All Title Author
Keywords Abstract


Perhubungan Antara Kreativiti Figura Dengan Pencapaian Akademik Pelajar : Satu Tinjauan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Beberapa Buah Sekolah Di Kuala Lumpur

Keywords: Kreativiti Figura , Pencapaian akademik , Jantina

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Fokus utama kajian ini adalah untuk mengkaji perhubungan antara kreativiti figura dengan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar Tingkatan Empat di beberapa buah sekolah di Kuala Lumpur. Kaedah survei telah digunakan dalam kajian ini. Kajian ini dijalankan dari bulan Jun 2009 hingga April 2010. Data kajian dikumpul dengan menggunakan instrumen Torrance Test of Creativity Thinking (Form A) versi Bahasa Melayu. Responden kajian ini terdiri daripada 300 orang pelajar Tingkatan Empat yang dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan rawak dari lima buah sekolah menengah yang terletak di empat zon pentadbiran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Enam puluh orang responden dipilih dari setiap sekolah. Purata umur responden ialah 16.2 (SP = 0.52). Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelajar Tingkatan Empat di Kuala Lumpur adalah lebih kreatif dalam komponen Kelancaran Figura diiikuti dengan Fleksibiliti Figura, Keaslian Figura dan Penghuraian Figura. Terdapat juga perbezaan yang singinifikan dalam tahap Kreativiti Figural antara jantina (t = 2.009, df = 298, k

Full-Text

comments powered by Disqus