All Title Author
Keywords Abstract


T HELEPANU AKENDAMINE

Keywords: kognitiivne keeleteadus , t helepanu jaotumine , kognitiivne semantika , sündmuste t lgendamine , kontseptuaalne struktureerimine , eesti keel

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Artiklis antakse ülevaade Leonard Talmy esitatud m istest t helepanu akendamine (windowing of attention) ja selle üldistest toimimisprintsiipidest. ühtlasi püütakse tuua m ni n ide akendamise avaldumisest eesti keele p hjal, pakkudes seel bi v imalusi m iste rakendamiseks ka siinses keeleuurimises. Akendamine on keeles laialt levinud n htus, mis avaldub nii keelelises struktuuris kui ka selle aluseks olevates kontseptuaalsetes süsteemides, v imaldades k nelejal asetada p hit helepanu mingitele kindlatele situatsiooni osadele ning suunata seel bi vastuv tja t lgendusprotsessi. Siinjuures on olulisel kohal ka t helepanuta j vad situatsiooni osad. T helepanu akendamine pakub niisiis ühe v imaliku raamistiku inimm tlemise seletamiseks ning selle p hiprintsiipidel on m rgatav ühisosa ka muude kognitiivses keeleteaduses k ibivate k sitlustega. Arvestades akendamise avaldumise ulatuslikkust keeles, on see senini saanud eesti keeleteaduses ehk teenimatult v he t helepanu.

Full-Text

comments powered by Disqus