All Title Author
Keywords Abstract


12th International Neuropsychoanalysis Congress Neuropsychoanalysis: minding the body”

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Wdniach 24–26 czerwca 2011 r. w Berlinieodby si dwunasty ju kongres neuropsychoanalizy:Neuropsychoanalysis: minding the body.Tematem przewodnim by y cia o i psychika(tym razem nie tylko zagadnienie umys ui mózgu), a najcz ciej powtarzanymi w jegotrakcie s owami: embodied i emobodiment, odnosz cesi do uciele nienia, roli cia a i mózguw funkcjach tradycyjnie uwa anych za psychiczne.W ród wyk adowców Kongresu znalaz osi wiele postaci ze wiata nauki o mi dzynarodowejs awie, m.in.: António Damásio,Peter Fonagy, Vittorio Gallese, Wolf Singeri Jaak Panksepp.

Full-Text

comments powered by Disqus