oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
'n Model vir die bevordering van die geestesgesondheid van onafhanklike sakemanne  [cached]
A. Gmeiner,M. Poggenpoel
South African Journal of Industrial Psychology , 1998, DOI: 10.4102/sajip.v24i1.641
Abstract: A model for the promotion of mental health of independent businessmen. In this article the research is described that had as goal the generation of a practice-orientated model for the promotion of the mental health of independent businessmen. The research design utilised a qualitative, theory-generating design, based on the model of Dickoff, James and Wiedenbach (1968). Reliability and validity of this research was ensured by utilizing the measures of reliability and validity of Woods and Catanzaro (1988). The model was described in terms of structure and process and, lastly, evaluated according to criteria set by Chinn and Jacobs (1987). Opsomming In hierdie artikel word die navorsing beskryf wat ten doel gehad het om die genereringvan 'n praktykgcrigte model vir die bevordering van die gccstesgesondheid van onafhanklike sakemanne. Die navorsing het behels 'n kwalitatiewe, teorie-genererende ontwerp gebasecr op die model van Dickoff, James en Wiedenbach (1968). Geldigheids- en betroubaarheidsmaatreels volgens Woods en Catanzaro (1988) is toegepas om betroubaarheid en geldigheid van die navorsing te verseker. Die model is beskryf in terme van struktuur en proses en is ten slotte geevalueer volgens kriteria gestel deur Chinn en Jacobs (1987).
’n Raamwerk vir die verpleging van die volwasse pasi nt op drukgekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid
Michelle Martin,Eben Arries,Elsabe Nel
Health SA Gesondheid , 2002, DOI: 10.4102/hsag.v7i3.91
Abstract: The nurse functions as an independent practitioner, as part of the multi-disciplinary health team, during the delivery of nursing care to an adult patient on pressure-controlled ventilation in a critical care unit. Opsomming Die verpleegkundige, as onafhanklike praktisyn, funksioneer as lid van die multi-dissiplinêre gesondheidspan tydens die verpleging van die volwasse pasi nt op druk-gekontroleerde ventilasie in die kritiekesorgeenheid. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.
Hoofstukke uit die voor- en vroe geskiedenis van die SAW  [cached]
Jan Ploeger
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/1-4-978
Abstract: Op 31 Mei 1902 het 'n driejarige, van die begin af ongelyke militere worstelstryd in Suid-Afrika ten einde geloop. Hierdie kragmeting het die oorwinnaar op die slagveld ongeveer 22,000 soldate en £250,000,000 (R500,000,000) aan oorlogsuitgawes gekos. Aan Boerekant is meer as 34,000 menselewens, waarvan die van ongeveer 26,000 vroue en kinders in die konsentrasiekampe, betreur. Die Britse ideaal, 'n staatkundig verenigde Suid-Mrika onder die Union Jack, is verwesenlik. 'n Verarmde en uitgedunde bevolking van twee voormalige vrye en onafhanklike Voortrekkerrepublieke het die ondergang van hul state wat uit die ideale van hulle doelbewuste voorouers voortgekom het, innig betreur.
Die persoonlikheidsprofiel van suksesvolle bewakingsdienspersoneel  [cached]
T. L. Nell,L. Kamfer,R. P. Van Der Merwe,D. J. L. Venter
South African Journal of Industrial Psychology , 1996, DOI: 10.4102/sajip.v22i3.610
Abstract: The personality profile of successful prison warders. In an attempt to develop a personality profile for successful prison warders, scores on CattelFs 16-PF (SA92-form) were obtained from 361 warders employed by the South African Department of Correctional Services. Independent criterion information (tempo of promotion) was also obtained and used as indicator of job success. Using Hotelling's T2, it was found that the first order factor profiles of successful and unsuccessful warders differed significantly. There was no difference in their second order profiles. By means of stepwise discriminant analysis with personality as independent and success (expressed as a dichotomy) as the dependant variable, four first order factors were identified and formulae derived which predicted 14,8 better than chance whether a warder would be correctly classified as successful or not on the dichotomous success criterion. Opsomming In 'n poging om 'n persoonlikheidsprofiel vir suksesvolle bewakingsdienspersoneel saam te stel, is response op Cattell se 16-PF (SA92-vorm) vanaf 361 bewakingsdienspersoneellede werksaam by die Suid-Afrikaanse Departement van Korrektiewe Dienste, verkry. Inligting in terme van onafhanklike kriterium (tempo van bevordering) is ook verkry en gebruik as aanduiding van werksukses. Deur die gebruik van Hotelling se T2 is bepaal dat die ecrsteorde profiele van suksesvolle en onsuksesvolle bewakingsdienslede beduidend van mekaar verskil. Daar is geen beduidende verskil ten opsigte van die tweedeorde profiele gevind nie. Deur middel van stapsgewyse diskriminantontleding, met persoonlikheid as onafhanklike en sukses (uitgedruk as 'n digotomie) as afhanklike veranderlike, is vier eersteorde faktore geidentifiseer en formules saamgestel wat 14,8 beter as toeval kan voorspel of "n persoon suksesvol of onsuksesvol volgens die digotomiese sukseskriterium sal wees.
