oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Presentació i accés a les revistes electròniques a les universitats catalanes
Estivill Rius, Assumpció,Argudo Plans, Sílvia,Miralpeix i Ballús, Concepció
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2002,
Abstract: El present treball analitza com organitzen l accés a les col leccions de revistes electròniques les biblioteques universitàries catalanes. En concret, s examina l existència de pàgines web de revistes electròniques i la seva organització, i les polítiques d inclusió d aquests materials en el catàleg així com els procediments catalogràfics aplicats.
Revistes electròniques de documentació espanyoles i iberoamericanes
Ontalba y Ruipérez, José Antonio
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001,
Abstract: L'autor ofereix una recopilació d intenció exhaustiva de les diferents revistes i butlletins espanyols i iberoamericans, vius i morts, sobre arxivística, biblioteconomia i documentació que, amb data 5 de maig de 2001, podrien localitzar-se en el World Wide Web.
Biblioteques i màrqueting en xarxa
González Fernández-Villavicencio, Nieves
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2009, DOI: 10.1344/105.000001478
Abstract: Objectius. Fer una aproximació teòrica sobre el concepte de màrqueting i la seva aplicació en biblioteques tenint en compte tant les transformacions tecnològiques i socials protagonitzades pels mitjans socials, com les aplicacions del web social, a més d'elaborar unes pautes per al disseny d'un pla de màrqueting 2.0 per a biblioteques. -- Metodologia. Analitzar la bibliografia i els comportaments observats a les biblioteques en relació amb les polítiques i els plans de màrqueting en xarxa, l'estudi de casos d'ús de les xarxes socials de més impacte (Facebook, Twitter i Tuenti, per al cas espanyol) i la presentació de les tendències en màrqueting més actuals que poden servir de referent per a l'elaboració d'un pla de màrqueting 2.0 per a biblioteques. -- Resultats. Les biblioteques han de promocionar els serveis bibliotecaris i considerar les tasques de màrqueting com a part substancial de l'activitat diària, principalment en un món interconnectat i en xarxa, en el qual s'imposa l'ús de les eines del web social i dels mitjans socials, i la presència de les biblioteques en les xarxes socials per promocionar els seus continguts i facilitar la conversa amb els usuaris. Les biblioteques han de saber controlar el seu impacte a la xarxa, i mesurar la seva presència i imatge de marca en l'entorn digital. El màrqueting en xarxa és vital per a l'èxit i la continu tat del servei de biblioteques, ja que quan escaigui permetrà que aquestes s'anticipin, siguin rellevants i afrontin de manera proactiva les futures necessitats dels usuaris. Per tant, les biblioteques han d'incorporar en les planificacions estratègiques el disseny d'un pla de màrqueting en xarxa, específic, que s'adapti a les característiques pròpies de cada biblioteca.Aims. To apply a theoretical approach to the study of marketing and the library context, taking into consideration the technological transformations of the social media and social web applications, and implementing guidelines for the design of a web 2.0 marketing plan for libraries. -- Methodology. To analyse the literature and the practices observed in libraries regarding online marketing policies and plans, case studies on the use of the main social networks (Facebook, Twitter and Tuenti, in Spain), and the presentation of the most recent marketing trends, in order to use them as references in the implementation of a web 2.0 marketing plan for libraries. -- Results. Libraries should promote library services and consider marketing as a regular part of their daily activities. This is particularly true in our interconnected world where the
Biblioteques de presó i biblioteques públiques : experiències exitoses d'una col·laboració ineludible
Sulé Duesa, Andreu,Comalat, Maite
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2008, DOI: 10.1344/105.000000318
Abstract: Les biblioteques de presons ofereixen als reclusos l oportunitat de trobar resposta a les seves necessitats d educació, de desenvolupament personal i de lleure com ho fa la biblioteca pública als usuaris que es troben en llibertat. I per fer-ho d una manera òptima és necessari que puguin trobar vies de col·laboració amb les biblioteques públiques que els permetin compartir recursos i oferir serveis i activitats adaptats a les seves necessitats. Amb aquest objectiu s han volgut recollir algunes experiències en què es posa en evidència la necessitat i l oportunitat de la col·laboració entre les biblioteques públiques i les biblioteques de presons, perquè puguin servir de model per continuar treballant en la millora d aquest servei dins dels centres penitenciaris.Las bibliotecas de prisiones ofrecen a los reclusos la oportunidad de encontrar respuestas a sus necesidades de educación, de desarrollo personal y de ocio como lo hace la biblioteca pública con los usuarios que se encuentran en libertad. Y para hacerlo de una manera óptima es necesario que puedan encontrar vías de colaboración con las bibliotecas públicas que les permitan compartir recursos y ofrecer servicios y actividades adaptadas a sus necesidades. Con este objetivo se han recogido algunas experiencias en las que se ponen en evidencia la necesidad y la oportunidad de la colaboración entre las bibliotecas públicas y las bibliotecas de prisiones, para que puedan servir de modelo para continuar trabajando en la mejora de este servicio dentro de los centros penitenciarios.Prison libraries offer prisoners the opportunity to pursue their educational, personal development and leisure needs in the same way as public libraries fulfil the needs of the general public. The best way to ensure that prison libraries achieve this aim is to set up partnership schemes with public libraries to share resources and offer services and activities which are adapted to the needs of the prison population. With this aim in mind, we describe some experiences which illustrate the need for collaboration between public and prison libraries and which may serve as a model for future work to improve library services within prisons.
