All Title Author
Keywords Abstract


Hvor mange alkoholikere har vi? Alkoholproblemer i Oslos befolkning

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

SAMMENDRAG I de siste ti rene har bekymringen for alkoholproblemer v rt knyttet til begreper som "alkoholiker" eller "de som har alkoholproblemer". Begrepene impliserer at de fleste problemene er langvarige tilstander hos en avgrenset, behandlingstrengende gruppe. Den foreliggende unders kelsen var lagt opp som en post-enquete. Skjemaene ble sendt til et representativt utvalg Oslo-borgere i alderen 18-59 r. En mottok 2051 skjemaer og oppn dde en svarprosent p 77. Respondentene ble spurt om de hadde opplevet 8 typer skadevirkninger knyttet til sin alkoholbruk. Avhengig av antall skadevirkninger ble personens alkoholproblemer definert som moderate, betydelige eller store. Hvis "alkoholisme" defineres som ha opplevet et visst antall av de 8 problemene, varierer antall "alkoholikere" dramatisk avhengig av antall skadevirkninger som kreves: Hvis det kreves 7 problemer, er f rre enn 1% av denne befolkningen alkoholikere. Hvis det kreves 3 problemer er 21% alkoholikere. Hyppigheten av alkoholproblemer reduseres gradvis med kende alder, fra 29% mellom 18 og 25 rs alder til 8% mellom 45 og 60 r. De aller fleste alkoholproblemer er ikke knyttet til daglig drikking eller til et sv rt h yt forbruk pr. r. De fleste som noen gang har opplevet betydelige eller store problemer synes "modne ut" av problemdrikking uten stoppe drikke og uten noen form for behandling. De fleste som har betydelige eller store problemer har ikke nsket kutte sin alkoholbruk ut eller sterkt ned. Blant dem som har nsket det, har over 90% klart det helt eller delvis. Unders kelsen bekrefter tidligere befolkningsstudier som indikerer at de fleste alkoholproblemer er spredt blant en stor andel av den yngre mannlige befolkningen som stort sett synes ha kontroll over sin alkoholbruk, ikke kan kalles avhengige og ikke kommer til alkoholistbehandling. Artikkelen dr fter hvilke konsekvenser dette har for samfunnets strev for redusere problemene. Fekj r HO. How many alcoholics do we have? Alcohol problems in the population of Oslo.

Full-Text

comments powered by Disqus