oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Avrupa Dokümantasyon Merkezleri: stanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Ara t rma ve Uygulama Merkezi rne i / An Example of European Documentation Centres: University of Istanbul, Faculty of Law Centre for Research and Practice in European Law
Dedeler Bezirci, Pervin
Bilgi Dünyas? , 2009,
Abstract: ülkemizde yakla k 1970’li y llardan beri var olan Avrupa Dokümantasyon Merkezleri (EUi)’nin nemini vurgulayan bu al mada, Avrupa Dokümantasyon Merkezleri’nden biri olan stanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Ara t rma ve Uygulama Merkezi tan t lmakta ve EUi statüsü gere i yapmakta oldu u faaliyetler ve Merkez Kütüphanesinin koleksiyonu ve kullan c lara sundu u hizmetler hakk nda bilgiler verilmektedir. Among the European Documentation Centres being located in Turkey, the University of Istanbul Faculty of Law Centre for Research and Practice in European Law has been introduced. The collection of the Library of the Centre, and the extent of the library services were also explained.
Ger ekli in Toplumsal n as nda Bilgi ve Bilgi Merkezi / Knowledge and Information Centre in the Social Construction of Reality
Y?lmaz, Bülent
Bilgi Dünyas? , 2009,
Abstract: Ger eklik, insandan ba ms z olarak varolan, toplumsal olarak yap land r lan kendinde nesneler dünyas d r ve insanlar n onun hakk ndaki bilgileri kadar de i kendir. S z konusu ger eklik hakk nda bize a klama getirecek bilgimiz yoksa ger eklik de yoktur. “Bilgi süre lerinin ba ar s ” bi iminde tan mlanabilecek toplumsal ger eklik bize g sterildi i l üde vard r. Ger eklik, bilgi ile yap land r lan, anlamland r lan ve iletilen bir olgudur. Bu al mada, toplumsal ger ekli in olu turulmas nda bilgi ve bilgi ta y c s olarak bilgi merkezinin (kütüphane, ar iv dokümantasyon merkezi vb.) i levleri irdelenmektedir. Ger ekli in olu turulmas nda bilgi merkezinin toplumsal i levi, “bildi imden tede ger eklik yoktur; benim bilmedi im ger eklik, ger eklik de ildir” varsay m üzerine temellendirilmektedir. al mada, bilginin ve onun arac s olarak bilgi merkezinin “ger ekli e varl k kazand ran ve onu anlamland ran” rolü bilgi y netimi alan n n kuramsal yap s a s ndan de erlendirilmi tir. Yap lan de erlendirmede “Bilgi merkezi nemlidir!” nermesi konu ba lam nda temellendirilmeye al lm t r.Reality, that exists independently from human beings and can be constituted socially, contains a world of objects in itself and is changeable according to the changes in the acquired knowledge. In that sense, if our knowledge providing us with an explanation about the reality does not exist, nor does the reality itself. Social reality being defined as “the achievement of knowledge process” exists to the extent as much as we are aware of it. Therefore, reality is a phenomenon, which can be constructed, interpreted and conveyed through the existence of knowledge about it.In the present study, the functions of information centres (ie. eg. libraries, archives, documentation centres etc.) as the reality itself, and also as the conveyor of reality in developing the social reality has been investigated. The social function of the information centre in developing the reality depends upon the assumption that, “the reality cannot be beyond my knowledge; the reality I am not aware of is not a reality”. In this study, the role of knowledge and the information centre as a means of knowledge in ‘causing the existence of knowledge and explaining it’ is to evaluate in terms of the structure underlying information management domain. Thereby, the hypothesis “information centre is important for that very reason” has also been assessed.
From The Higher Education Council Documentation Center Towards the National Thesis and Dissertation Center Yüksek retim Kurulu Dokümantasyon Merkezi'nden Ulusal Tez Merkezi'ne Do ru
S. Serap Kurbano?lu
Türk Kütüphanecili?i , 2002,
Abstract: Dissertations and graduate theses are important information sources for researchers, particularly for faculty members. In the present article, studies on the bibliographical control of dissertations and graduate theses of Turkey is reviewed briefly. In the next stage, the topic is reviewed with respect to Higher Education Council's (HEC) Documentation Center which owns the widest collection of dissertations and graduate theses in the country. The mentioned center should be transformed to National Theses and Dissertation Center (NTDC). Finally, the problems that prevent the center to offer more productive services regarding dissertations and theses are discussed and related solutions are presented. Tezler,akademik al malar ba ta olmak üzere, ara t rmac lar i in nemli bilgi kaynaklar d r. Bu makalede, Türkiye'deki lisansüstü tezlerin bibliyografik denetimi konusunda yap lan al malara k saca de inilmi tir. Ard ndan konu, ülkemizdeki en geni tez koleksiyonuyla 1987 y l ndan beri ülke geneline bilgi hizmeti vermekte olan Yüksek retim Kurulu (Y K) Yay n ve Dokümantasyon Daire Ba kanl ba lam nda irdelenmi tir. Daha sonra s z konusu kurumun Ulusal Tez Merkezi (UTM) yap s na d nü mesi ve daha verimli hizmetler sunmas n n nündeki sorunlar ve bunlara ili kin züm nerileri s ralanm t r.
