All Title Author
Keywords Abstract


Aspects of Integrated Planning in the Planning System of Lithuania Integruoto planavimo problematika Lietuvos planavimo sistemoje

DOI: 10.3846/127

Keywords: territorial sustainable development , complexity and integrated management of urban architecture development

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

The article reveals subjects of foster systems of management and implementation of integrated planning in Lithuania that are widely discussed in the world. Coherence of planning is the basis for sustainable territorial development. The aspect of quality of life, vitality and sustain-ability of local communities is equally important for Lithuania as well as all European Community, thus empowering citizens to equally use the benefits of their land of residence. Article in Lithuanian Integruotos alies urbanistin s politikos valdymo sistemos kūrimo, inovacij diegimo urbanistin s modernizacijos, renovuojant pastatus, kontekste problem i tyrimas yra svarbus siekiant gamtin s, urbanistin s, ekonomin s-socialin s aplinkos, miesto urbanistini struktūr darnos. Realizuojant alies miest architektūros politikos strateginio lygmens u davinius būtina tobulinti valdym integruojant emesnio lygmens teritorij planavimo procesus. Labai svarbu u tikrinti ger veiksm bei darb koordinacij racionaliai paskirstant pareigas tarp institucij . ioje situacijoje vienas i pagrindini vald ios u davini yra rasti būdus, kaip gyvendinant miest pl tros politik valdyti iuos procesus, kaip formuoti racionali ir skaidri sprendim paruo imo, pri mimo, finansavimo ir vykdymo kontrol s sistem . Lyginant kit ali planavimo patirt , būtina vertinti teis s aktais apibr t procedūr efektyvum siūlom EK direktyvini dokument bei rekomendacij kontekste, siūlant kompleksinio planavimo modelio taikymo galimyb . Straipsnis lietuvi kalba

Full-Text

comments powered by Disqus