oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
FORMakademisk med fortl pende publisering FORMakademisk med fortl pende publisering  [cached]
Janne Beate Reitan
FORMakademisk , 2010,
Abstract: Ved slutten av 3. rgang for FORMakademisk g r vi n et skritt videre n r det gjelder utnytte fordelene ved digital publisering. I forrige temanummer, Research by Design, publiserte vi artikler hvor videoer var integrert i teksten som illustrasjoner. I dette nummeret benytter vi muligheten til publisere artiklene kontinuerlig. Dette gj r at tiden fra innsending, via fagfellevurdering til publisering av artikkel blir kortet ned. Forfatterne jobber i ulikt tempo, og n slipper forfatterne vente p at et visst antall artikler som utgj r et nummer er klare samtidig. Denne utgaven av FORMakademisk er et pent nummer, som vil speile noe av bredden innen forskningsfeltet design og designdidaktikk. Ved slutten av 3. rgang for FORMakademisk g r vi n et skritt videre n r det gjelder utnytte fordelene ved digital publisering. I forrige temanummer, Research by Design, publiserte vi artikler hvor videoer var integrert i teksten som illustrasjoner. I dette nummeret benytter vi muligheten til publisere artiklene kontinuerlig. Dette gj r at tiden fra innsending, via fagfellevurdering til publisering av artikkel blir kortet ned. Forfatterne jobber i ulikt tempo, og n slipper forfatterne vente p at et visst antall artikler som utgj r et nummer er klare samtidig. Denne utgaven av FORMakademisk er et pent nummer, som vil speile noe av bredden innen forskningsfeltet design og designdidaktikk.
Editorial. FORMakademisk as a publishing channel for article-based PhD dissertations Leder. FORMakademisk som publiseringskanal for artikkelbaserte doktoravhandlinger  [cached]
Janne Beate Reitan
FORMakademisk , 2013,
Abstract: PhD dissertations consisting of separate articles published in various journals and anthologies are becoming increasingly prevalent. Since its inception, FORMakademisk has been a publishing channel for these types o farticles from different countries. We see this purpose as an important contribution to the broadly defined research fields of design and design education. The published articles that comprise doctoral dissertations will provide publishing points and additional revenue for the institutions with which doctoral candidates are affiliated. Doktoravhandlinger som best r av separate artikler som publiseres iulike tidsskrift og antologier blir stadig mer utbredt. FORMakademisk har heltsiden starten v rt en publiseringskanal for denne type artikler fra ulike land.Vi ser dette som et viktig bidrag til bygging av forskningsfeltet innen designog designutdanning, vidt definert. De publiserte artiklene som utgj r doktor-avhandlingen,vil da ogs gi publiseringspoeng og ekstra inntekter til institusjonene doktor-kandidateneer tilknyttet.
FORMakademisk – Fem rs jubileum FORMakademisk – Fem rs jubileum - Five years anniversary
Janne Beate Reitan
FORMakademisk , 2013,
Abstract: P side 1 i nummer 1 i rgang 1 da vi publiserte det f rste nummeret av FORMakademisk for fem r siden, sa vi at: M lsettingen med tidsskriftet er skape en arena for design og designdidaktikk som et interesse- og arbeidsfellesskap for bygge disse fagene som et eget forskningsfelt. Redaksjonen oppfatter design som et generisk begrep som inkluderer diverse skapende og ut vende aktiviteter der disse resulterer i produksjon av et mangfold av artefakter, b de av fysisk og virtuell karakter, innen det store spennet mellom hverdagsgjenstander som kopper og kl r til byrom og landskap. Redaksjonen forholder seg til designdidaktikk som et praksisomr de som inkluderer formidling av design i samfunnet og alle som underviser i design p ulike niv fra f rskolel rere som introduserer design for sm barn, skolel rere p alle skoletrinn til profesjonsdidaktikere som underviser i design for fremtidig profesjonelle innen designfagene. Siden da har vi publisert to nummer i ret, til sammen ni, med mer enn 50 artikler. Redaksjonen regnet med at de fremtidige bidragsytere til FORMakademisk hovedsakelig ville bli rekruttert blant forskere innen de ut vende og skapende designfagene og at deres forskningsinteresse ville ha sitt utspring i skapende og ut vende praksis. Samtidig inviterte vi ogs forskere fra etablerte akademiske disipliner, n r deres interesse var rettet mot skapende og ut vende prosesser og mot resultater i form av design og designede artefakter. When we first published FORMakademisk five years ago, we stated in the very first editorial on page 1 in Volume 1, Issue 1 that: The aim of the journal is to provide a venue for research in design and design education, and thereby develop an interest and working community of scholars in the field. The editorial team perceives design as a generic term that includes creative and performing activities in the great span of the artefacts ‘from the spoon to the city’. The editorial team relates to design education as a field that includes the dissemination of design in society and the teaching of design at all levels general education, vocational preparation, professional education and research education—from kindergarten to doctorate. Since then we have published two issues every year, nine all together, with more than 50 articles. The editorial team saw that future contributors to FORMakademisk would mainly be recruited from researchers within the design disciplines, and their research interests would have their roots in creative and artistic design practice. At the same time, FORMakademisk has invited scientists from
