oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Rejestracja zmiennego dynamicznie elektrokardiogramu wysi kowego przy zastosowaniu filtracji adaptacyjnej
Roman K?pski,Jerzy Cytowski,Longina Ma?ecka,Franciszek Walczak
Polish Journal of Cardiology , 2001,
Abstract: Wprowadzenie: Stosowana zazwyczaj do eliminacji szumów z elektrogramu technika u redniania nie zawsze mo e by u yta z uwagi na gubienie czasowych zmian kszta tu sygna u. W niniejszej pracy opisano sposób usuwania szumów na bie co" z silnie zak óconego elektrogramu bez stosowania techniki u redniania oraz przedstawiono przyk ady kliniczne zastosowania tej metody. Metodyka: Opisany sposób eliminacji szumów zwi zany jest z filtracj adaptacyjn opart na algorytmie najmniejszych kwadratów", której bardziej praktycznym rozwi zaniem jest adaptacyjny filtr rekurencyjny(AFR), wykorzystuj cy dodatkowo procedur synchronizacji sekwencji sygna u. Stwierdzono, i filtr równoleg y typu AFR, stanowi cy kliniczn wersj filtra rekurencyjnego jest w stanie w znacznej mierze ograniczy poziom zak óceń elektrogramu wysi kowego bez stosowania techniki u rednień. Wyniki: Sygna ró nicowy uzyskiwany na wyj ciu filtra równoleg ego i powstaj cy w wyniku zmian elektrogramu pod wp ywem wysi ku u 22 osobników zdrowych i w grupie 32 chorych z kardiomiopati przerostow zosta poddany analizie porównawczej. Stwierdzono znamienn statystycznie ró nic mi dzy osobami chorymi i zdrowymi (p<0,000), i uzyskano równie zró nicowanie chorych z cz stoskurczem komorowym i zatrzymaniem kr enia w stosunku do chorych bez tych objawów (p<0,0086). Wnioski: 1) Technika adaptacyjna mo e wzbogaci diagnostyk elektrokardiogramu chorych z kardiomiopati przerostow . 2) Filtracja adaptacyjna jest efektywn metod eliminacji szumów, zw aszcza w przypadkach gdy nie mo e by u yte u rednianie sygna u.
Review of Bu leptonic decays  [PDF]
Stefano Villa
Physics , 2007,
Abstract: This paper reviews the status of searches and measurements of Bu leptonic decays, concentrating on the most recent results obtained at B-factories. We will describe studies of decays of the type B+ -> ell+ nu and B+ -> ell+ nu gamma.
Elektrogastrografia u pacjentów z zespo em dyskomfortu poposi kowego
?ukasz Dobrek,Anna Sygu?a,Piotr J. Thor
Polish Gastroenterology , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: Dyspepsja czynno ciowa (functional dyspepsia - FD) to zespó dysmotorycznych objawów, takich jak: uczucie poposi kowej pe no ci w o dku, zaleganie pokarmu, wczesna syto (zespó dyskomfortu poposi kowego; postprandial distress syndrome - PDS) oraz dolegliwo ci bólowe w nadbrzuszu (zespó bólowy nadbrzusza; epigastric pain syndrome - EPS) przy wykluczeniu zmian organicznych w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Patogeneza FD jest z o ona, obejmuj ca dysfunkcj wielu mechanizmów motoryki i czucia trzewnego oraz zaburzenia aktywno ci mioelektrycznej i endokrynnej w przewodzie pokarmowym. Cel pracy: Badanie aktywno ci mioelektrycznej o dka u pacjentów z rozpoznanym PDS za pomoc przezskórnej elektrogastrografii (EGG), jak równie wp ywu infekcji Helicobacter pylori (Hp) u tych chorych na parametry zapisu EGG. Materia i metody: W projekcie badawczym wzi o udzia 16 pacjentów z PDS (7 zainfekowanych (Hp+) i 9 bez infekcji (Hp-)) oraz odpowiednio dobrane osoby z grupy kontrolnej. Protokó badań obejmowa manometri prze ykow , 24-godzinn pH-metri prze ykow oraz przed- i poposi kow elektrogastrografi z zastosowaniem p ynnego posi ku testowego. Wyniki: W poposi kowych zapisach EGG pacjenci z PDS traktowani jako jednolita grupa, mieli mniejszy odsetek normogastrii, redni procent sparowania fal wolnych oraz mniejszy przyrost mocy dominuj cej w porównaniu z grup kontroln . Bior c pod uwag wspó istniej c infekcj Hp, pacjenci z Hp+ mieli mniejsze zaburzenia elektrogastrograficzne zwi zane z regularno ci fali wolnej, ale cechowa ich mniejszy poposi kowy przyrost mocy dominuj cej w porównaniu do pacjentów bez infekcji Hp. Wnioski: Otrzymane wyniki wskazuj na zaburzon aktywno mioelektryczn o dka u pacjentów z PDS. Wp yw Hp jest niejednoznaczny; infekcja bakteri powoduje wi ksz regularno fali wolnej i wi kszy odsetek normogastrii jednak przy zmniejszonym poposi kowym przyro cie mocy dominuj cej.
