All Title Author
Keywords Abstract


G RESUN TELGRAF DARES VE TELGRAFHANE B NASI (1869 -1904)

Keywords: Giresun , telgrafhane , telgraf , telgraf idaresi

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Günümüzde kutlamalar hari , hemen hemen hi kullan lmayan telgraf, bundan yakla k 150 y l nce en h zl haberle me arac yd . Telgraf dünyada 1840’larda, Osmanl Devleti’nde 1853 – 56 K r m Sava s ras nda kullan lmaya ba lanm t r. XIX. yüzy l n ikinci yar s nda ise Anadolu’da yayg nla maya ba lad g rülmektedir. Osmanl Devleti’nde telgraf hizmetlerinin yürütülmesi i in 1855 y l nda merkezde telgraf idaresi te kil edilmesini müteakiben ta ra ehirlerinde telgrafhaneler kurulmaya ba lanm t r. Bu birimlerde al acak yeterli kalifiye eleman yeti tirmek i in de 1861’de telgraf mektebi a lm t r.Telgraf hizmetlerinin ülke genelindeki durumu hakk nda birka al ma olmas na ra men, ta radaki telgraf idareleri üzerine yeterli al ma bulunmamaktad r. Bu yüzden bir yerel al ma olarak Giresun’da te kil edilen telgraf idaresi ve in a edilen telgrafhane binas n ele almay uygun bulduk. Konu ile ilgili yapt m z literatür taramas nda müstakil bir al maya ula amad k. Ancak Oktay Karaman taraf ndan haz rlanan doktora tezi ile Ayhan Yüksel taraf ndan kaleme al nan Do u Karadeniz Ara t rmalar isimli eserde konu k smen ele al nm t r . Yaz m z haz rlarken hem bu al malardan hem de ba ta Ba bakanl k Osmanl Ar ivi belgeleri olmak üzere, Trabzon salnameleri ve ara t rma eserlerden istifade edece iz. al mam z n amac , bir ta ra kenti olan Giresun’da te kil edilen telgraf idaresi ve in a edilen telgrafhane binas hakk nda ncü bir al ma ortaya koymakt r.

Full-Text

comments powered by Disqus