All Title Author
Keywords Abstract

Publish in OALib Journal
ISSN: 2333-9721
APC: Only $99

ViewsDownloads

Relative Articles

lk retim B lümü retmen Adaylar n n Kitap Okuma Al kanl klar n n De erlendirilmesi

ngilizce retmen Adaylar n n zetleme Stratejilerini Kullan m Tercihleri

retmen Adaylar n n renme Stilleri le evre E itimi z-Yeterlikleri Aras ndaki li ki / Relationship between the Self Efficacy Beliefs towards Environmental Education and the Learning Styles of Pre-service Teachers

Felsefe Grubu retmen Adaylar n n Bilim Felsefesi ünitesine li kin Pedagojik Alan Bilgileri / The Pedagogical Content Knowledge of Prospective Philosophy Group Teachers about Science Philosophy Unit

THE METAPHORS THAT TURKISH TEACHER CANDIDATES USE CONCERNING Türk e retmen Adaylar n n “ retmen” ve “ renci” Kavramlar na li kin Kulland klar Metaforlar

retmen Adaylar n n evre Kirlili ine ve evreyle lgili Sivil Toplum rgütlerine Y nelik G rü leri / Teacher Candidates’ Views about Environmental Pollution and Non-Governmental Organizations Related to the Environment

THE EXAMINATION OF TURKISH / TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARD TEACHER PROFESSION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES (KAFKAS UNIVERSITY SAMPLE) TüRK E VE TüRK D L VE EDEB YATI RETMEN ADAYLARININ RETMENL K MESLE NE L K N TUTUMLARININ E TL DE KENLER A ISINDAN NCELENMES (KAFKAS üN VERS TES RNE )

AN ANALYSIS OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARDS COMPUTER ASSISTED EDUCATION TüRK E RETMEN ADAYLARININ B LG SAYAR DESTEKL E T ME L K N TUTUMLARININ NCELENMES

TURKISH TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ABOUT TEACHER QUALIFICATIONS TüRK E RETMEN ADAYLARININ RETMEN N TEL KLER NE Y NEL K G Rü LER

Türk e retmeni Adaylar n n Bilgi Okuryazarl üzerine Bir De erlendirme

More...

retmen Adaylar n n Geometrik Dü ünme Düzeyleri ve Geometriye Y nelik Tutumlar / Teacher Candidates’ Geometric Thinking Levels and Attitudes to Geometry

Keywords: Geometri , Van Hiele Geometrik Dü ünme , Geometri E itimi , Geometry , Van Hiele Geometric Thinking , Geometry Education

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu al man n amac , retmen adaylar n n geometrik dü ünme düzeylerini ve geometriye y nelik tutumlar n belirlemektir. Ara t rman n evrenini, ukurova üniversitesi E itim Fakültesi’nde renim g ren retmen adaylar olu tururken; rneklemini ise ayn fakültenin Bilgisayar ve retim Teknolojileri E itimi B lümü (B TE), S n f retmenli i (S ) ile Fen ve Teknoloji retmenli i (FT ) Ana Bilim Dal ’nda birinci s n fa devam eden 304 retmen aday olu turmu tur. Ara t rma, tarama modelinde bir al mad r. Veri toplama arac olarak retmen adaylar n n geometrik dü ünme düzeylerini belirlemek üzere Usiskin (1982) taraf ndan geli tirilen “Van Hiele Geometrik Dü ünme Testi” kullan lm t r. retmen adaylar n n tutumlar n belirlemek i in ise “Geometri Tutum l e i” uygulanm t r. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, ba ms z gruplar t-testi, tek y nlü varyans analizi, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney-U Testi ve pearson korelasyonu uygulanm t r. Ara t rman n sonucunda retmen adaylar n n farkl geometrik düzeylerde yer ald klar , geometriye y nelik tutumlar n n yüksek düzeyde oldu u ve geometrik dü ünme düzeyleri ile tutumlar aras nda ise sadece “Kayg ” boyutunda anlaml ancak dü ük bir düzeyde ili kinin oldu u g zlemlenmi tir. Ayr ca, retmen adaylar n n geometrik dü ünme düzeyleri cinsiyet, mezun olunan lise türü ve akademik ba ar de i kenlerine g re de i memektedir.

Full-Text

comments powered by Disqus