All Title Author
Keywords Abstract


Tahap Pengetahuan Dan Pola Penggunaan Perkhidmatan Kerja Sosial Di Kalangan Pesakit: Kajian Kes Di Hospital Ukm

Keywords: Tahap Pengetahuan , Penggunaan , Perkhidmatan Kerja Sosial , Pesakit

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Artikel ini didasarkan kepada satu kajian yang telah dilakukan untuk mengukur tahap pengetahuan pesakit yang menerima perkhidmatan kerja sosial perubatan. Pengkaji mengandaikan bahawa tahap pengetahuan pesakit mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di Jabatan Kerja Sosial Perubatan (JKSP) mempengaruhi kemungkinan mereka menggunakan khidmat yang ditawarkan itu. Akan tetapi pengetahun dan penggunaan khidmat turut ditentukan oleh latar belakang demografi dan sosio-ekonomi pesakit. Kajian ini dianggap penting terutamanya dalam membantu JKSP menentukan fokus bantuan untuk pesakit. Data diperolehi melalui temubual terhadap 220 responden yang merupakan pesakit di HUKM dari Januari 2002 hingga Disember 2002. Mereka terdiri daripada berbagai-bagai latar belakang etnik, umur, gender, tahap pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Hasil kajian mendapati tahap pengetahuan pesakit di HUKM adalah sederhana dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan etnik, umur, tahap pendidikan, pendapatan dan status pekerjaan yakni pada nilai p

Full-Text

comments powered by Disqus