oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Knowledge and Information Services in Social and Economical Changing Process Toplumsal ve Ekonomik De i im Sürecinde Bilgi ve Bilgi Hizmetleri
?zgür Külcü
Türk Kütüphanecili?i , 2001,
Abstract: Generally epistemology is the branch of philosophy that's studies knowledge. It attempts to answer the basic question about knowledge and its creation, source, use, borders etc. Library and information science is working about knowledge, too. Relationship between two area comes from not only concept of knowledge but also as a social source, each area try to maksimize social use of knowledge. In our study we try to explain relationship between too area with different ways in part one. In part two we try to explain knowledge theory and information services in economical and social changing proses. We will estimate impact of all of the changing process to knowledge theory and relationship with library and information services. Epistemoloji felsefenin bir dal olarak bilgi üzerine al maktad r. Epistemoloji bilginin ortaya k , do as , kayna ve s n rlar gibi temel sorulara yan t arar. Kütüphane ve bilgi bilimleri de bilgi üzerine al maktad r. Her iki alan aras ndaki ili ki sadece bilgi üzerine al malar ndan de i, ayn zamanda bilginin sosyal kullan m n maksimum düzeye ula t rma amac ndan da kaynaklanmaktad r. al man n ilk b lümünde iki alan aras ndaki ili ki e itli y nleriyle ele al nm t r. al man n ikinci b lümünde, bilgi hizmetleri ve bilgi teorisinin, ekonomik ve toplumsal de i im sürecinde nas l ekillendi i anlat lacakt r. Tüm bu de i imlerin bilgi teorisine ve ili kili olarak kütüphane ve bilgi hizmetlerine etkisi de erlendirilecektir.
The Sociology of Knowledge: An Essay on the Theory of Librarianship Bilgi Sosyolojisi: Kütüphanecilik Kuram in Bir Deneme
Bülent Y?laz
Türk Kütüphanecili?i , 1996,
Abstract: The sociology of knowledge is a scientific discipline that studies knowledge from a sociological viewpoint. It especially investigates the relationship between knowledge and social structure and maintains that different knowledge systems are valid for every different social structure. For the sociology of knowledge, knowledge is a "problem" that is originated from the social reality. In this paper the sociology of knowledge and its definition, objectives, scope and basic approaches are reviewed and the theoretical possibilities that it offers to the field of librarianship are discussed. Bilgi sosyolojisi, bilgiyi sosyolojik bak a s yla ele al p inceleyen bir bilim dal d r. Bilgi sosyolojisi, zellikle, bilgi-toplumsal yap ili kisini irdeleyerek, her farkl toplum yap s i in farkl bilgiler sisteminin ge erli olaca n ne sürer. Bilgi sosyolojisi i in bilgi, toplumsal ger eklikten kaynaklanan bir "sorun"dur. Bu al mada bilgi sosyolojisi, tan m, ama , kapsam ve temel yakla mlar itibar yla ele al narak, bu bilim dal n n kütüphanecilik alan i in sundu u kuramsal olanaklar tart lacakt r.
Evaluation of the Use of Periodicals Collection of the Higher Education Council Documentation and Online Search Center: Arts and Humanities Periodicals Y K Dokümantasyon ve Uluslararas Bilgi Tarama Merkezi Koleksiyonundaki Sanat ve Be eri Bilimler Konulu Süreli Yay nlar n Kullan m De erlendirmesi
El?in ?zbudak
Türk Kütüphanecili?i , 1995,
Abstract: Evaluation of the use perodicals collections in libraries is important as perodicals report the results of the latest scientific research and they are usually more expensive than other types of library materials. In this study we evaluate the use of Arts and Humanities periodicals in the collection of the Higher Education Council Documentation Center. Although the use of Arts and Humanities periodicals was found to be lower than, say, Biomedical periodicals collection, the number of journal titles in Arts and Humanities appears to be quite satisfactory. Some suggestions are made so as to increase the use of Arts and Humanities periodicals collection. Bilimsel ara t rmalar i in en güncel bilgileri veren ve maliyeti di er materyallere g re daha fazla olan süreli yay nlar n ne oranda kullan ld n n ara t r lmas , koleksiyon de erlendirmesi a s ndan nemlidir. Bu ama la, Yüksek retim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararas Bilgi Tarama Merkezi süreli yay nlar koleksiyonunun genel bir de erlendirmesi yap larak "Sanat ve Be eri Bilimler" konulu süreli yay nlar n kullan mlar incelenmi , Yüksek retim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararas Bilgi Tarama Merkezi 'nde nemli ve büyük bir süreli yay nlar koleksiyonu bulundu u, "Sanat ve Be eri Bilimler" konulu süreli yay nlar n da yeterli oldu u sonu lar kart lm t r. "Sanat ve Be eri Bilimler" konulu süreli yay nlar n kullan mlar n n nispeten dü ük olu u, bu alanda al an ara t rmac lar n süreli yay nlara yeterince ilgi g stermemelerine ba lanarak, kullan m art rmak i in neriler getirilmi tir.
