All Title Author
Keywords Abstract


lk retim retmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni Teknolojileri Kullanmaya Y nelik G rü leri / The Views of Elementary Teachers on Using New Technologies in Science and Technology Teaching

Keywords: Fen ve Teknoloji retimi , lk retim S n f ve Fen Bilgisi retmen , Yeni Teknolojiler , Elementary and Science Teacher , Science Education , New Technology

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu al man n amac , ilk retim retmenlerinin g rev yapt klar okullar n yeni teknolojiler bak m ndan yeterlili i, fen ve teknoloji retimine yeni teknolojileri kullanman n etkisi, fen ve teknoloji retiminde yeni teknolojileri kullanma s kl klar , kullanma ko ullar veya az kullanma sebeplerinin tespit edilmesi ve retmenlerin bran , cinsiyet, k dem ve yeni teknolojilerle ilgili hizmet i i kurs al p almama durumlar na g re de i ip de i medi inin belirlenmesidir. Tarama modeli ile ger ekle tirilen ara t rman n rneklemi, Diyarbak r il merkezde bulunan 20 ilk retim okulunda g rev yapan 58 fen bilgisi ve 135 s n f retmeni olmak üzere toplam 193 retmenden olu maktad r. Veriler, betimsel istatistikler, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmi tir. Ara t rma sonucunda; ilk retim fen bilgisi ve s n f retmenleri fen ve teknoloji retiminde yeni teknolojileri kullanman n ok etkili oldu unu belirtirken, fen ve teknoloji retiminde yeni teknolojileri kullanmama oranlar n n olduk a yüksek, ok s k kullanma oranlar n n ise olduk a dü ük oldu u belirlenmi tir.

Full-Text

comments powered by Disqus