All Title Author
Keywords Abstract


Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en unders kelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av milj gifter

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

SAMMENDRAG I perioden 1999-2001 vil det bli gjennomf rt tre kostholdsunders kelser som til sammen skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av milj gifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikks lv, PCB og dioksiner. Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksende sopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, sp rres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsunders kelser som 'Norkost'. Hensikten med studien er kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingen i befolkningen med tanke p milj gifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personer ventes ha et lavt inntak og noen f personer ventes ha et relativt h yt inntak av de unders kte stoffene. Eventuelle ukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse unders ke hvor stor eksponeringen i de utsatte gruppene er. Del A av unders kelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensunders kelse til 10 000 tilfeldig valgte personer mellom 18 og 79 r. Del B omfatter en postal frekvensunders kelse til 6000 tilfeldig valgte personer i seks kommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til god tilgang p de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen p matvarene er god, er konsumet h yere. Del C av unders kelsen vil omfatte h ykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av unders kelsen. Dette vil v re en dybdestudie der analyser av milj gifter i blod, h r og urin ogs skal inng . Unders kelsen er den f rste i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andre land. Hensikten med artikkelen er gi en beskrivelse av unders kelsen i en tidlig fase av gjennomf ringen. Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption of contaminated foods – Description of a dietary survey focusing on foods containing environmental contaminants.

Full-Text

comments powered by Disqus