All Title Author
Keywords Abstract


Za tita olimpijskog znaka (simbola)

Keywords: olimpijski simboli , pravna za tita

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Olimpijski pokret koristi brojna znamenja i simbole. Olimpijski simboli sve vi e postaju predmetom marketin kog i tr i nog interesa, esto na na in da se koriste suprotno odredbama Olimpijske povelje, Nairobijskog ugovora o za titi olimpijskog simbola, te drugih me unarodnih i nacionalnih propisa kojima se tite olimpijski simboli i ure uju dogo aji koji se vezuju uz odr avanje olimpijskih igara. Zbog toga je za sve olimpijske simbole zajedni ko da u ivaju ve i ili manji stupanj gra anskopravne, kaznenopravne i upravnopravne za tite. U radu je autor, nakon pojmovnog odre enja pojedinih vrsta olimpijskih simbola, prikazao neke modalitete za tite olimpijskog simbola u me unarodnom i hrvatskom pravu.

Full-Text

comments powered by Disqus