All Title Author
Keywords Abstract


IMPLEMENTACIóN E AVALIACIóN DUN PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE COLABORATIVO NA TITULACIóN DE ADMINISTRACIóN E DIRECCIóN DE EMPRESAS

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Este artigo presenta o dese o e avaliación dunha experiencia innovadora nunha ma-teria da licenciatura de Administración e Dirección de Empresas mediante unha metodoloxía cooperativa. O obxectivo é motivar o alumnado e mellorar o seu rendemento académico a tra-vés de diversas formas de interacción, reducindo a asimetría no diálogo educativo e fomentan-do nos estudantes o desenvolvemento de calidades como a responsabilidade e o traballo en equipo. Entre as vantaxes do método destacamos a constatación empírica de que se logra un maior dominio de competencias cognitivas no curto e no longo prazo, un aumento das capaci-dades relacionadas coa interacción entre os compa eiros, o dinamismo da mecánica de traballo no proceso de aprendizaxe e o reco ecemento de que favorece o esforzo continuo.

Full-Text

comments powered by Disqus