All Title Author
Keywords Abstract


Pozitif Psikoterapi ve Geli imsel Rehberlik Ba lam nda Ergenler in Büt e Y netme Konusunda S n f Rehberli i Program / Budget Development Class Guidance Program for Adolescencent with Respect to Positive Psychotherapy and Comprehensive Guidance

Keywords: Pozitif Psikoterapi , Büt e Y netme , Ergen , Geli imsel Rehberlik , Positive Psychotherapy , Budget Managament , Adolescents , Comprehensive Guidance

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Bu al man n amac , ergenlere büt e y netimi konusunda s n f rehberli i arac l ile beceri kazand rmakt r. al ma, tek grup n test son test deneysel desen eklinde yürütülmü tür. al maya 18 ergen kat lm t r. Program alt oturumda ger ekle tirilmi tir. al man n ilk oturumunda, ihtiya analizi; ikinci oturumda ayl k gelir-gider listeleri; ü üncü oturumda, ü farkl ailenin bir ayl k ge im program ; d rdüncü oturumda, Pozitif Psikoterapi’nin yküleri; be inci oturumda de erlendirmeler; alt nc oturumda da de erlendirme sonu lar ergenlerle payla lm t r. Nicel de erlendirme i in ihtiya analizi belirleme soru listesi n test ve son test olarak uygulanm t r. Nitel de erlendirme i in de a k u lu sorulara verilen yan tlar, i erik analizi y ntemiyle analiz edilmi tir. Yap lan analizlerin sonucunda uygulanan program n % 22.78 oran nda ergenlerin ihtiya lar n giderdi i sonucuna var lm t r. Uygulanan program n nitel a dan de erlendirilmesine bak ld nda, program n % 27 oran nda fark ndal k kazand rd , % 18 oran nda gelecek y nelimi sa lad , % 39 oran nda ki isel kazan mlar sa lad ve % 16 oran nda da aileye y nelik kazan mlar sa lad sonucuna var lm t r.

Full-Text

comments powered by Disqus