All Title Author
Keywords Abstract


rgüt Metaforlar nda Liderlik: Kavramsal Bir zümleme / Leadership in Organization Metaphors: A Conceptual Analysis

Keywords: Metafor , rgüt , Liderlik , Okul Lideri , Metaphor , Organization , Leadership , Leader of School

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu makalede, rgüt metaforlar nda liderli in nas l alg land a klanmaya al lm t r. Buna g re ilk nce liderlik kavram k saca tan mlanm t r. Daha sonra ise liderlik makine metaforu, eko sistem metaforu, ahlaki anar i metaforu, kültür metaforu, politika metaforu, kendi kendini rgütleyen sistemler metaforu, kum tepecikleri metaforu, kar ncalar yuvas metaforu, beyin metaforu, organizma metaforu, renk metaforlar , alt apkal dü ünme tekni i ve d nü üm metaforuna g re tart lm t r. Liderlik zelliklerinin metaforlara g re tart lmas n n nedeni, metaforlar n liderlere g zle g rülmeyen unsurlar n haritas n n olu turulmas nda yeni ve farkl bak a lar sa lamas d r. Lider; makine metaforunda bask c ; ekosistem metaforunda karizmatik, vizyoner, güven veren ve de i im ajan ; ahlaki anar i metaforunda risk almay seven, vizyon sahibi, diyaloga yatk n ve bilgi aktar c s ; kültür metaforunda güven veren ve kat l mc ; politika metaforunda risk almay bilen, sayg kültürü yaratan, fkelenmeyendir. Kendi kendini rgütleyen sistemlerde, beyin metaforunda lider pozitif dü ünen, sinerjiye nem veren, kendini geli tiren, gereksiz konu malar yapmayan, rgütte ba ar i in uygun rol modelleri se endir. Organizma metaforunda lider g rev i in yap y sa layan, rehberlik eden, tart an ve sorgulayand r.

Full-Text

comments powered by Disqus