oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Die konkrete eksperiment, die abstrakte begrip en die steeds ontvlugtende misterie van die natuurwetenskap.  [cached]
J. A. van den Berg
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1950, DOI: 10.4102/koers.v18i2.1702
Abstract: Laat ons uitgaan van die empiries-induktiewe standpunt van dienatuurwetenskappe en nagaan hoe natuurwetenskaplike teorie opgebouword. Wanneer ons dan van die konkrete eksperiment na die abstraktebegrip oorgaan, toon ’n ontleding aan dat die navorser, wat eers sekerwas, onseker word, en dat die pogings om tot ’n fundamentele teorie te kom teleurstel juis as gevolg van sy eensydige uitgangspunt.
DIE GEBRUIK VAN SIMULASIE AS DEELVAN 'N BESLUITNEMINGSONDERSTEUNINGSHULPMIDDEL VIR ONDERGRONDSE STEENKOOLMYNBOU  [cached]
Hendrik Steynberg,Pieter J. Conradie
South African Journal of Industrial Engineering , 2012,
Abstract: ENGLISH ABSTRACT: An underground coal mineis almosttotallymechanised today. One of the methods of extraction is pillar development with expensive resources that include continuous miners, shuttle cars, roof bolters, feeder breakers, and conveyor belts. Currently the only mechanism to support decision making, regarding scheduling and resourcecapacities, is the experience of the miner, the shift boss and the manager. Thisarticlepresents a new approach wherea simulation model, linked to a userfriendly interface, is usedto evaluate different scenarios. AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Ondergrondse steenkooImyn isvandaggrootliks gemeganiseerd. Benvan die mynboumetodes is pilaarontwikkeling wat dieaanwending van duur hulpbronne soos delwers, wisselkarre, dakbouters, voerderbrekers en vervoerbande tot gevolg bet. Tansword besluite in verband met skedulering en hulpbronkapasiteite gebaseer op die ondervinding van die myner, sytoesighouer en die bestuurder. Hierdie artikel stel 'n nuwe benadering voor, wat gebruik maak van simulasie met 'n vriendelike gebruikersintervlak, omverskillende scenarios teen mekaar op te weeg.
'n Evaluering van die 6M-Simulasie opleidingkursus vir oningewyde swart werkers  [cached]
R. van Niekerk,I. van W Raubenheimer
South African Journal of Industrial Psychology , 1984, DOI: 10.4102/sajip.v0i0.356
Abstract: Evaluation of the 6M Simulation Training Course is discussed with reference to mastery of course content, influence of training on job performance and reaction of course attendants to the course. Results indicate a significant increase in knowledge, irrespective of variables such as age, educational qualifications, years of service, home language, place of origin and job category. A positive change in 34 items related to the job situation and a positive reaction to the course content and training techniques were also found. . Opsomming 'n Evaluering van die 6M-Simulasie Opleidingskursus word bespreek met verwysing na die bemeestering van kursusinhoud, die invloed van opleiding op werkprestasie en reaksie van kursusgangers. Resultate dui op 'n beduidende toename in kennis ongeag tussenkomende veranderlikes soos ouderdom, opvoedkundige kwalifikasies, jare diens, huistaal, geboorteplek en werkkategorie. 'n Positiewe reaksie op 34 vrae wat verband hou met die werksituasie, en op die kursusinhoud en opleidingstegnieke word ook gerapporteer.
Vergelyking van die voedingsgewoontes van die Rooikat Felis caracal binne en buite die Bergkwagga Nasionale Park
L.C Moolman
Koedoe : African Protected Area Conservation and Science , 1984, DOI: 10.4102/koedoe.v27i1.554
Abstract: Eenhonderd rooikatmismonsters uit die Berg-kwagga Nasionale Park is ontleed. In 94,9 het reste van soog- diere, in 4,3 reste van voels en in 0,8 reste van reptiele voorgekom. Van die soogdierreste was 52,5 reste van die klipdassie Procavia capensis. Vyf-en- tagtig mismonsters is van buite die Bergkwagga Nasionale Park ontleed. Hierin het 96,9 soogdier- reste, 2,1 voelreste en 1,0 reptielreste voorgekom, met die klipdassie Procavia capensis weer die volopste soogdierprooi (30,3). Knaagdiere en kleinvee het onderskeidelik 24 en 22,9 verteenwoordig. One hundred caracal scats collected in the Mountain Zebra National Park were analysed. Undigested remains of mammals were found in 94,9, 4,3 birds and 0,8 reptiles. Dassie Procavia capensis remains occurred most frequently, i.e. in 52,5 of the scats. From outside the Mountain Zebra National Park, 85 caracal scats were analysed. Here 96,9 contained the remains of mammals, 2,1 that of birds and 1,0 of reptiles. Again the remains of the dassie Procavia capensis were the most common, occurring in 30,3 of the scats, followed by rodents 24 and domestic stock 22,9.
Die vergelyking en die beoordeling van die toepassing van die integrale kosprysberekening en die differensi le kostekalkulasie*
A. J.E. Sorgdrager
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1963, DOI: 10.4102/koers.v30i9.1512
Abstract: Hierdie toestand van sake is tans in Suid-Afrika waarneembaar. Behalwe Sorgdrager en Viljoen ( Leerboek van die moderne kosprysadmi- nistrasie, Potchefstroom, 1962) is daar nie juis in ons land in Afrikaans of in Engels oor die kosteproblematiek gepubliseer nie. Veral in Suid- Afrika val dit steeds weer op hoe die pragmatiese Angel-Saksiese be- skouings die botoon voer. Dis in die lig van die geskiedkundige agtergrond nie verbasend nie, maar dit bied ’n verstarring en weerstand tot ’n even- tuele verdere uitbouing van die teorie en praktyk van die moderne kosprysadministrasie. Integrasie tussen teorie en praktyk is tog absoluut noodsaaklik vir die voile ontplooiing van die leer van die kosprys.
