oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Wat wil die apologetiek?  [cached]
P. W. Buys
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1980, DOI: 10.4102/koers.v45i1.1144
Abstract: Oor die Apologetiek bestaan daar veel verwarring. “Men krijgt het gevoel, alsof men de hand gestoken heeft in een wespennest. Geen enkel vak der godgeleerdheid toont zulk een beeld van volslagen wanorde als dit” (Hepp, 1922, p. 16).
Die pendule subjektiwiteit-objektiwiteit in die teologie van Theuns Dreyer – ’n dialoog
Andries G. van Aarde,Theuns F.J. Dreyer
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2011, DOI: 10.4102/hts.v67i3.1172
Abstract: The pendulum between subjectivity and objectivity in the theology of Theuns Dreyer – a dialogue This article reflects a conversation between Andries G. van Aarde and Theuns F.J. Dreyer. Dreyer was professor of Practical Theology in the period 1983 to 1999, and director of the Reformed Theological College at the Faculty of Theology, University of Pretoria from January 2000 until his retirement in January 2012. The article aims to demonstrate the shifts in Practical Theology and how these changes influenced Dreyer and, on the other hand, how Dreyer himself was the campaigner of the progress in teaching and training of ministers of the Netherdutch Reformed Church of Africa during the past three decades. How to cite this article: Van Aarde, A.G. & Dreyer, T.F.J., 2011, ‘Die pendule subjektiwiteit-objektiwiteit in die teologie van Theuns Dreyer – ’n dialoog’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(3), Art. #1172, 11 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v67i3.1172
Platonism and Akrasia in Chrysippus. The Interpretation of Marcelo Boeri
Ricardo Salles
Ideas y Valores , 2010,
Abstract: The paper addresses two questions regarding the interpretation of akrasia among the Stoics, offered by Marcelo Boeri in his book Appearance and Reality in Greek Thought: On the one hand, can Chrysippus’s monistic adaptation of the Platonic model of the divided soul set forth in Book iv of the Republic provide a philosophically satisfactory explanation of the classical phenomenon of akrasia? On the other hand, is this phenomenon the true explanandum of this adaptation? The paper shows that the answer to both these questions could be negative and thus different from the answer provided by Boeri in his book. The argument is based on the analysis of Plutarch vm 446f-447b and on the analysis of the classical problem of akrasia.
La teoría davidsoniana de la akrasia  [PDF]
Carlos E. Caorsi
Signos filosóficos , 2005,
Abstract: Resumen: El tratamiento davidsoniano de la akrasia recurre a la introducción de un tipo de operador, el conector prima facie. Este operador debe dar lugar a juicios condicionales en los cuales la afirmación del antecedente no permita obtener el consecuente como conclusión separada y permitir separar el consecuente a los efectos de obtener como conclusión un juicio incondicional. En este artículo, me propongo, mostrar las razones que llevaron a Davidson a proponer este operador, y desarrollar una interpretación del mismo que permita cumplir con las dos exigencias antes se aladas. Abstract: Davidson’s treatment of akrasia resorts to the introduction of a type of operator, the prima facie connector. This operator should yield conditional judgments in which the affirmation of the antecedent does not admit to obtain the consequent as a separate conclusion; and it must allow to separate the consequent in order to obtain the non-conditional judgment. In this article I intend to show the reasons which led Davidson to propose this particular operator and then I intend to develop an interpretation of the operator which satisfies the two requirements aforementioned.
La Akrasia y el principio de continencia en davidson: Una actualización de su pensamiento
Milazzo,Rosario;
EPISTEME , 2008,
Abstract: this paper aims to inquire into the davidson?s conception of akrasia exposed in how is weakness of the will possible? (1966). davidson aims at theorizing about the dark problem of akrasia, which is characterized as an aristotelian conception. part of davidson?s strategy for facing the difficulties of this subject is to propose a separation of the problem from akrasia, the morality, since he argues that akrasia is a problem of the philosophy of action, not a problem of moral philosophy. in this context, davidson suggests the existence of a principle which orients the performance of rational man: the principle of continence. however, how to do that principle someone?s own remains unanswered. we will try to show, how the thought of davidson about this subject has evolved.
Taalbeskouing en taalstrewe van die G.R.A  [cached]
H. Venter
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1956, DOI: 10.4102/koers.v24i1.1781
Abstract: Die taalbeskouing van die Genootskappers is deur verskillende voorstanders van Afrikaans geformuleer, o.a. deur Pannevis (in sy Gesprek”, wat deur J. D. du Toit in S. J. du Toil in weg en werk, bl. 102-107, aangehaal word), deur C. P. Hoogenhout (in sy Gesprekke tusse Jan Vasvat en neef Daantje Loslaat), deur Oom Lokomotief (in Die Patriot, waarin hy met sy kensketsende joernalistieke vaardigheid en gevatheid die aanvalle op Afrikaans oortuigend weerlê het).
