oalib
Search Results: 1 - 1 of 1 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /1
Display every page Item
Stepen ispitanosti umadijsko-vojvo anskog dijalekta  [PDF]
Bo?njakovi? ?arko,Radovanovi? Dragana
Ju?noslovenski Filolog , 2009, DOI: 10.2298/jfi0965229b
Abstract: Avtory v nastoja ej rabote ukazyvajut na nedostato nuju issledovannost' narodnyh govorov umadijsko-voevodinskogo dialekta metodami tradicionnoj i urbanistskoj dialektologii. V rabote kartografi eski predstavleny oblasti, v kotoryh issledovanija zakon eny (oni prednazna eny dlja nu d monografi eskih opisanij, Serbskogo dialektologi eskogo atlasa i Ob eslavjanskogo lingvisti eskogo atlasa). Odnovremenno vydvinuty geografi eskie i administrativnye punkty s inventarem dereven', kotorye dol ny byt' podvergnuty issledovaniju. Karty pokazali, to voevodinskoj poddialekt issledovan polnost'ju, pri nali ii gustoj seti punktov. Ishodja iz togo, to govory Ba ki i Srema issledovalis' let pjat'desjat tomu nazad, a material banatskih govorov zaregistrirovan primerno v to e samoe vremja, a opublikovan tol'ko v poslednie gody HH veka, sledovalo by ustanovit' napravlenija v razvitii dannyh govorov, a tak e nastupiv ie izmenenija. Odnako, tnografi eskie i jazykovye punkty na territorii umadijsko-voevodinskogo dialekta ne issledovany v podhodja ej stepeni. Do sih por issledovany govory asti Ma vy, umadijskoj Kolubary, Kraguevackoj Lepenicy i Gru i. Sporadi eskaja issledovannost' nalico v Ka ere, Valevskoj Kolubare, Pocerine i v okrestnostjah Belgrada. Neissledovannymi ostalis' govory Jadara, Rad eviny, Valevskoj Podgoriny, Posavotamnavy, Tamnavy Takovo, a tak e ast' govorov me du Draga evom i Gru ej.
Page 1 /1
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.