Les metadades a les revistes electròniques espanyoles de biblioteconomia i documentació
Cantos Puig, Carme
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003,
Abstract: Estudi de l ús que fan de les metadades les revistes electròniques espanyoles de biblioteconomia i documentació. En primer lloc, es fa la revisió bibliogràfica de l ús de metadades en revistes electròniques i s examinen les propostes de la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) i dels grups que en formen part. A continuació, s analitzen les revistes pròpiament dites pel que fa a l ús i als tipus de metadades emprades i es presenten els resultats.The article explores the use of metadata by Spanish e-journals in the field of library and information science, beginning with a review of the literature concerning the use of metadata in e-journals. There follows an examination of Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) proposals and of groups forming part of it. The author goes on to analyse the journals themselves, regarding the use and type of metadata applied, and, finally, the results are presented.Estudio del uso de los metadatos por parte de las revistas electrónicas espa olas de biblioteconomía y documentación. En primer lugar, se presenta la revisión bibliográfica del uso de metadatos en revistas electrónicas y se examinan las propuestas de la Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) y de los grupos que forman parte de ella. A continuación, se analizan las revistas propiamente dichas en lo que respecta al uso y a los tipos de metadatos utilizados y se presentan los resultados.
Revistes d'accés obert : característiques, models econòmics i tendències
Melero, Remedios,Abad García, María Francisca
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2008,
Abstract: Existeixen exemples de revistes electròniques científiques d'accés obert (OA) des de l'aparició d'Internet. Tanmateix, amb la Declaració de Budapest, en la qual es defineix el significat d'accés obert i les revistes com una via per assolir-lo, comencen a identificar-se revistes d'accés obert que ja ho eren i a sorgir-ne d'altres amb models inexistents en l'època de les revistes en versió impresa. En aquest treball s'analitza com el moviment d'accés obert ha repercutit sobre les vies de comunicació i l'accés a la producció científica; les conseqüències que ha tingut en l'evolució del mercat editorial, i els nous models de revistes que no es basen exclusivament en l'accés per pagament de subscripció. També s'exposen resumidament algunes de les tendències pel que fa a la publicació electrònica, que des del punt de vista de la comunitat científica tenen a veure amb la creació d'entorns col·laboratius, i l'intercanvi i la reutilització de dades, entre d'altres, i des del punt de vista comercial permeten de passar d'un model de prove dor de continguts al de prove dor de serveis, en el qual la qualitat i els preus més atractius fan de les editorials empreses més competitives.pen access (OA), electronic, scientific journals have existed since the start of the Internet. Nevertheless, since the Budapest Declaration which defined the importance of open access and described journals as key to OA existing open access journals have begun to be identified. In addition, other journals have emerged, which use models that did not exist in the time when only printed journals were available. This paper analyses how the open access movement has affected communication methods and access to scientific output. It also looks at the consequences that OA has had on the development of the publishing sector, and on new models of journals that are not exclusively based on subscriptions. In addition, we summarise some of the trends in electronic publication. From the perspective of the scientific community, these trends are linked to the creation of collaborative environments, data exchange and the reuse of data, among other factors. From a commercial perspective, they represent a transition from a model of content provider to that of service provider. In this context, quality and attractive prices make publishing companies more competitive.