FORMakademisk and research-based teaching in higher education in design and design education FORMakademisk og forskningsbasert undervisning innen h yere utdanning i design og designdidaktikk  [cached]
Janne Beate Reitan
FORMakademisk , 2011,
Abstract: The Act relating to Universities and University Colleges states that higher education should be research based. Several refer to the Hernes’ Committee stated that the hallmark of higher education is that it is based research. The demand for research-based instruction also applies to higher education in design and design education, which are the primary fields of research that are published in the journal FORMakademisk. As a relatively young field of research, much of the research of design and design education are published as articles rather than monographs. The journal FORMakademisk plays an important role as a source of research-based teaching, as the only Norwegian scientific journal in this field. As FORMakademisk also publishes articles in Norwegian, we contribute in addition to universities and colleges can meet the Universities and Colleges Act for maintenance and further development of the Norwegian terminology in design and design education. In terms of academic editorial adds weight to use the most competent referees we can find internationally to evaluate articles before publication, to develop a good standard as possible on the research we publish. This requires a lot of work, but it is very important that what we publish should also have good quality of teachers and students in higher education in design and design education. For higher education in design and design education to be able to benefit from this important publication channel in the future, it is essential that the institutions and organizations in the design and design education support the journal financially. Universitets- og h gskoleloven fastsl r at h yere utdanning skal v re forskningsbasert. Kravet om forskningsbasert undervisning gjelder ogs h yere utdanning innen design og designdidaktikk, som er de prim re forskningsfeltene som publiseres i tidsskriftet FORM-akademisk. Som relativt unge forskningsfelt blir mye av forskningen innen design og design-didaktikk publisert som artikler heller enn monografier. Tidsskriftet FORMakademisk spiller derfor en viktig rolle som kilde til forskningsbasert undervisning, som det eneste norske vitenskapelige tidsskriftet innen dette omr det. Ved at FORMakademisk ogs publiserer artikler p norsk, bidrar vi i tillegg til at universitet og h gskoler kan oppfylle kravet i Universitets- og h gskoleloven til vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspr k innen design og designdidaktikk. I FORMakademisk legger redaksjonen vekt p bruke de mest kompetente fagfellene vi kan finne nasjonalt og internasjonalt for vurdere artiklene f r pub
Utsl tte kvinner og oppeg ende menn – Rusmisbrukere i behandling  [cached]
Abbi Vandeskog,Arvid Skutle
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: SAMMENDRAG Denne unders kelsen fokuserer p kj nnsforskjeller blant mannlige og kvinnelige misbrukere med hensyn til sosiodemografi, behandlingshistorie og rusmiddelmisbruk. 149 klienter (51 kvinner) ble rekruttert fra en behandlingsinstitusjon. Flere kvinner enn menn er uten arbeid, og lever p ulike former for sosial st tte. Relativt sett f kvinner har mottatt behandling for sitt rusproblem tidligere, inkludert avrusning. De har kortere misbrukskarrierer f r de kommer til behandling, og drikker mindre alkohol enn menn. Imidlertid er flere av dem blandingsmisbrukere, hyppigst kombineres alkohol og benzodiazepiner. Vandeskog A, Skutle A. Gender differences among substance abusers in treatment. Nor J Epidemiol E NGLISH SUMMARY The present study focuses on gender differences regarding sociodemography, treatment history, and alcohol and drug use among male and female abusers. One hundred and forty-nine subjects (51 women) were recruited from a clinical setting. More women than men are unemployed and living on different forms of social benefits. Relatively few women have been in treatment earlier, including detoxification units. They have shorter abuse careers before entering treatment, and consume less alcohol than men. More women are multiple substance abusers, most frequently combining alcohol and benzodiazepines.1996;
An epsilon-delta characterization of a certain TTE computability notion  [PDF]
Dimiter Skordev
Mathematics , 2012,
Abstract: The TTE computability notion in effective metric spaces is usually defined by using Cauchy representations. Under some weak assumptions, we characterize this notion in a way which avoids using the representations.
基于dspn的tte总线建模与性能分析  [PDF]
王望?,姚淑珍?,谭火彬?
