All Title Author
Keywords Abstract

Publish in OALib Journal
ISSN: 2333-9721
APC: Only $99

ViewsDownloads

Relative Articles

Okul Kütüphanecilerinin G rü lerine G re Okul Kültürü De erlendirmesi = Assessment of School Culture Based on the Views of School Librarians

Antonia Gramsci ve Hegemonik Okul (Antonio Gramsci and “Hegemonic School”)

Cooperation between Public Libraries and School Libraries and the Situation in Turkey Halk Kütüphaneleri-Okul Kütüphaneleri Aras nda birli i ve Türkiye'de Durum

Okul Y neticilerinin Teknoloji Liderli ine li kin Alg lar : Metafor Analizi rne i / School Administrators’ Perceptions of Technology Leadership: An Example for Metaphor Analysis

Okul Kütüphanelerinde Derme Geli tirme: Politikalar ve Dermelerin Betimlenmesi / Collection Develepment in School Libraries: Policies and Collection Descriptions

INSTRUCTION LEADERSHIP ROLES OF PRIVATE EDUCATION SCHOOL MANAGERS AND TEACHERS (GAZ ANTEP SAMPLE) ZEL E T M OKUL MüDüRLER N N VE RETMENLER N RET M L DERL ROLLER (GAZ ANTEP RNE )

Okul Y neticilerinin Okuldaki Psikolojik Dan ma Ve Rehberlik Hizmetlerine li kin G rü lerinin De erlendirilmesi( The Evaluation of the School Administrators’ Thoughts about the Counseling and Guidance Services in Their Own Schools)

Okul ncesi E itim Kurumuna Devam Eden 36–48 Ayl k ocuklar n Bili sel Geli im Düzeyleri / Cognitive Development Levels of 36-38 Month-Old Children Attending a Pre-School Education

Orta retim Kurumlar nda Okul Aile Birliklerinin Okul Y netimine Kat l m Düzeyleri

Farkl Okul Ortamlar ndaki ocuklar n Okul Sonras Fiziksel Aktivitelerde Alg lad klar z-Yeterlikleri

More...

Okulda Diyalog: Okul Y netiminin Rolü / Dialogue at School: The Role of the School Administration

Keywords: Diyalog , leti im , at ma , at ma zme , Y netim , Dialogue , Communication , Conflict , Conflict Resolution , Administration

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu ara t rman n amac , okulda diyalog sürecini olu turma ve geli tirmede okul y netiminin rolünü resmi orta retim kurumlar na g rev yapan okul y neticilerinin g rü lerine dayal olarak ortaya koymakt r. Ara t rman n al ma grubunu Tekirda ili orlu il esinde 2011-2012 e itim- retim y l nda Milli E itim Bakanl ’na ba l bulunan 3 resmi orta retim okulunda g rev yapan 12 okul y neticisi olu turmu tur. Ara t rma verileri, yüz yüze g rü me tekni iyle, yar yap land r lm bir g rü me formu kullan larak toplanm t r. Ara t rmada elde edilen veriler i erik analizi tekni i ile zümlenmi tir. Bu ara t rmadan elde edilen bulgular yle zetlenebilir; ara t rmaya kat lan okul y neticileri, okulda diyalo un nemli ve gerekli oldu una inanmaktad rlar ve bu konuda eksiklikleri oldu unu kabul etmektedirler. Y neticiler okulda diyalo un e itim- retime bir ok katk s n n olaca n dü ünmektedirler. Y neticiler ayr ca, okulda ve toplumda diyalog sorunlar n n oldu unu, bu sorunlar zmek ve diyalog sürecini geli tirmek i in okul y neticilerine, retmenlere, velilere ve rencilere nemli baz g revler dü tü ünü belirtmi lerdir.

Full-Text

comments powered by Disqus