All Title Author
Keywords Abstract


Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus p p r rende som informanter

Keywords: Fokusgruppeintervju , kvalitativ forskning , p r rende , metodologiske og praktiske utfordringer

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Hensikten med denne artikkelen er belyse de metodologiske og praktiske utfordringene forskere vil kunne m te i prosessen n r fokusgruppeintervju skal planlegges, gjennomf res og analyseres. Artikkelen omhandler egne erfaringer med p r rende som informanter, hvor metoden har mange fordeler. Likevel vil forskeren m te noen utfordringer n r fokusgruppeintervju velges som forskningsmetode. Det er derfor viktig fokusere p kompleksiteten i forskningsprosessen for f et kvalitativt godt datamateriale. Ulike metodiske aspekt som troverdighet, p litelighet, samstemmighet og overf rbarhet vil bli diskutert i tillegg til diskusjon omkring interaksjonen i gruppene og mellom forskeren og deltakerne i fokusgruppene.

Full-Text

comments powered by Disqus