Die Probleem van die Lyde  [cached]
D. H. Kroeze
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1957, DOI: 10.4102/koers.v24i5.1831
Abstract: Dit is ’n gangbare uitdrukking: die probleem van die lyde." Bedoel word dan meestal die lyde van die gelowiges.
Die geologie van die Bontebokpark, distrik Swellendam  [cached]
J. M. Theron
Koedoe : African Protected Area Conservation and Science , 1967, DOI: 10.4102/koedoe.v10i1.774
Abstract: Die geologie van die Bontebokpark, distrik Swellendam
Die grondslae van die unie.  [cached]
D. W. Kruger.
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1960, DOI: 10.4102/koers.v27i11.2082
Abstract: Die huidige Unie fees bied die geleentheid, in besonder vir die Afrikaner,om hom opnuut rekenskap te gee van die basis van sy trou teenoor die Unie. Dit was lank die gebruik om die vraag van trou en lojaliteit as nie van toepassing op die Afrikaans-sprekende deel van die bevolking te beskou nie. Dit souslegs geldig wees vir ons landgenote van Engelse herkoms.
Die houdings van manlike bestuurders teenoor die vordering van vroue binne die bedryfskonteks: 'n Kultureel vergelykende studie
W. A. van Aarde,J. M. Schepers
South African Journal of Industrial Psychology , 1998, DOI: 10.4102/sajip.v24i2.654
Abstract: The attitude of male managers toward the advancement of women in the industrial context: A compantive cultural study. The main aim of this study was to determine the attitudes of male managers towards the advancement of women coming from the four cultural groups - white, black. Coloured and Indian, as well as women in general, within the business context. Five independent questionnaires were developed for this purpose. In general, it was found that black male managers were more positive in their attitudes towards women, than white male managers. In comparing the attitudes of male managers towards women coming from the various cultural groups, it appeared that white male managers exhibited a particular hierarchical order of preferences/ whilst black male managers only indicated differences regarding whites versus Coloureds, and Indians versus Coloureds. Opsomming Die hoofdoelstelling van hierdie studie was om die houdings van manlike bestuurders jeens die vordering van vroue komende uit die vier kultuurgroepe - blank, swart, Kleurling en Indi r, asook vroue in die algemeen/ binne die bedryfskonteks te bepaal. Vyf onafhanklike meetinstrumente is vir hierdie doel ontwikkel. Daar is bevind dat anderskleurige manlike bestuurders in die algemeen 'n gunstiger houdmg jeens vroue huldig as blanke manlike bestuurders. Uit 'n vergelyking van die houdings van manlike bestuurders jeens vroue komende uit die verskillende kultuurgroepe, blyk dit dat daar 'n bepaalde hi rargiese orde van voorkeur onder blanke manlike bestuurders is, terwyl anderskleurige manlike bestuurders slegs verskille ten opsigte van blanke- teenoor Kleurling- en Indi r- teenoor Kleurlinggroepe aandui.
Die onlangse bewindverandering in Afrika
J.H. Coetzee
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1966, DOI: 10.4102/koers.v34i1-3.1409
Abstract: Na die Tweede Wêreldoorlog het Afrika die aandag op horn getrek veral ten gevolge van die snelle ontvoogdingsproses ten opsigte van sy vroeere onderhorige gebiede en wel op ’n skaal en teen 'n tempo wat die benaming politieke rewolusie geregverdig het. Daar was baie wat hiervan nie veel goeds verwag het nie, maar hulle waarskuwings is versmoor onder die geklank van optimistiese jubelsange van hoe verwagtings oor die vrye state en nasies van onafhanklike Afrika. Die humanitere en liberale demokrasie is geloof as die verlossende mag en die ligbringende krag in die vroeere donker kontinent.
Herkoms van die naam Pretoriuskop  [cached]
Ph.D., D.Sc., B. V. Lombaard
Koedoe : African Protected Area Conservation and Science , 1969, DOI: 10.4102/koedoe.v12i1.746
Abstract: Herkoms van die naam Pretoriuskop
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.