THE PLACE WHERE THE IDENTITY VALUES CONFLICT: THE STRUCTURE AND THEME IN ‘S NEKL BAKKAL’ K ML KSEL DE ERLER N ATI TI I MEK N: ‘S NEKL BAKKAL’ ROMANINDA YAPI VE ZLEK  [PDF]
Veysel ?AH?N
Turkish Studies , 2011,
Abstract: In ‘Sinekli Bakkal’, as the textual face of the day and which is among the works written during the maturity period of Halide Edip Ad var, the changes and transformation of Turkish society as a whole of awareness in the flow of the era are re-evaluated. With the novel, the author heads for the social problems going beyond the boundaries of individual subjects. Ad var, who conveys the situation of the society to the text like a mirror, presents the complex flow of the time full of conflicts converting them into the reality of life through the language of symbols within a central scene. With this respect, ‘Sinekli Bakkal’ in which the identity values conflict, is a reflection of the universe woven by symbols in the dimension of the individual, space and time. Halide Edip Ad var’ n olgunluk d nemi eserlerinden olan ‘Sinekli Bakkal’ roman , bir devrin metinle en yüzü olarak Türk toplumunun de i im ve d nü ümlerini, bir fark edi ler bütünü olarak a n ak i inde yeniden ele al r. Yazar, ‘Sinekli Bakkal’ roman yla bireysel konular n s n rlar n a arak toplumsal sorunlara y nelir. Toplumun i inde bulundu u durumu, bir ayna gibi metne ta yan Ad var, zaman n at malarla dolu ak n , ya am n ger ekli ine d nü türerek merkezi bir mekan i inde simgelerin diliyle ortaya koyar. Bu y nüyle kimliksel de erlerin at t ‘Sinekli Bakkal’ roman , simgelerle rülmü , kendilik evrenin, ki i, mekan ve zaman boyutunda bir yans mas d r.
Relationship Between Epistemology and Information Services in the Transformation of Theoretical Knowledge to Social Knowledge Kuramsal Bilginin Olu umu ve Toplumsal Bilgiye D nü ümünde Epistemoloji Bilgi Hizmetleri li kisi I
?zgür Külcü
Türk Kütüphanecili?i , 2000,
Abstract: Generally epistemology is the branch of philosophy that's studies knowledge. It attempts to answer the basic question about knowledge and its creation, source, use, borders etc. Library and information science is working about knowledge, too. Relationship between library and information science and epistemology comes from not only concept of knowledge but also as a social source, each area try to maxsimize social use of knowledge. In our study we try to explain relationship between library and information science, and epistemology with different ways. In addition to bring forward what is the theory of knowledge we studied knowledge as a economical, social and cultural fact. Epistemoloji, felsefenin bir dal olarak bilgi üzerine al maktad r. Epistemoloji bilginin ortaya k , do as , kayna ve s n rlar gibi temel sorulara yan t arar. Kütüphane ve bilgi bilimleri de bilgi üzerine al maktad r. Kütüphane ve bilgi bilimleri ve epistemoloji alanlar aras ndaki ili ki sadece bilgi üzerine al malar ndan de il, ayn zamanda bilginin sosyal kullan m n maksimum düzeye ula t rma amac ndan da kaynaklanmaktad r. al mam zda, kütüphane ve bilgi bilimleri ile epistemoloji aras ndaki ili ki e itli y nleriyle ele al nm t r. Bununla birlikte bilgi teorisini ortaya koyabilmek i in bilgi olgusu, ekonomik, sosyal ve kültürel y nleriyle ele al nm t r.
Web Sayfalar n n Düzenlenmesi ve Bilgi Merkezleri
Sacit Arslantekin
Türk Kütüphanecili?i , 2001,
Abstract: Dünyadaki bir ok bilgi merkezi internet üzerinde i lem ve hizmetlerini yayg nla t rmak i in büyük aba sarf etmektedir. Bu abalar, bilgi merkezlerinin geli melerinin yan nda, daha büyük alanlara hitap etmelerini gündeme getirerek yapt klar i lemlere zen g stermelerini zorunlu k lm t r. Bu yaz , zellikle, bilgi merkezlerinin internet üzerinde sunduklar web sayfalar n n düzenlenmesinde dikkat edilecek baz temel noktalar a klamay ama lamaktad r.