Recursos web sobre lectura fàcil i serveis especials
Turiel, Josep
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004,
Abstract: Recull comentat de recursos en línia, d abast general, relacionats amb la lectura fàcil. Donada la relació directa, s hi inclouen recursos sobre serveis especials en biblioteques, adre ats a persones amb alguna discapacitat (psíquica o motora) o amb dificultats de lectura, és a dir, polítiques integradores, proinclusió social, polítiques d alfabetització i promoció de la lectura, etc. S hi ressenyen directoris, guies, reculls d adreces web, revistes, lectures recomanades, etc.
Els plans municipals de biblioteques : contextualització i situació a Catalunya
Omella i Claparols, Ester,Permanyer i Bastardas, Jordi,Reyes, Lourdes
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2002,
Abstract: S analitzen els rols de la biblioteca pública contemplats en les darreres pautes internacionals de Biblioteca Pública de l IFLA/Unesco. Es destaca que, per a poder fer front als nous reptes, la biblioteca pública necessita treballar en una doble perspectiva: el treball en xarxa i el treball de cooperació en el territori. Es contemplen els plans municipals de biblioteques com una eina que ha de vetllar per l adequació del servei bibliotecari a l entorn on desenvolupa els seus serveis i per a garantir aquest treball necessari de cooperació en el territori i s analitza la situació a Catalunya pel que fa a l elaboració de plans municipals de biblioteques. El treball es clou amb una bibliografia temàtica.
Avaluació de revistes i avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials a Cataunya : aproximació a un problema
Urbano Salido, Cristóbal
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003,
Abstract: L avaluació de la qualitat i de la repercussió de les revistes com a punt de partida per sistematitzar la qualitat de la recerca representa un dels mètodes indirectes habitualment més emprats per obtenir informació de base en accions d avaluació sistemàtiques i voluminoses, com ara les que es desenvolupen en les resolucions de convocatòries públiques d ajuts a projectes i grups de recerca. De totes maneres, aquest mètode s enfronta amb un escull important: l elaboració de rànquings de revistes en humanitats i ciències socials resulta for a més complexa que en disciplines de ciències experimentals, biomèdiques o tecnològiques. Els components culturals, lingüístics i territorials de la recerca en humanitats i ciències socials fan qüestionar de manera radical els rànquings internacionals. és en aquest context que, en el present article presentem l experiència d un treball en curs, amb què es vol avaluar els rànquings de revistes d humanitats i ciències socials publicats el 1997 amb aquesta finalitat per la Generalitat de Catalunya, ja que malgrat que van significar un intent de fer una aproximació adaptada al col·lectiu català d investigadors, la proposta ha estat objecte permanent de controvèrsies i crítiques i, avui per avui, no gaudeix del reconeixement necessari del món acadèmic català.
Les biblioteques universitàries i el suport a la recerca
Rovira, Anna
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2007,
Abstract: L'espai europeu d'educació superior i l'espai europeu d'investigació són actualment dos objectius clau per a l'aprenentatge, la docència i la recerca de totes les universitats europees. Les biblioteques universitàries han de contribuir a aquests reptes, oferint els millors serveis bibliotecaris a la comunitat acadèmica. En la fase d'elaboració del seu segon Pla estratègic, la REBIUN (Red de Bibliotecas Universtarias) va recollir reflexions i suggeriments de diferents professionals de les biblioteques universitàries de l'Estat espanyol. En l article següent es presenten les reflexions i els suggeriments aportats per l'autora sobre el suport que les biblioteques universitàries poden oferir a la recerca universitària.El espacio europeo de educación superior y el espacio europeo de investigación son actualmente dos objetivos clave para el aprendizaje, la docencia y la investigación de todas las universidades europeas. Las bibliotecas universitarias deben contribuir a estos retos, ofreciendo los mejores servicios bibliotecarios a la comunidad académica. En la fase de elaboración de su segundo Plano estratégico, la REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) recogió reflexiones y sugerencias de diferentes profesionales de las bibliotecas universitarias del Estado espa ol. En el siguiente artículo se presentan las reflexiones y las sugerencias aportadas por la autora sobre el apoyo que las bibliotecas universitarias pueden ofrecer a la investigación universitaria.The European Higher Education Area and the European Research Area are currently two key objectives for university learning, teaching and research in all European universities. University libraries must meet the challenges by offering the best library services to the academic community. In drafting the second strategic plan, Rebiun (Network of University Libraries) gathered comments and suggestions from professionals in Spanish university libraries. This article presents the reflections and suggestions contributed by the author regarding the support services that university libraries could offer for university research.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.