计算机科学 , 2014, DOI: 10.11896/j.issn.1002-137X.2014.07.008
Abstract: 时间触发以太网(time-triggeredethernet,tte)技术已经应用于新一代航空总线并处于高速发展中。tte的建模和分析方法对其在航空航天方面的发展有重要意义。基于tte消息传输机制的工作原理,提出一套确定与随机petri网(deterministicandstochasticpetrinets,dspn)的tte总线建模和相关性能分析方法,并以一种典型的火力控制系统为实例进行建模与性能分析,以进一步说明该方法的有效性和可行性。
Netst tte til undervisning i naturvidenskab
Jens Josephsen
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netst ttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. Artiklen handler om de muligheder, der ligger i anvendelsen af nogle forskelligartede EDB-baserede hj lpemidler i kursusundervisning inden for naturvidenskab. Disse v rkt jer er is r karakteriserede derved, at de giver en respons (regner noget ud, sammenligner, finder en oplysning, giver et svar) p den studerendes input P baggrund af erfaringer med en udviklet praksis i et indledende kemikursus ved RUC beskrives nogle anvendte IKT-ressourcer, som p forskellig m de indg r i dialogen mellem l rer og studerende og mellem de studerende indbyrdes og giver feedback til den studerendes l reprocesser. Der anvendes bl.a. "skr ddersyede" interaktive programmer der besk ftiger sig med kemiske reaktioner og som kan simulere laboratoriearbejde. Via sit design giver et s dant program samme feedback p en beskrevet kemisk operation, som de studerende kender fra laboratoriet og kan derved p en m de udvide den dyre laboratorietid.
Proaktive underviserv rkt jer - en st tte for proaktive undervisere i e-l ringsmilj er
Rikke ?rngreen,Karin Levinsen
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde p nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. I denne artikel unders ger vi virtuelle milj er, der b de st tter kollaborative l reprocesser og g r det muligt for undervisere at handle proaktivt i overensstemmelse med en rolle som coach og facilitator. P baggrund af to case-studier vil vi argumentere for, at der er behov for at anvende proaktive underviserv rkt jer, som kan st tte undervisere i at f overblik over en l reproces og de studerendes progression, mens undervisningsforl bet foreg r. Vi vil diskutere de muligheder, der ligger i s danne v rkt jer, samt pege p potentielle funktionaliteter ved at gennemg mulige design-perspektiver. I de to unders gelser er underviser/student-relationen s ledes, at undervisere optr der i rollen som coaches, mens de studerende har ansvar for deres egen l ring. Coaching er en kombination af en proaktiv handlestrategi og en indlevelses- og sp rgemetode, hvilket indeb rer, at underviseren for at kunne stille de "rigtige sp rgsm l" til de studerende, l bende m have f ling med, hvor de studerende er i deres l reproces. Med "rigtige sp rgsm l" menes sp rgsm l, der fungerer som katalysator for en proces, og derfor s tter de studerende i stand til ved egne ressourcer at udfolde sig. Det kan eksempelvis v re sp rgsm l, der - n r de studerende reflekterer over sp rgsm let og det svar de vil give - f r dem til at se p indholdet eller processen i et nyt perspektiv. Denne form for igangs ttende coaching adskiller sig fra traditionel vejledning og r dgivning, hvor underviseren i h jere grad fort ller de studerende, hvad de b r overveje, og i hvilken retning de b r g , og fra den kontrol der kendes fra klassiske undervisercentrerede og instruerende undervisningsformer. Artiklen er s ledes anvendelig for undervisere (men ogs for planl ggere og udviklere), der nsker at anvende virtuelle kollaborative l reprocesser, da vi b de peger p , hvordan kollaborativ e-l ring kan gennemf res ved at handle proaktivt og peger p de problemer, som kan forekomme. Vi g r i artiklen opm rksom p nuv rende e-l ringsplatformes begr nsede muligheder for at give indsigt i den igangv rende l reproces. Ved at v re bevidste om disse begr nsninger, kan undervisere s ge at kompensere p det korte sigt ved at skaffe sig indsigt i de studerendes l reproces p anden vis. P det lange sigt besk ftiger vi os med problematikken ud fra potentielle og alternative designforslag.
MULINCO - korpusplatform til sprog- og overs ttelsesstudier
Bente Maegaard,Lene Offersgaard,Ken Far?,Xavier Lepetit
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 7: E-l ring i sprogfag, juni 2006, red. Signe Hvid Maribo og Ole Lauridsen. ISSN 1603-5518. Center for Sprogteknologi og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, K benhavns Universitet, har modtaget st tte fra Forskningsr det for Kultur og Kommunikation til udviklingen af en korpusplatform med parallelkorpora som kan benyttes til at unders ge en r kke sproglige, herunder kontrastive, problemstillinger. Korpusplatformen skal bruges b de i undervisning og forskning. MULINCO st r for MUltiLINgual Corpus of the University of COpenhagen. En korpusplatform best r grundl ggende af dels de korpora der tilvejebringes, dels de tekniske muligheder der tilbydes af korpusv rkt jerne. I artiklen beskriver vi arbejdet med at opbygge korpusplatformen, og gennemg r de f rste fors g med at anvende den i undervisning.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.