die Opvoedkundige Sosiologie, met spesiale verwysing na die Laerskool” , wil hy die leser die een en ander omtrent sy bevindinge meedeel.
OP DIE WYSE VAN VADER JAKOB  [cached]
Editorial Team Militaria
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/8-4-770
Abstract: Broeder Andrew, 'n bekende evangel is, het by geleentheid Suid-Afrikaners beskuldig dat hulle 'slaap'; dat Suid-Afrika 'slaap'. In die verhaal Exodus skets die skrywer die ontnugtering van die Joodse kinders wat die hel van die Duitse konsentrasiekampe beleef het. Hy merk ook op dat die oorgrootte meerderheid volwassenes meen dat rampe en teenspoed hulle nie sal tref nie maar eerder iemand anders - hierdie Joodse kinders het egter die teendeel beleef. In hierdie twee stellings Ie die hele tragiek van die situasie waarin Suid- Afrika hom tans bevind. Tye is besig om te verander: die felheid van die aanslag op Suid-Afrika neem toe maar ons 'slaap', gesus deur die geloof dat die gevaar ver van ons af is - op ons grense maar nie hier by ons; in ons mooi land waar drinkwater skoon is, waar 'n mens nog vry kan asemhaal en waar witbrood klaar gesny verkoop word nie. Voorwaar, 'n skreiende teenstelling met die beeld van die Joodse kinders wat reeds op 'n jeugdige leeftyd, ontnugter is.
Beweging op due grondslag van die gereformeerde belydenis  [cached]
Editorial Office
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1953, DOI: 10.4102/koers.v20i4.1993
Abstract: Op ’n samespreking onlangs te Potchefstroom gehou, is besluit tot die stigting van ’n beweging op grondslag van die Gereformeerde belydenis.
Op die grens van vakwetenskap en filosofie
M Elaine Botha
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1976, DOI: 10.4102/koers.v41i2.1235
Abstract: Die begrip “grens” soos dit voorkom in die titel is vir meerdere uitleg vatbaar. Eerstens sou dit kon dui op ’n onoorskreibare punt tussen die filosofie en die vakwetenskappe, so iets soos ’n grenspaal of baken, met ander woorde ’n punt van waterdigte skeiding tussen die domein van die filosofie en die vakwetenskappe. As ’n mens soms die dramatiese grensgevegte tussen die filo- sofie en die vakwetenskappe in die wetenskaplike literatuur beskou1) dan blyk dit kennelik noodsaaklik te wees om wel sodanige grens te stel, veral ten einde die gevaar van weten- skaplike terrorisme van die een of die ander kant die hoof te bied.
Die impak van kritiek op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT)
W Botha
Lexikos , 2004,
Abstract: Die WAT se sensitiwiteit vir kritiek blyk duidelik uit die feit dat geeneen van die hoofpunte van kritiek ten opsigte van die eerste ag dele in die kritiek op dele IX en X herhaal word nie. Ensiklopediese behandeling van leksikale items, die ingewikkeldheid of onverstaanbaarheid van betekenisverklarings, die ondeurdagte aanwending van voorbeeldmateriaal, stadige alfabetiese vordering en die afwesigheid van volledige uitspraakleiding figureer derhalwe nie in die kritiek op dele IX en X nie. Die artikel gee 'n oorsig van die hoofpunte van kritek op dele IX en X en bespreek hoe die WAT in daaropvolgende dele op die kritiek gereageer het. In gevalle waar daar nie op geldige kritiek ag geslaan is nie, of waar die kritiek nie met praktiese voorstelle gepaardgegaan het nie, word aanpassings aan die hand gedoen. Sodoende word die wisselwerking tussen leksikografiese teorie en praktyk 'n dinamiese proses. Sleutelwoorde: hoofpunte van kritiek, omgangstaal, volgorde van sitate, uitspraakleiding, onbereikbare verwysings, misleidende sinoniemverwysings, wisselwerking tussen leksikografiese teorie en praktyk
Die Nasionale vlag en die vlaghysing op 31 Mei 1928  [cached]
Jan Ploeger
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/3-5-944
Abstract: Reeds twee maande voordat die huidige Nasionale Vlag van die Republiek van Suid-Afrika landswyd en elders in gebruik geneem is, is hierdie vlag op 30 Maart 1928 te Havanna, Kuba, gehys.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.