Management and Manager in Information Centers as an Organization Bir rgüt Olarak Bilgi Merkezlerinde Y netim ve Y netici
Malik Y?lmaz
Türk Kütüphanecili?i , 2004,
Abstract: In this paper the working of management process in information centers, as a formal service giving organization is studied. Management process is evaluated generally and management-information centers relationship, the role of the manager, with influencing elements are discussed. al mada genel olarak; formel bir rgüt olan ve hizmet üreten bilgi merkezlerinde y netim sürecinin nas l ya and ve y neticinin bu süre i indeki rolünün ne oldu u ortaya konulmaya al lmaktad r. Bu ba lamda, al mada y netim süreci genel olarak de erlendirilerek, y netim-bilgi merkezi ili kisi ve bu noktada bilgi merkezi y netimini etkileyen unsurlar ve y neticinin süre i indeki rolü incelenmektedir.
Avrupa Dokümantasyon Merkezleri: Bilkent üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi rne i
Beyhan Karpuz
Türk Kütüphanecili?i , 2004,
Abstract: Ge mi leri 1960'l y llara dayanan Avrupa Dokümantasyon Merkezleri, Avrupa Birli i'nin olu turdu u politikalar, Birlik'e kat lan yeni ülkeler, bilim ve teknoloji alan nda kaydedilen geli melere paralel olarak yay nlar ve i levleri ile zaman i erisinde farkl l k g stermi tir. ülkemizde Avrupa Birli i'ne uyum sürecinde, bu merkezlerin nemi ve popülerli i her ge en gün artmaktad r. Bu al mada, Avrupa Dokümantasyon Merkezlerinin nas l yap land r ld klar , statü ve ama lar , Türkiye'de bulunan Avrupa Dokümantasyon Merkezleri ve Bilgi Bürolar na yer verilmektedir. Bilkent üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi' nin ve koleksiyonunun da tan t ld bu yaz da, Merkez'in kullan c lara sundu u kaynaklar ve hizmetler, genel koleksiyonda yer alan Avrupa Birli i konulu kaynaklar, Avrupa Dokümantasyon Merkezi web sayfas , kullan c profili ve materyal kullan m istatistikleri hakk nda bilgi verilmektedir.
Bilgi Hizmetleri ve Hizmetin Kalitesi
Ay?e üstün
Türk Kütüphanecili?i , 2001,
Abstract: Tüm hizmet i letmelerinde oldu u gibi bilgi kurumlar nda da hizmetin kalitesinin yükseltilmesinde e itli abalar gerekmektedir. Bunlar n ba nda, de i me ve geli meyi ilke edinen a da y netim yap s gelmektedir. Bilgi hizmetleri, her eyden nce ili ki ve ileti im odakl bir i tir. Y netim, al anlar ve kullan c n n birlikte planlad klar , birlikte karar ald klar ve birlikte haz rlad klar hizmetler vard r. B yle bir ortam, i doyumunun, kullan c memnuniyetinin ve kaliteli hizmetin ger ekle ti i bir süre tir. Bugün g sterilen abalar, gelecekteki ba ar lar n ekirde i olacakt r. Uzun d nemli dü ünebilme becerilerinin geli tirilmesinde, yarat c l klar n ortaya konmas nda, yenilenme ve sorun zme ortamlar nem kazanmaktad r. a da bilgi hizmetleri sürecinde, statiktik, ileti imsizlik, dura anl k ve kat kuralc l k gibi kavramlar n yeri yoktur.
Akademi ve Dü?ünce Kurulu?lar? Ba?lam?nda Türkiye’de Bilgi üretimi ve Mülteciler
Yenal GOksun
Marmara ?leti?im Dergisi , 2016, DOI: 10.17829/midr.20162520719
Abstract: 2011 y?l?nda ba?layan Suriye krizi ve onun bir sonucu olarak mülteci meselesi son d?nemde Türkiye ve dünya kamuoyunun ?nemli gündem maddelerinden biri haline gelmi?tir. Kamuoyunun uzun süre bu insan? krize duyars?z kalmas? toplumsal bilgi üretimine katk? sa?layan kurumlar?n bu konudaki ?al??malar? ve üretimleriyle ili?kilendirilebilir. Suriye krizi ve Suriyeli mülteciler hakk?nda toplumda var olan kanaatlerin ?ekillenmesinde ya?anm?? deneyimler ve toplumsal haf?zan?n yan? s?ra medya, siyaset, akademi ve sivil toplum kurulu?lar? gibi kurumlar taraf?ndan üretilen bilgi rol oynamaktad?r. Bilginin üretimi ve toplumsal olarak dola??ma sokulmas?, toplumdaki bireylerin kanaatlerini etkileyebildi?i gibi siyas? karar alma mekanizmalar?na etki edebilmesi a??s?ndan da ?nemlidir. Bu nedenle bu ?al??mada mülteciler konusu üzerine bilgi üreten kurumlar aras?nda olan üniversiteler ve dü?ünce kurulu?lar? ele al?nmaktad?r.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.