Proces oczyszczania si pni d bu szypu kowego (Quercus robur L.) a pier nica drzew w drzewostanach gospodarczych
Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Katarzyna Ka mierczak, Marcin Nawrot, Marta Werner, Krzysztof Mańka
Forest Research Papers , 2010, DOI: 10.2478/v10111-010-0004-3
Abstract: The focus of this study was on the knottiness and self-pruning of trees at 10 study sites from which 30 trees were selected for observation. These areas represent two main forest site types (fresh mixed deciduous forest - LM w and fresh deciduous forest - L w) characteristic of the silvicultural regime of oaks in Poland's lowland area. Sample trees were selected according to the principles of the Urich method (with the same number of trees in the diameter class) and Kraft's biosocial classification. Trees from the dominant stand (class I, II and III according to Kraft's classification) were subjected to analysis. Normal distribution of length parameters was found for the majority of analysed zones of sample trees. On this basis correlation values were calculated describing the relationships between the diameter at breast height (dbh) and self-pruned zones on the stem: with knobs visible on external surface of tree stem, with snags remained after the dead branches, with the still unbroken dead and dying branches, live crown (active with regard to transpiration and photosynthesis). The length of the self-pruned tree stems from the fresh deciduous forest was greater in comparison with the trees from the fresh mixed deciduous forest. In turn, the length of the knob and snag zones was greater in trees from the fresh mixed deciduous forest. The variation in these parameters was rather insignificant. No statistically significant differences were detected in mean lengths of the examined zones between the two forest site types. Trees in the oldest age classes (VI and VII) showed a higher mean length of individual stem zones compared with those in younger age classes.
Odporno drewna d bu szypu kowego (Quercus robur L.), z drzew o ró nym stanie zdrowotnym, na rozk ad powodowany przez grzyby
Andrzej Szczepkowski
Forest Research Papers , 2010, DOI: 10.2478/v10111-010-0009-y
Abstract: In the paper, natural resistance of wood of healthy and damaged common oak (Quercus robur L.) trees to the activity of wood decaying fungi causing brown rot (Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst and Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill) and white rot (Trametes versicolor (L.) Lloyd) was examined. The wood samples came from stands aged 60-147 years bearing signs of decline and excessive self-thinning of oak trees. The stands were located in 7 forest districts representing Poland's main sources of oak wood. One healthy and one damaged sample trees were collected from each stand. Wood samples were cut out from outer heartwood at the butt-end of logs. The wood decay test was done according to the norm PN-EN 350-1. The mean width of annual rings and wood density were determined. In general, the wood of healthy trees was decayed to a larger extent than that of damaged ones by two test fungal species (C. puteana and T. versicolor), and in case of L. sulphureus the wood of damaged trees was decayed to the larger extent than the wood of healthy ones. The differences in loss of wood mass were not statistically significant. The loss of wood mass of healthy and damaged oak trees caused by C. puteana was 2.1 and 1.1%, by L. sulphureus - 7.0 and 7.7%, and by T. versicolor - 1.7 and 0.9%, respectively. Analysis of pairs of trees from three different forest districts (Czarna Bia ostocka, Mi kinia, Mircze) showed somewhat lower resistance of the wood from damaged trees in comparison with healthy ones to the decay caused by three examined fungal species. The situation was the opposite for the two oak provenances of Jab onna and Krotoszyn forest districts where the wood of healthy trees was less resistant than that of damaged ones. In case of wood from two other forest districts of Henryków and Wo ów, no common tendency in decay of wood caused by all three fungal species was found. No geographical variability in loss of wood mass caused by the activity of the test fungi was found between healthy and damaged trees.