Indrukke van die Amerikaanse kleurbeleid in vergelyking met ons beleid van Apartheid
S. P. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1950, DOI: 10.4102/koers.v17i5.1957
Abstract: Die Afrikaner is self skuldig as hy in die buiteland niisverstaan en dikwels nmisdui word ten opsigte van sy beleid van apartheid as opiossing van die kleurvraagstuk in sy eie gebied.
B. X. DE WET ESSAY: DIE HERDER EN DIE WOLF 'N VERGELYKING TUSSEN DIE KARAKTERS VAN AENEAS EN TURNUS  [cached]
A. De Kock
Akroterion , 2012, DOI: 10.7445/47-0-113
Abstract: Die studente-essay wat as die beste beoordeel word uit dié wat voor 30 Junie in dievoorafgaande jaar vir beoordeling voorgelê word, word jaarliks in Akroteriongepubliseer. Die kompetisie word geborg deur die Klassieke Vereniging van Suid-Afrikaen alle voorgraadse studente mag deelneem. Honneursstudente mag in gelykgenommerdejare inskryf. Daar is ‘n prys van R250 verbonde aan hierdie essay wat vernoem is na dieSuid-Afrikaanse klassikus B X De Wet.
’n Vergelyking tussen die prestasie motiveringsvlakke van verskillende rasse en geslagsgroepe
J. C. Meyer,W. T. F. Braxton
South African Journal of Industrial Psychology , 2002, DOI: 10.4102/sajip.v28i3.62
Abstract: A comparison between the achievement motivation levels of different race and gender groups. This article reports on research, which focussed primarily on the difference between the achievement motivation levels of men and women, and between those of white and black people employed by a life insurance company in South Africa. The effect of a number of variables (gender, race, age, salary progression, educational qualifications) on achievement was researched. The sample of 240 was composed of 73 males and 167 females, and 146 white and 94 black people. Results suggested that whites have a significantly higher level of achievement motivation than blacks. Opsomming Hierdie artikel doen verslag oor ’n navorsingstudie wat in hoofsaak gehandel het oor die verskille tussen die prestasie motiveringsvlakke van mans en vroue en tussen dié van blankes en swartmense werksaam by ‘n lewensversekerings maatskapy in Suid-Afrika. Daar is ook ondersoek ingestel na die effek van ’n aantal veranderlikes (geslag, ras, ouderdom, salarisprogressie, opvoedkundige kwalifikasie) op prestasiemotivering. In die steekproef van 240 persone was 73 manlik en 167 vroulik, en 146 blank en 94 swart persone. Resultate het daarop gedui dat blankes oor n beduidend ho r vlak van prestasiemotivering as swartmense beskik.
Die verkleurmannetjie(s) op Shaka: ’n Vergelyking tussen D. J. Opperman en Thomas Mofolo
A Krog
Tydskrif vir letterkunde , 2010,
Abstract: For the purpose of the D. J. Opperman memorial lecture at Stellenbosch the writer took one of this poet’s most well-known credos who maintained under the influence of Keats that the poet should be ‘colourless’, i.e. without any agenda in order to take on the colour of that which or whom is being imagined. Both Opperman and the Basotho writer Thomas Mofolo imagined Shaka and explore a key moment in both these works where the imagined Shaka is judging his task. It is shown how Opperman’s Shaka is carrying very much the thumbprints of the rising Afrikaner nationalism of the 1940s as well as a notion of the task of a poet/builder/leader taken directly from European influenced poets such as N. P. van Wyk Louw. In contrast, Mofolo presents Shaka outside the missionary framework of his time and within an indigenous moral structure. In Mofolo’s work ambition changes Shaka into an individual who begins to live in disregard of his community. It is argued that it is important to imagine The Other through getting into their skins, but that imagining The Other as a differently skinned version of oneself, is misleading. To escape the “spurious one-ness of a quasi-liberal era” requires the taking place of unhampered and translated conversations within normalizing circumstances. Article text in Afrikaans
Die Narratiewe terapie en die Gestalt terapie: ‘n Vergelyking tussen ‘n fenomenologiese eksistensi le benadering en ‘n sosiaal konstruksionistiese beskouing tot terapie  [cached]
Hein Delport
HTS Theological Studies/Teologiese Studies , 2011, DOI: 10.4102/hts.v67i3.1097
Abstract: The Narrative therapy and the Gestalt therapy: A comparison between a phemenological existensial approach and a social construction approach to therapy In this article the author takes a bird’s-eye view of the background and fundamentals of the narrative therapy as well as the Gestalt therapy to show similarities between these approaches in an attempt to establish a combined or complimentary approach to therapy. How to cite this article: Delport, H., 2011, ‘Die Narratiewe terapie en die Gestalt terapie: ‘n Vergelyking tussen ‘n fenomenologiese eksistensi le benadering en ‘n sosiaal konstruksionistiese beskouing tot terapie’, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 67(3), Art. #1097, 9 pages. http://dx.doi.org/10.4102/hts.v67i3.1097
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.