n Voorlopige model vir die sistematiese beskrywing van gebruikersvriendelikheid in woordeboeke
H Beyer
Lexikos , 2006,
Abstract: Die gebruikersperspektief staan tans sentraal in die leksikografiese gesprek. Dit spruit uit die beginsel dat enige woordeboek in die eerste plek vir gebruik deur 'n bepaalde teikengebruikersgroep bedoel moet wees, en as sodanig moet die woordeboek op daardie gebrui-kersgroep afgestem wees — dit moet gebruikersvriendelik wees. In hierdie artikel word van die standpunt uitgegaan dat die gebruik van 'n woordeboek as 'n kommunikatiewe handeling begryp moet word, wat die geleentheid bied om insigte uit die kommunikasiewetenskap in die metalek-sikografie te benut. Na aanleiding van die algemene kommunikasiemodel vir interpersoonlike kommunikasie wat in die literatuur oor kommunikasiewetenskap voorkom, word 'n leksikogra-fiese kommunikasiemodel voorgestel. Uit hierdie model kan minstens elf leksikografiese para-meters afgelei word aan die hand waarvan gebruikersvriendelikheid in woordeboeke sistematies beskryf kan word. Die struktuur wat hierdie parameters aan 'n gesprek oor gebruikersvriendelik-heid in woordeboeke kan gee, bemiddel die formulering van die ware doel van 'n gebruikers-vriendelike woordeboek. Sleutelwoorde: gebruik, gebruiker, gebruikersperspektief, gebruikersver-wysingsraamwerk, gebruikersvriendelikheid, kanaal, kommunikasiemodel, konteks, leksikograaf, leksikografiese kommunikasiemodel, medium, meta-teks, stylgids, terugvoer, werklike doel, woordeboek, woordeboekplan
Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke
HL Beyer
Lexikos , 2010,
Abstract: Die doel van hierdie artikel is om tot die metaleksikografiese gesprek oor skoolwoordeboeke as 'n tipe pedagogiese woordeboek by te dra. Die fokus is op kontekstuele bepalers wat by die beplanning van skoolwoordeboeke verreken behoort te word: Binne die konteks van 'n veeltalige Namibi word enkele onderwyskundige sisteme verken wat 'n impak op die ontwerp van gedrukte skoolwoordeboeke vir die sekondêre skoolfase kan hê, naamlik skoolkurrikula, die nasionale taalbeleid vir skole en die beleid van leerdergerigte onderwys. Hierdie artikel voer ook aan dat die voor die hand liggende teikengebruiker van 'n skoolwoordeboek, naamlik die leerder, nie die enigste teikengebruiker is nie: Die onderwyser word as medeteikengebruiker gestel wanneer dit by die gebruik van woordeboeke in die onderrigleersituasie kom. Verskillende tipes gevalle van woordeboekgebruik in die mikrokonteks van die onderrigleersituasie word onderskei, naamlik woordeboekonderrig, woordeboekge ntegreerde taalonderrig en woordeboekgeondersteunde taalonderrig. Hierdie tipes gebruik behoort komponente van 'n woordeboekpedagogie te wees, wat uiteindelik behoort te lei tot outonome woordeboekgebruik en die gepaardgaande vestiging van 'n individuele woordeboekkultuur by die leerder. Die leksikograaf moet al hierdie aspekte inreken wanneer 'n skoolwoordeboek beplan word ten einde die nodige leksikografiese vernuwing in te voer. Enkele voorstelle vir sodanige vernuwings en vir verdere navorsing word ten slotte aangebied. Sleutelwoorde: Gebruikersgerigte Leksikografie, Konteks, Leerder, Leerdergerigte Onderwys, Leerwoordeboek, Leksikograaf, Metaleksikografie, Naslaanwoordeboek, Onderwyser, Pedagogiese Woordeboek, Sisteem, Skoolwoordeboek, Taalbeleid, Teikengebruiker, Woordeboekgebruik, Woordeboekge ntegreerde Taalonderrig, Woordeboekondersteunde Taalonderrig, Woordeboekonderrig, Woordeboekpedagogie
Die teologiese en morele regverdiging van Apartheid en ’n "status confessionis"
P.J Strauss
Acta Theologica , 2005,
Abstract: Beide die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK) en die — op daardie stadium — Gereformeerde Ekumeniese Sinode (GES) het eventueel verklaar dat die teologiese en morele regverdiging van apartheid ’n status confessionis daarstel. Veral die Afrikaanse gereformeerde kerke sou in dié verband onder skoot kom. Die vrae wat hierdie stuk vra is: Wanneer bereik die kerk die punt waar hy ’n status confessionis verklaar? Hoe het die WBGK en die GES hierdie saak hanteer en was daar verskille in hulle benadering wat na verskille in hulle karakter as ekumeniese liggame teruggevoer kan word? Die gevolgtrekking is dat die WBGK sekere anti-apartheidstemme in die jonger NG Kerke onkrities nagevolg het, terwyl die GES ’n meer selfstandige houding geopenbaar het. Die WBGK het ook nie apartheid gedefinieer nie, wat sake vir verdere gesprek met die NGK bemoeilik het. Beide vertoon egter tekens dat hulle ernstig probeer het om aan die vereistes vir ’n status confessionis te voldoen.
Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?
Johan Buitendag
In die Skriflig , 2012, DOI: 10.4102/ids.v46i1.41
Abstract: In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n belemmering was vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap. Die rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het. Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.