Evaluation of the Use of Periodicals Collection of the Higher Education Council Documentation and Online Search Center: Arts and Humanities Periodicals Y K Dokümantasyon ve Uluslararas Bilgi Tarama Merkezi Koleksiyonundaki Sanat ve Be eri Bilimler Konulu Süreli Yay nlar n Kullan m De erlendirmesi
El?in ?zbudak
Türk Kütüphanecili?i , 1995,
Abstract: Evaluation of the use perodicals collections in libraries is important as perodicals report the results of the latest scientific research and they are usually more expensive than other types of library materials. In this study we evaluate the use of Arts and Humanities periodicals in the collection of the Higher Education Council Documentation Center. Although the use of Arts and Humanities periodicals was found to be lower than, say, Biomedical periodicals collection, the number of journal titles in Arts and Humanities appears to be quite satisfactory. Some suggestions are made so as to increase the use of Arts and Humanities periodicals collection. Bilimsel ara t rmalar i in en güncel bilgileri veren ve maliyeti di er materyallere g re daha fazla olan süreli yay nlar n ne oranda kullan ld n n ara t r lmas , koleksiyon de erlendirmesi a s ndan nemlidir. Bu ama la, Yüksek retim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararas Bilgi Tarama Merkezi süreli yay nlar koleksiyonunun genel bir de erlendirmesi yap larak "Sanat ve Be eri Bilimler" konulu süreli yay nlar n kullan mlar incelenmi , Yüksek retim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararas Bilgi Tarama Merkezi 'nde nemli ve büyük bir süreli yay nlar koleksiyonu bulundu u, "Sanat ve Be eri Bilimler" konulu süreli yay nlar n da yeterli oldu u sonu lar kart lm t r. "Sanat ve Be eri Bilimler" konulu süreli yay nlar n kullan mlar n n nispeten dü ük olu u, bu alanda al an ara t rmac lar n süreli yay nlara yeterince ilgi g stermemelerine ba lanarak, kullan m art rmak i in neriler getirilmi tir.
APPLICATION OF INTERNET IN THE CENTRE OF LABOUR INFORMATION & DOCUMENTATION
Internet的应用及存在的问题

Fu Jing Chen Jie,
付晶
,陈婕

现代图书情报技术 , 1995,
Abstract: This paper introduced a connected installation and application of Internet in Centre of Labour Information & Documentation, than it described an using of E-mail,FTP and Gopher in day today work, at las t it pointed out some weakness in its application.
Bilgi-Belge Merkezlerinin Y netimi: Türkiye’deki Literatüre Y nelik Management of Information and Documentation Centers
Kurulgan, Mesut,?spir, Bur?in
Bilgi Dünyas? , 2009,
Abstract: Bu ara t rman n genel amac , bilgi-belge merkezi y netimi al malar n n Türkiye’dekikütüphanecilik literatürüne olan yans malar n analiz etmektir. Bu ama do rultusunda,2000-2008 y llar aras nda “Türk Kütüphanecili i” ve “Bilgi Dünyas ” dergilerindeyay nlanan makaleler, i erik analizi y ntemi ile incelenmi tir. Ara t rman n temel bulgusu,incelenen y llarda bilgi belge merkezlerinin y netim al malar n n artt d r. Bilgi-belgemerkezlerinin y netiminde en fazla incelenen konu planlama, en az incelenen konu isedenetimdir. G zden ge irilen makalelerin büyük bir k sm kuramsal makaledir.The main aim of this study is to analyze reflections of the information and documentationcenter studies on the library literature in Turkey. Based on this aim, the articles which hadbeen published in “Türk Kütüphanecili i” and “Bilgi Dünyas ” journals between the years of2000-2008, was analyzed with content analysis method. The main finding of this study isthe easily observable increase of information management center studies in the analyzedyears. The most examined subject related to the information and documentation center isplanning, the least examined subject related to information and documentation center iscontrolling. The articles which were analyzed were mostly the theoretical articles.
Avrupa Dokümantasyon Merkezleri: Bilkent üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi rne i
Beyhan Karpuz
Türk Kütüphanecili?i , 2004,
Abstract: Ge mi leri 1960'l y llara dayanan Avrupa Dokümantasyon Merkezleri, Avrupa Birli i'nin olu turdu u politikalar, Birlik'e kat lan yeni ülkeler, bilim ve teknoloji alan nda kaydedilen geli melere paralel olarak yay nlar ve i levleri ile zaman i erisinde farkl l k g stermi tir. ülkemizde Avrupa Birli i'ne uyum sürecinde, bu merkezlerin nemi ve popülerli i her ge en gün artmaktad r. Bu al mada, Avrupa Dokümantasyon Merkezlerinin nas l yap land r ld klar , statü ve ama lar , Türkiye'de bulunan Avrupa Dokümantasyon Merkezleri ve Bilgi Bürolar na yer verilmektedir. Bilkent üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi' nin ve koleksiyonunun da tan t ld bu yaz da, Merkez'in kullan c lara sundu u kaynaklar ve hizmetler, genel koleksiyonda yer alan Avrupa Birli i konulu kaynaklar, Avrupa Dokümantasyon Merkezi web sayfas , kullan c profili ve materyal kullan m istatistikleri hakk nda bilgi verilmektedir.
ZKAN, MUSTAFA 2000. TüRK D L N N GEL ME ALANLARI VE ESK ANADOLU TüRK ES , F L Z K TABEV , STANBUL.  [PDF]
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Turkish Studies , 2007,
Abstract: REV EW: ZKAN, MUSTAFA 2000. TüRK D L N N GEL ME ALANLARI VE ESK ANADOLU TüRK ES , F L Z K TABEV , STANBUL.
Anadolu University Distance Education System From Emercence to 21st Century
Ali Ekrem OZKUL
The Turkish Online Journal of Distance Education , 2001,
Abstract: Open Education Faculty Anadolu University-TURKEY
What's the point of documentation?  [PDF]
Louise Pryor
Computer Science , 2010,
Abstract: We give a brief characterisation of the purposes and forms of documentation in and of spreadsheets.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.