All Title Author
Keywords Abstract


”Med mobilen i lomma” P r rendes erfaringer n r en av deres n re d r i sykehjem

Keywords: Omsorg ved livets slutt , p r rende , sykehjem , trygghet , familiefokusert pleie og omsorg

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

I dag og i rene fremover har helsevesenet store omsorgsutfordringer knyttet til kningen av antall eldre i befolkningen. En stor andel eldre avslutter livet i sykehjem, og de fleste har p r rende hos seg i tiden rundt d dsfallet. Hensikten med studien var ke forst elsen for hvordan det erfares v re p r rende ved livets slutt i sykehjem, og f kunnskap om hvordan helsepersonell kan bist familien i prosessen. Data ble samlet ved hjelp av semistrukturerte, individuelle intervju av seks p r rende som nylig erfarte miste en av sine n re i sykehjem. De p r rende ble rekruttert fra to forskjellige sykehjem. Resultatet viser at p r rende opplever at d den i sykehjem kan v re uforutsigbar og fremmed. Svingninger i sykdomsforl p og usikkerhet i forhold til tidsaspektet i forventet levetid, f rte til at p r rende alltid m tte v re tilgjenglig. N r m te med d den for mange er fremmed, beskriver p r rende behovet for trygghet i en ukjent situasjon.

Full-Text

comments powered by Disqus