Wp yw gatunków domieszkowych na wzrost i pokrój d bu szypu kowego (Quercus robur L.) w uprawie za o onej metod Szymańskiego
Tadeusz Andrzejczyk, Zbigniew G odowski
Forest Research Papers , 2010, DOI: 10.2478/v10111-010-0027-9
Abstract: The study involved a comparison of the height, diameter at breast height, slenderness ratio (H/D) and thickness of the thickest branches of 13-year-old pedunculate oak trees growing in a traditional row plantation (variant I) and group plantations established according to the modified Szymanski Method: without the admixture species (variant II), in admixture with linden (variant III) and spruce (variant IV). A single group consisted of 16 trees, planted at a spacing of 30 × 30 cm, group spacing: 6×6 m. The study was conducted in north-eastern Poland (Wipsowo Forest District; N: 53°57', E: 20°41'). It has been shown that oaks growing in a group plantation show a greater average height and slenderness than in a traditional plantation. Peripheral (edge) and internal oaks in a group differed in growth, habit and quality. The presence of an admixture species between the groups made these differences smaller, contributing to an improvement in the quality of edge oaks. The competitive effects of an admixture species on oaks depends on the distance between them. Spruce planted in close proximity (1.5 m) was strongly competitive (inhibition of growth and increasing slenderness of edge oak trees). Linden planted at a distance of 3 m had a positive impact on the quality of oaks and did not cause inhibition of their growth.
Luis Bu uel: trascendiendo el tópico
Dr. Manuel Carlos Fernández Sánchez
Revista Latina de Comunicación Social , 2001,
Abstract: En 1900 nace el cineasta Luis Bu uel en Calanda, Aragón. En el a o 2000 se celebró en distintos ámbitos cinematográficos y televisivos de todo el mundo el centenario de su nacimiento. Festivales de cine, cadenas de televisión por satélite u onda hertziana, periódicos y revistas se hacen eco de la enorme trascendencia del lenguaje cinematográfico bu ueliano. Este estudio sobre la última de sus películas rodada en Andalucía, concretamente en Sevilla, pretende aportar un nuevo análisis sobre esta obra que trascendió el tópico andaluz.ABSTRACIn 1900 the film director Luis Bu uel is born in Calanda, Aragón. In 2000, it took place the centennial of his birth in different film and television environments in all over the world. The transcendency of film languaje used by Bu uel has been anlysed in cinema festivals, television, newspapers and magazines. This study, focus on his last movies filmed in Andalusia, concretely in Seville, it seeks to contribute with a new analysis on this work that transcended the Andalusian topic.
