oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Engels vir Afrikaanssprekendes  [cached]
F. Coetzee
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1934, DOI: 10.4102/koers.v1i4.1908
Abstract: Teenswoordig gaan daar al meer en meer stemme op onder Afrikaanssprekende ouers vir ’n beter onderlegdheid van hul kinders in Engels.
Tydskrif vir letterkunde: Beyond the bounds
H Willemse
Tydskrif vir letterkunde , 2007,
Abstract: No abstract Tydskriff vir Letterkunde Vol. 44 (2) 2007: pp. 236-239
Handleiding vir die erediens  [cached]
Ferdie Clasen
Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif , 1985, DOI: 10.5952/0-0-124
Abstract: Soos met baie ander dinge, is dit tans nie maklik om die liturgiese kenmerke van die NG Kerk eenduidig te beskryf nie. Die afgelope jare is gekenmerk deur is ryk verskeidenheid van be nvloeding en eksperimentering. Die nuwe Handleiding vir die Erediens wat in 2010 verskyn het, is 'n poging om enersyds op 'n verantwoordelike wyse die verskeidenheid te reflekteer en andersyds die eg gereformeerde karaktertrekke van die erediens te behou. In die res van hierdie artikel word 'n aantal tendense genoem om aan te dui tot watter mate die Handleiding vir die Erediens die verskeidenheid probeer akkomodeer. Dit is almal tendense wat vir die eerste keer in 'n handleiding vir die erediens van die NG Kerk opgeneem is.
Afrikaanse Speltoetser 2.1 en Woordafbreker vir Microsoft Office .
G de Wet
Lexikos , 2005,
Abstract: Sentrum vir Tekstegnologie. Afrikaanse Speltoetser 2.1 en Woordafbreker vir Microsoft Office . 2004. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit.
Persoonlikheidstrekke as voorspellers vir ontvanklikheid vir verandering by bestuurders
P. J. L. Kleynhans,C. Schmidt,J. M. Schepers
South African Journal of Industrial Psychology , 1999, DOI: 10.4102/sajip.v25i2.674
Abstract: Personality characteristics as predictors for managers' readiness to change. The purpose of this study was to establish the degree to which change readiness can be predicted by certain personality dimensions. A sample of 115 managers took part in the study. As a result of the multi- dimensional nature of the construct readiness for change, the prediction was administered through a canonical correlation. In this instance change readiness (criteria) was presented in the form of three separate measurements i.e. California Psychological Inventory (CPI), Reaction To Change Inventory (RTC) and the Perceptions of Organisational Change Inventory (POQ The scales of the Jung Personality Questionnaire JPQ) and a Locus of Control Inventory served as predictors in the study. The results of the study indicates that it is indeed possible to predict change readiness on the basis of personality analysis. Opsomming Die doel van die studie was om vas te stel of bestuurders se ontvanklikheid vir verandering voorspel kan word aan die hand van persoonlikheidstrekke. 'n Steekproef van 115 bestuurders het aan die ondersoek deelgeneem. Op grond van die multi-dimensionele karakter van die konstruk gereedheid vir verandering, is die voorspelbaarheid van ontvanklikheid vir verandering geanaliseer aan die hand van 'n kanoniese korrelasie waar meer as een afhanklike veranderlike meting (kriterium) by die studie ingesluit is, te wete die ontvanklikheid vir verandering soos gemeet deur die Kaliforniese Psigologiese Inventaris (KPI), die Reaksie op Verandering Skaal (ROV) en die Persepsie Van OrganisasieVerandering Skaal (POV). Die skale van die Jung Persoonlikheidsvraelys (JPV) en 'n Lokus van Beheer- vraelys het gedien as voorspellers in die studie. Die resultate dui aan dat ontvanklikheid vir verandering wel voorspel kan word aan die hand van persoonlikheidsanalises.
Die P.U.K vir C.H.O (1921-1942)  [cached]
F. Postma
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1943, DOI: 10.4102/koers.v10i4.1752
Abstract: Die afgelope jaar (1942) was vir die P.U.K. vir C.H.O. ’n herdenkingsjaar.
Pharos Speller: Speltoetser en Woordafbreker vir Afrikaans
P Louw
Lexikos , 2001,
Abstract: Pharos. Pharos Speller: Speltoetser en Woordafbreker vir Afrikaans. 2000. Pharos and Polderland Language and Speech Technology. Prys R299
Suid-Afrikaanse tydskrif vir kultuurgeskiedenis.  [cached]
A.M. Le Roux
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/14-4-514
Abstract: Die SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR KULTUURGESKIEDENIS het sy ontstaan te danke aan 'n kommunikasiebehoefte tussen die beoefenaars van kultuurwetenskappe.
Pharos Speller: Speltoetser en Woordafbreker vir Afrikaans
Phillip Louw
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/11--860
Abstract: Van dieselfde uitgewer as Pharos Woordeboeke/Dictionaries 5 in 1 kom die Pharos Speller: Speltoetser en Woordafbreker vir Afrikaans (voortaan Pharos Speller). Ook met hierdie produk bied Pharos innoverende taalleiding vir die Afrikaanse taalgebruiker. Pharos Speller is vinniger en omvattender as enige voorganger en skakel sonder moeite met vier produkte binne Microsoft Office. Dit neem dieselfde vorm aan as die verstekspeltoetsers in verskeie tale vir Microsoft Office, en het duidelik gebaat by die samewerking tussen Pharos en Polderland Language and Speech Technology wat die leweransier van die Nederlandse verstekspeltoetser is.
Kort woord van waardering. Vir prof. Labuschagne.
G. Dekker
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1960, DOI: 10.4102/koers.v28i5&6.1562
Abstract: Waar ek weens my vertrek na diebuiteland nie in die geleentheid wasom breedvoeriger te ken getuig vanwat prof. Labuschagne beteken het enbeteken vir ons inrigting.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.