oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Perspektief op die Bantoetuislande  [cached]
M.C. Botha
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1968, DOI: 10.4102/koers.v35i5&6.1393
Abstract: Die onderwerp wat ek moet bespreek, is: Perspektief op die Bantoetuislande”. Ek wil dit graag op so ’n wyse vertolk dat dit eintlik op ’n besinning oor bre beleid en die toepassing daarvan neerkom. Daarom gaan ek my probeer bepaal by hooftrekke van ons beleid van veelvolkige ontwikkeling en uitgebreide besonderhede vermy. Hoewel Bantoetuislande ’n sleutelbegrip is, is daar ander fasette in die beleidstoepassing wat gepaard gaan met Bantoetuislande en selfs voor die geografiese omlyning daarvan ons aandag verdien. Deur net die ekonomiese afhanklikheid van sommige van ons onafhanklike buurstate in o nskou te neem, kan besef word dat die skepping van ’n aantal afgeslote tuislande sonder meer nie die finale antwoord is nie.
Ontwikkeling en perspektief in die Afrikaanse po sie  [cached]
A.P. Grové
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1967, DOI: 10.4102/koers.v34i4&5.1423
Abstract: In die oorweging van my opdrag — om te praat oor ontwikkeling en perspektief in die Afrikaanse po sie — het ek my afgevra of, en in hoeverre dan, die terme ontwikkeling” en perspektief” in die verband met mekaar versoenbaar is. Op ’n bepaalde manier gesien dui dié woorde op twee benaderingswyses wat nogal skerp teenoor mekaar te staan kom. Rig ons ons op ontwikkeling, is die geskiedenis, die verloop in die tyd van deurslaggewende betekenis en sal ons in ’n ho mate chronologies (of miskien anti-chronologies) te werk moet gaan, sal ons as 't ware saam met die tyd oor die hele terrein van ons po sie moet beweeg. Soek ons na perspektief, daarenteen, word die persoonlike instelling deurslaggewend, want nou staan ons stil en kan ons vanaf ’n bewus gekose, voordelige waarnemingspunt die landskap in o nskou neem, kan ons verskynsels en verhoudinge weergee soos hulle op ’n bepaalde moment in ons gesigsveld te staan kom.
Die mikologie: Perspektief en waardebepaling  [cached]
M.C. Papendorf
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1967, DOI: 10.4102/koers.v35i1.1372
Abstract: Die vroe bestempeling van die twintigste eeu as die eeu van die natuurwetenskap het reeds in sy begin jare op soveel oortuigende getuienis berus dat niemand, seker veral nie na inagneming van die fenomenale vooruitgang gedurende die afgelope aantal dekades nie, sal wil beweer dat hierdie beoordeling enigsins voorbarig was nie. Veral vir die gene wat reeds ’n halfeeu lank of meer, die vordering van die natuurwetenskap van dag tot dag op soveel verskillende terreine kon volg en sodoende ’n besonder duidelike perspektief kon verkry, is hierdie bewering moontlik nog meer aanvaarbaar as vir ander wat op 'n later tydstip daarme kennis gemaak het en gevolglik soveel as doodgewoon, alledaags en vanselfsprekend moes aanvaar.
Multidissiplinêre beskouinge op veroudering vanuit ‘n pastorale perspektief
Elsona Malan,Yolanda Dreyer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2009, DOI: 10.4102/hts.v65i1.182
Abstract: Multiprofessional aspects of ageing seen from a pastoral perspective This article describes existing research on gerontology, and explores the role of pastoral care. When focusing on gerontology from a pastoral care point of view, certain multiprofessional aspects need to be considered. The article aims to highlight insights on the subject from the field of sociology, and to enable pastors to engage meaningfully with elderly persons. Reflection on the changing social environment emphasises the difficulties that retirement and the resulting loss of authenticity pose to the older person. The article considers how pastoral care as part of a multidisciplinary team could fulfil a positive role in gerontology. How to cite this article: Malan, E. & Dreyer, Y., 2009, ‘Multidissiplinêre beskouinge op veroudering vanuit ‘n pastorale perspektief’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65(1), Art. #182, 9 pages. DOI: 10.4102/hts.v65i1.182
Perspektief  [cached]
W.N. Coetzee
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1970, DOI: 10.4102/koers.v37i6.1341
Abstract: Dit is ’n voorreg om in die uitgawe ’n rede van die Rektor van die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk te plaas. Hierdie rede is gelewer by geleentheid van die eeufeesviering van die Teologiese Skool verlede jaar. Na lees en herlees is ek getref deur die rykdom en omvangrykheid van die inhoud daarvan, en die leser word aangeraai om die gedagtegange in die stuk met konsentrasie te peil. Dit is ook ’n genoe dat hierlangs ’n studie oor ’n aspek van die regswetenskap kan staan.