Nowotwory zr bu przewodu pokarmowego
Stanis?aw G?uszek,W?odzimierz Karcz,Jaros?aw Matykiewicz,Marta Kot
Polish Gastroenterology , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: Nowotwory zr bu przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumor – GIST) wywodz si z tkanki mezenchymalnej przewodu pokarmowego, najprawdopodobniej z komórek zwojów ród ciennych tzw. komórek Cajala. GIST s rzadkimi nowotworami, stanowi mniej ni 1% wszystkich nowotworów przewodu pokarmowego. Mog by zlokalizowane w ka dym odcinku przewodu pokarmowego od prze yku do odbytnicy, jednak najcz stszymi miejscami lokalizacji s o dek (60%) i jelito cienkie (30%). Oko o 30% GIST wykazuje cechy z o liwo ci z objawami naciekania i tworzeniem przerzutów, szczególnie wewn trzotrzewnowych i do w troby. Immunohistochemiczna detekcja b onowego bia ka receptorowego CD117 w preparatach histopatologicznych z guza jest wysoce specyficzna dla GIST i umo liwia w a ciwe rozpoznanie. Wielko guza, aktywno mitotyczna, atypia j drowa, komórkowo guza i obecno martwic s wyznacznikiem z o liwo ci guza oraz wp ywaj na rokowanie. Leczenie operacyjne jest podstawowym sposobem leczenia GIST. Obecnie prowadzone s badania maj ce na celu ocen skuteczno ci leczenia chorych na nieoperacyjne i(lub) rozsiane GIST imatinibem. Cel pracy: Analiza w asnego materia u – chorych leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów GIST w aspekcie zbierania do wiadczeń w skutecznym ich rozpoznawaniu i leczeniu. Materia i metody: Przedstawiono grup 5 chorych, w tym 3 m czyzn i 2 kobiet, w wieku od 47 do 83 lat (M 47--65, K 57-83) leczonych chirurgicznie, u których rozpoznanie postawiono w wyniku badania preparatu pooperacyjnego. Analizie poddano objawy kliniczne, tryb leczenia chirurgicznego, umiejscowienie guza, wyniki badania histopatologicznego wraz z badaniami immunohistochemicznymi CD 117, przebieg pooperacyjny. Wyniki: W ród objawów klinicznych dominowa y bóle brzucha oraz cechy podniedro no ci przewodu pokarmowego. Chorzy byli leczeni operacyjnie w trybie planowym, w 2 przypadkach przyspieszonym z powodu nasilenia objawów niedro no ci przewodu pokarmowego. U 2 chorych (1 M, 1 K) stwierdzono guzy trzonu o dka, u pozosta ych 3 guzy jelita cienkiego (2 M, 1 K). Wyniki badania mikroskopowego wykaza y doszcz tno wyci cia guza u wszystkich chorych. Obecno dodatniej reakcji immunohistochemicznej przeciwko CD 117 stwierdzono we wszystkich przypadkach. U 4 chorych rednica guza by a wi ksza ni 5 cm, liczba mitoz w jednym przypadku – 6/50, w dwóch przypadkach – 2/50, w kolejnych dwóch – 1/50 i 0 mitoz. Guzy o rednicy powy ej 5 cm sugeruj przynale no tych chorych do grupy o du ym ryzyku agresywnego przebiegu schorzenia. Przebieg pooperacyjny we wszystkich przypad
Rene Girard, Pr bu irea Satanei/ The Fall of Satan  [cached]
Sabina Ungureanu
Journal for the Study of Religions and Ideologies , 2007,
Abstract: Rene Girard, Pr bu irea Satanei Ed. Nemira, Bucure ti, 2006
Měkky i NPR Voděradské bu iny Molluscs of the Voděradské Bu iny national reserve  [PDF]
Lucie Ju?i?ková
Malacologica Bohemoslovaca , 2008,
Abstract: This paper brings a research of molluscan fauna of the Voděradské Bu iny, an important Nature Reserve near Jevany (Central Bohemia, Czech Republic). Altogether, 38 mollusc species have been recorded in the large complex of natural beech forest on the granite background. Rare woodland species Daudebradia rufa and Vertigo substriata were recorded here. Voděradské Bu iny reserve can be used as a model example of natural molluscan assemblage of acidic beech forest.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.