All Title Author
Keywords Abstract


retmen Adaylar n n evre Kirlili ine ve evreyle lgili Sivil Toplum rgütlerine Y nelik G rü leri / Teacher Candidates’ Views about Environmental Pollution and Non-Governmental Organizations Related to the Environment

Keywords: retmen Adaylar , evre E itimi , G nüllü Kurulu lar , Sivil Toplum rgütü , Teacher Candidates , Environmental Education , Volunteering Institutions , Non-Governmental Organisations

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu al man n temel amac , ilk retim retmen adaylar n n evre e itimi konusundaki duyarl l klar n ortaya koyabilmek ad na, evre kirlili iyle ilgili alg lar , evreyle ilgili sivil toplum rgütleri hakk ndaki g rü leri ve evre sorunlar n n zümüne y nelik dü üncelerinin ortaya konulmas ayr ca Türkiye’deki evre ile ilgili sivil toplum rgütlerinin faaliyetlerinin de erlendirilmesi ama lanm t r. al ma, 2010-2011 e itim retim y l bahar d neminde Siirt üniversitesi E itim Fakültesi lk retim S n f, Fen Bilgisi, Matematik ve Sosyal Bilgiler retmenli i program nda g nüllülük esas ile se kisiz (random) olarak belirlenen ve son s n fta renim g ren 37 renci ile yürütülmü tür. Verilerin analizinde i erik analizi kullan lm t r. al ma sonucunda, retmen adaylar evreyle ilgili sivil toplum rgütlerinin g revleri hakk nda yeterli bilgiye sahipken, bunlardan bir b lümünü tan mamalar dikkat ekicidir. Bu durum sivil toplum rgütlerinin evre e itimine y nelik faaliyetlere yer vermesine kar n ulusal anlamda amac na ula mad n da ortaya koymaktad r.

Full-Text

comments powered by Disqus