All Title Author
Keywords Abstract

催化学报  2011 

费托反应本征动力学中合成气分压对反应速率的影响

DOI: 10.3724/SP.J.1088.2011.01043, PP. 1242-1249

Keywords: 费托反应,动力学,速率公式,高通量实验技术

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

?利用高通量动力学反应器测量了钴基费托催化剂上反应物消耗速率rCO和产物生成速率rCH4随固定床床层的分布,并考察了它们在不同入口分压(p0CO,p0H2)条件下的变化.结果表明,入口氢碳比(H/C)0=p0H2/p0CO为影响速率的敏感外部变量,反应速率随(H/C)0的增加而加快;而合成气总压p0H2+CO则为不敏感量.由床层各点在不同(p0H2,p0CO)条件下的本征反应速率可以建立适用于催化剂颗粒的反应速率公式.结果显示,利用简单的原料气分压(pH2,pCO)作为表象空间,所建立的费托反应动力学参数与床层内转化率有关.提出了由测量本征速率建立反应器模型的方法.

References

[1]  华新雷, 王立刚, 徐勇华, 王尤崎, 高滋. 催化学报 (Hua X L, Wang L G, Xu Y H, Wang Y Q, Gao Z. Chin J Catal), 2009, 30: 740
[2]  华新雷, 孙中海, 王尤崎. 节能减排—新途径与新技术. 上海: 华东理工大学出版社 (Hua X L, Sun Zh H, Wang Y Q. Energy Saving-Discharge Reducing: New Ways and New Technology. Shanghai: East China Univ Sci Technol Press), 2010. 195
[3]  Yates I C, Satterfield C N. Energy Fuels, 1991, 5: 168
[4]  Steynberg A P, Dry M E. Fischer-Tropsch Technology. Am-sterdam: Elsevier, 2004. 1
[5]  Das T K, Zhang X D, Li J L, Jacobs G, Dry M E, Davis B H. Stud Surf Sci Catal, 2007, 163: 289
[6]  常杰, 腾波涛, 白亮, 陈建刚, 张荣乐, 徐元源, 相宏伟, 李永旺, 孙予罕. 催化学报 (Chang J, Teng B T, Bai L, Chen J G, Zhang R L, Xu Y Y, Xiang H W, Li Y W, Sun Y H. Chin J Catal), 2005, 26: 859
[7]  Wang Y N, Xu Y Y, Xiang H W, Li Y W, Zhang B J. Ind Eng Chem Res, 2001, 40: 4324
[8]  腾波涛, 常杰, 万海军, 鲁继青, 郑绍成, 刘亚, 刘颖, 郭小惠. 催化学报 (Teng B T, Chang J, Wan H J, Lu J Q, Zheng Sh Ch, Liu Y, Liu Y, Guo X H. Chin J Catal), 2007, 28: 687
[9]  Komaya T, Bell A T. J Catal, 1994, 146: 237
[10]  Visconti C G, Tronconi E, Lietti L, Zennaro R, Forzatti P. Chem Eng Sci, 2007, 62: 5338
[11]  Iglesia E. Appl Catal A, 1997, 161: 59
[12]  Van der Laan G P, Beenackers A A C M. Catal Rev-Sci Eng, 1999, 41: 255

Full-Text

comments powered by Disqus