oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
The experiential world of the Oncology nurse
Dalena van Rooyen,Laetitia le Roux,W J Kotzé
Health SA Gesondheid , 2008, DOI: 10.4102/hsag.v13i3.283
Abstract: In her experiential world, the oncology nurse experiences unique, challenging and rewarding relationships in a multidimensional, dynamic way. The aim of this study was to describe, from her viewpoint and perspective, how she experiences and reacts to this world. Through this study the researcher wants the oncology nurse’s voice to be heard, the richness of her story acknowledged and the derived data to be applied to the benefit of the field of oncology. In-depth, unstructured phenomenological interviews provided the saturated data from which the uniqueness of the world of the oncology nurse unfolded as the uniqueness of the oncology patients and their world emerged clearly. Findings show that the oncology nurse, attending to the cancer patients and their family, experiences many different relationships. The uniqueness of the oncology nurse-patient relationship is described as unlike any other nurse-patient relationship. The challenging interpersonal relationships with management and other members of the multiprofessional team, as experienced from the perspective of the oncology nurse, are also highlighted. Furthermore, a unifying intrapersonal relationship with the self was identified. This enables the oncology nurse to be both on the giving and receiving end of the intensely emotional environment she works in, explaining, at least partly, the high job satisfaction that permeated the interviews in this study. Recommendations for nursing practice, education and research were formulated. Opsomming In haar leefwêreld ondervind onkologieverpleegkundige unieke, uitdagende en belonende verhoudinge op ‘n multidimensionele en dinamiese wyse. Die doel van hierdie studie was om ‘n beskrywing van die onkologieverpleegkundige se ervarings van en reaksie op haar leefwêreld vanuit haar oogpunt en perspektief. Deur middel van hierdie studie wil die navorser die stem van die onkologieverpleegkundige gehoor laat word, die rykdom van haar verhaal erken en die verkr e data toepas tot voordeel van die onkologieveld. In-diepte, ongestruktureerde fenomenologiese onderhoude het die versadigde data verskaf waaruit die unieke eienskappe van die onkologieverpleegkundige se wêreld ontvou het soos wat die uniekheid van onkologiepasi nte en hulle wêreld duidelik na vore getree het. Die resultate toon dat die onkologieverpleegkundige wat na die kankerpasi nte en hulle familie omsien, ‘n verskeidenheid verhoudinge ervaar. Die unieke aard van die verhouding tussen die onkologiepasi nt en die verpleegkundige word beskryf as anders as enige ander pasi nt-verpleegkundigeverhouding. Die u
Menslike verhoudinge onder die soeldig.  [cached]
P. J. van der Walt
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1957, DOI: 10.4102/koers.v25i1.1980
Abstract: Ondergetekende het die voorreg gehad om van 3 tot 15 September 1956 die Internasionale Konferensie oor Menslike Verhoudinge in Nederland, namens die Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing. Dept. Onderwys, Kunsen Wetenskap by te woon en aan die besprekinge deel te neem.
Willem Botha (Redakteur). 'n Man wat beur. Huldigingsbundel vir Dirk van Schalkwyk.  [cached]
Corlietha Swart
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/14--702
Abstract: Dr. Dirk van Schalkwyk het sedert sy aanstelling as Hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal op 1 Augustus 1991 rigtinggewende leksikografiese leiding op nasionale en internasionale terrein gegee. Met 'n Man wat beur verleen die Buro van die WAT treffende erkenning aan dr. Van Schalkwyk by sy aftrede. Die nuwe Hoofredakteur van die WAT, dr. Willem Botha, het as redakteur van die huldigingsbundel opgetree.
DIE FAKTORE WAT LEERSUKSES BEVORDER  [cached]
C. Loedoff
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/9-4-730
Abstract: Daar is verskeie faktore wat leersukses bevorder. Hierdie faktore sluit in die kognitiewe faktore, dit wil sê faktore wat 'n rol speel in die aanleer van kennis, affektiewe faktore, dit wil sê faktore wat te doen het met gesindhede en wat ook nou gekoppel is aan die kognitiewe faktore en laastens onderwysfaktore, dit wil sê faktore wat 'n spesifieke rol in die onderrigsituasie in die klas speel. Vervolgens sal die faktore wat in hierdie drie groepe val, behandel word.
