All Title Author
Keywords Abstract


Lise rencilerinde Okulu B rakma E ilimi ve Nedenleri / Dropout Tendency among High School Students and its Reasons

Keywords: Okul Terki , Orta retim , Lise rencileri , Güneydo u Anadolu B lgesi , School Dropout , High School Students , the Southeastern Anatolia Region

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu ara t rman n amac , Güneydo u Anadolu B lgesindeki lise rencilerinin okulu b rakma e ilimlerini belirlemek ve okulu b rakma e ilimine etki eden fakt rleri saptamakt r. Ara t rmaya Güneydo u Anadolu B lgesinde yer alan sekiz il merkezinde toplam 54 lisede farkl s n flarda okuyun ve se kisiz olarak belirlenen 1106 renci kat lm t r. Ara t rma verileri ara t rmac taraf ndan haz rlanan bir anketle toplanm t r. Verilerin analizinde de i kenlere ba l olarak frekans ve yüzdeler dikkate al nm , anlaml farkl l k aranan durumlarda, kay kare tekni inden yararlan lm t r. Ara t rma bulgular , okulu b rakma e iliminin ba ta ki isel zellikler olmak üzere, aile zellikleri, e itim sistemi, okul ve retmen gibi e itli de i kenlerin etkiledi i karma k bir süre sonunda ger ekle ti ini g stermi tir. Elde edilen bulgulara g re Güneydo u Anadolu B lgesindeki lise rencilerinin % 17’si imdi ya da ge mi te okul b rakmay dü ündü ünü belirtmi tir. Okulu b rakma e ilimi en fazla lise 3. s n fta g rülmektedir. K z rencilerde erkek rencilere oranla okulu b rakma e ilimi belirgin bi imde dü üktür. ok ocuklu ailelerden gelen lise rencilerinin okulu b rakma e ilimleri az ocuklu aileden gelenlere oranla daha yüksektir. retmenden ve okuldan memnuniyet oran azald k a okulu b rakma olas l belirgin bi imde artmaktad r.

Full-Text

comments powered by Disqus