All Title Author
Keywords Abstract


Okul Y neticilerinin Etkilili i (U ak li rne i) / The Effectiveness of Schools Principals (U ak Case)

Keywords: Okul Müdürleri , Etkililik , Okul Müdürlerin Etkilili i , School Principals , Effectiveness , Effectiveness of School Principals

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu ara t rma, retmenlerin g rü lerine g re okul müdürlerinin okullarda retim liderli i, insan kaynaklar y netimi, okulun kültürü-iklimi, okul evresi-aile ve büt e ve destek i leri boyutlar nda etkililik düzeyini saptamay ama lamaktad r. Ayr ca kat l mc lar n her bir boyuttaki g rü lerinin cinsiyet ve k dem de i kenlerine g re farkl la p farkl la mad da saptanmaya al lm t r. Ara t rma tarama modelindedir. Ara t rman n rnekleminde, U ak ilinde al an 300 retmen bulunmaktad r. Kat l mc lar n g rü lerine g re okul müdürlerinin be boyuttaki etkililiklerinin k dem de i kenine g re farkl la p farkl la mad n belirlenmesinde tek y nlü varyans analizi (ANOVA), cinsiyete g re farkl la p farkl la mad n belirlemek i inde t-testi uygulanm t r. Ara t rma bulgular , ilk retim okullar nda g rev yapan okul müdürlerinin etkililiklerinin tüm boyutlarda “ ok” düzeyinde oldu unu g stermektedir. Bunun yan s ra retmen g rü leri cinsiyet ve k dem de i kenlerine g re anlaml bir farkl l k g stermemektedir.

Full-Text

comments powered by Disqus