All Title Author
Keywords Abstract


TYT NTYLLER JA POJANJOLPPI SUOMESSA JA VIROSSA

Keywords: soome keel , eesti keel , adnominaalne genitiiv , ümberp ratud s ltuvussuhe , deskriptiivine t hendus

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Artikkel k sitleb deskriptiivset (koloratiivset) nominaaltarindit eesti ja soome keeles, mille süntaktiline s ltuvussuhe on normaalsega vastupidine: atributiivne genitiiv v ljendab referendi denotatiivset t hendust ja p his na kirjeldab seda. Kirjeldusega on tavaliselt seotud pejoratiivsed, hellitlevad v i muul viisil hinnangulised nüansid. Artiklis tutvustatakse k igepealt soome keele vastavaid uurimusi, seej rel selle artikli tarbeks kogutud materjali ning selle v rdlust indoeuroopa keelte süntaktiliselt ja semantiliselt sarnaste tarinditega. Lisaks tutvustatakse soome ja eesti keeles esinevat deskriptiivset verbaaltarindit, milles p hiverbi t hendust kannab infinitiiv, kusjuures deskriptiivverb (mida vahel nimetatakse ka ideofooniks) on finiitses vormis.

Full-Text

comments powered by Disqus