All Title Author
Keywords Abstract


CUMHUR YET N KURULU UNDAN GüNüMüZE TüRK YE’DE HAYAT B LG S DERS PROGRAMLARININ GEL M

Keywords: Türk E itim Tarihi , Hayat Bilgisi Dersi , Hayat Bilgisi Program

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu al mada cumhuriyet d nemi boyunca ger ekle tirilen hayat bilgisi retim programlar n n ama lar ve i eri i, toplumun istemlerine uygun düzenlenip düzenlenmedi i, retim programlar aras nda bir ilerleme olup olmad üzerinde durulmu ve konular n se ilmesinde d nemlere g re farkl l kla an i eriklerin toplu bir analizi yap lm t r. Cumhuriyetin ilan ndan günümüze hayat bilgisi retim programlar d nemin ihtiya ve beklentilerine uygun olarak zaman zaman de i tirilmi tir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu undan günümüze geli tirilen ilk retim müfredatlar nda oldu u gibi hayat bilgisi dersi müfredatlar ya E itim uralar gibi e itim kurullar n n ya do rudan yabanc e itim dan manlar n n ya da d sal fakt rlerin etkisiyle yap la gelmi lerdir.

Full-Text

comments powered by Disqus