Perspektief  [cached]
W.N. Coetzee
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1970, DOI: 10.4102/koers.v37i3&4.1313
Abstract: Vir elkeen wat met kulturele bedrywighede gemoeid is was die kultuursaamtrek in die eeufeesjaar van die P.U. vir C.H.O. 'n verfrissing en verdieping: laasgenoemde is bewerkstellig deur hemude besinning en eersgenoemde deur aangebode perspektiewe. Dit is m.i. die hoofstrekking van die referate wat in hierdie bundel opgeneem is. Die mens se kultuur strek tot
Perspektief  [cached]
W.N. Coetzee
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1970, DOI: 10.4102/koers.v37i5.1336
Abstract: Dit was ’n gelukkige keuse van die komitee vir interfakultêre lesings om 'n slag die teleskoop om te draai en die universiteit self in o nskou te neem. In die lesings wat in hierdie uitgawe gepubliseer word kom ’n hele paar nuwe beskouings na vore en word die universiteit ten regte in die branding van die lewe geplaas.
Observation of the phi to pi+pi-pi+pi- Decay  [PDF]
CMD-2 Collaboration
Physics , 2000, DOI: 10.1016/S0370-2693(00)01001-7
Abstract: Using 11.6 pb^{-1} of data collected in the energy range 0.984--1.06 GeV by CMD-2 at VEPP-2M, the cross section of the reaction e+e- to pi+pi-pi+pi- has been studied. For the first time an interference pattern was observed in the energy dependence of the cross section near the phi meson. The branching ratio of the phi to pi+pi-pi+pi- decay double suppressed by the G-parity and OZI rule is measured Br(phi to pi+pi-pi+pi-) = (3.93 +- 1.74 +- 2.14) \cdot 10^{-6}. The upper limits have been placed for the decays phi to pi+pi-pi+pi-pi0 and phi to eta pi+pi- Br(phi to pi+pi-pi+pi-pi0) < 4.6 \cdot 10^{-6} 90% CL, Br(phi to eta pi+pi-) < 1.8 \cdot 10^{-5} 90% CL.
The pi -> pi pi process in nuclei and the restoration of chiral symmetry  [PDF]
N. Grion,M. Bregant,P. Camerini,E. Fragiacomo,S. Piano,R. Rui,E. F. Gibson,G. Hofman,E. L. Mathie,R. Meier,M. E. Sevior,G. R. Smith,R. Tacik,for the CHAOS Collaboration
Physics , 2005,
Abstract: The results of an extensive campaign of measurements of the pi -> pi pi process in the nucleon and nuclei at intermediate energies are presented. The measurements were motivated by the study of strong pi pi correlations in nuclei. The analysis relies on the composite ratio C_{pi pi}^A, which accounts for the clear effect of the nuclear medium on the (pi pi) system. The comparison of the C_{pi pi}^A distributions for the (pi pi)_{I=J=0} and (pi pi)_{I=0,J=2} systems to the model predictions indicates that the C_{pi pi}^A behavior in proximity of the 2m_pi threshold is explainable through the partial restoration of chiral symmetry in nuclei.
‘n Kerk met karakter: Die perspektief van Gerben Heitink
Theuns F.J. Dreyer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2009, DOI: 10.4102/hts.v65i1.315
Abstract: A church with character: The perspective of Gerben Heitink Mainstream churches worldwide are experiencing a decline in membership. The wellknown Dutch practical theologian Gerben Heitink’s (2007) latest book Een kerk met karakte, Tijd voor herori ntatie is an attempt to address this phenomenon. This article is an overview of his book, with comments from other authors. Although emerging churches is constitute a movement separate from the institutional churches, Heitink still takes the existing church as point of departure. He suggests a process of reorientation and transformation within based on a matrix of eight critical factors. In conclusion, the article evaluates Heitink’s model from a personal perspective within the context of the Netherdutch Reformed Church of Africa. How to cite this article: Dreyer, T.F.J., 2009, ‘‘n Kerk met karakter: Die perspektief van Gerben Heitink’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65(1), Art. #315, 5 pages. DOI: 10.4102/hts.v65i.315
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.