All Title Author
Keywords Abstract


lk retim S n f retmenlerinde Mesleki Yabanc la ma / Alienation from Work of Elementary School Teachers

Keywords: Mesleki Yabanc la ma , S n f retmenli i , Work Alienation , Teachers in Elementary School

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

S n f retmenlerinin mesle e yabanc la ma düzeyleri ile bunu etkileyen de i kenleri belirlenmek amac yla yap lan bu al ma, betimsel-ili kisel tarama modelinde ger ekle tirilmi tir. Ara t rmaya yans z rnekleme yoluyla toplam 340 s n f retmeni kat lm t r. Ara t rma sonucunda, s n f retmenlerinin i e yabanc la ma düzeylerinin genel olarak orta düzeyde oldu u, en fazla kurals zl k, en az sosyal uzakl k boyutunda yabanc la ma ya ad klar ortaya km t r. Ara t rmada elde edilen bulgulara g re, s n f retmenlerinin yabanc la mas na etki eden fakt rler, genel olarak, sosyo-demografik zellikler ve al lan okul ortam na ili kin zelliklerden kaynaklanmaktad r. Ara t rma sonu lar na g re retmenlerin medeni durumlar , yabanc la man n kurals zl k ve sosyal uzakl k alt boyutlar nda anlaml fark yaratt g rülmü tür. te yandan mezun olunan lisans program ve g rev yap lan okulun e itim retim a s ndan yeterli i, mesleki yabanc la ma a s ndan anlaml ekilde farkl l k yaratmaktad r. Son olarak, al lan okul ortam n n s n f retmenlerinin mesleki yabanc la ma düzeylerinde hem genel yabanc la ma, hem de yabanc la man n tüm alt boyutlar nda anlaml ekilde farkl la t g rülmü tür.

Full-Text

comments powered by Disqus