Die grotere soogdiere wat vro r dae voorgekom het in die omgewing van die Golden Gate-Hooglandpark  [cached]
L. C. C. Liebenberg
Koedoe : African Protected Area Conservation and Science , 1964, DOI: 10.4102/koedoe.v7i1.804
Abstract: Die grotere soogdiere wat vro r dae voorgekom het in die omgewing van die Golden Gate-Hooglandpark
Voorwoord  [cached]
D.F.M. Strauss
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 2011, DOI: 10.4102/koers.v76i1.1
Abstract: Om ’n Festschrift ter ere van die akademiese werk van ’n kollega en medewetenskaplike te publiseer, is sekerlik een van die mees lonende intellektuele gebeurtenisse wat so ’n akademikus kan ervaar. Dit is daarom ook ’n besondere voorreg om die taak opgedra te word om ’n Voorwoord vir hierdie Festschrift te skryf.
Die Eerste Verhoudinge Tussen Boer en Brit.  [cached]
D. H. Cilliers
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1951, DOI: 10.4102/koers.v19i3.1658
Abstract: Mens hoor deesdae, veral van Engelse kant, weer heelwat omtrent die gevoel,” rassehaat” e.s.m. wat daar dan tussen Afrikaans- en Engelssprekendes sou bestaan. Nou wil ek sommer dadelik sê dat dit een van dié oordrewe en gevaarlike algemeenhede is wat maklik is om te beweer maar wat gewoonlik op onkunde en/of kwaadwilligheid berusen meestal ook nie bewys kan word nie, iets wat dikwels sommer uit die lug gegryp is en hoofsaaklik op papier bestaan—in Engels sou ek met’n woordspeling wou sê: On paper, more specifically, in the Englishpapers.”
Die noodsaaklikheid van ’n veelsydige persoon- likheidsontwikkeling en in waiter mate die lees van keurleesstof daartoe kan hydra  [cached]
J. L. du Plooy
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1962, DOI: 10.4102/koers.v30i5&6.1505
Abstract: Dit is vleieiu] om te verneem dat u of ’11 I>ekciulc oor ’n sterk en innemende persoonliklieid beskik. In die meeste gevalle voel u aan wat daarmee bedoel word en dit prikkel 11 trots. Dit streel u Ego. Diep-in is u van die waarlieid van die bewering oortuig, al is u taamlik onl>cwus van wat alles tot u persoonlikbeidsvorming bygedra liet. So ’n opmerking laat u vir die eerste maal ervaar watter invloed u op u medemens uitoefen en die krag wat van u uitstraal. U liet u medemens sodanig be ndriik dat liy nie kon nalaat om die nawerking van u ])ersooidiklieid op horn kenbaar te maak nie.
Herinneringe en hulde aan prof F.J. Labuschagne.
S. P.E. Boshoff
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1960, DOI: 10.4102/koers.v28i5&6.1565
Abstract: Omdat dit hier oor hérinneringe en hulde aan ’n oud-student gaan, is onswedersydse verhoudinge vanself tersprake en moet ek soms meer oor myself praat as wat ek g ra ag sou wougedoen het. Moontlik he t so ’n relaas van persoonlike aangeleenthede egter’n historiese waarde vir die jongergeslag van studente ten opsigte van ’nbrokstuk en ’n tydperk uit die geskiedenis van hulle inrigting.
Review: Elektroniese WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal, A tot R)
C Swart
Lexikos , 2010,
Abstract: Elektroniese WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal, A tot R). CD-ROM. ISBN 978-0-981-4434-1-6. Stellenbosch: Buro van die WAT. Prys: R450.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.