All Title Author
Keywords Abstract


retmen Adaylar n n renme Stilleri le evre E itimi z-Yeterlikleri Aras ndaki li ki / Relationship between the Self Efficacy Beliefs towards Environmental Education and the Learning Styles of Pre-service Teachers

Keywords: evre e itimi , renme stilleri , z-yeterlilik , Environmental education , Learning styles , Self efficacy beliefs

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu al man n amac , retmen adaylar n n renme stilleri ile evre e itimine y nelik z-yeterlikleri aras ndaki ili kinin ortaya konulmas d r. Ara t rma Siirt üniversitesi E itim Fakültesi S n f ve Fen Bilgisi retmenli i programlar nda renim g ren toplam 235 (109 kad n, 126 erkek) retmen aday ile ger ekle tirilmi tir. Veriler 2010-2011 e itim retim güz yar y l nda zdemir ve ark (2009) taraf ndan geli tirilen “ evre E itimi z-Yeterli i l e i” ve Kolb (1984) taraf ndan geli tiren, A kar ve Akkoyunlu (1993) taraf ndan Türk eye uyarlanan “ renme Stilleri Envanteri" kullan larak toplanm t r. Elde edilen bulgulara g re, retmen adaylar n n evre e itimi z-yeterlikleri orta düzeydedir ve Fen Bilgisi retmenli i program nda renim g ren retmen adaylar n n evre e itimi z-yeterlikleri S n f retmenli i program nda renim g ren retmen adaylar na g re daha yüksektir. Fen Bilgisi ve S n f retmenli i program nda renim g ren retmen adaylar en fazla ayr t ran ve zümseyen renme stillerine sahiptir. Ayr ca Fen Bilgisi ve S n f retmenli i retmen adaylar n n evre e itimi z-yeterlikleri ile renme stilleri aras nda anlaml bir farkl l k yoktur.

Full-Text

comments powered by Disqus