All Title Author
Keywords Abstract


A PARTICIPACIóN PúBLICA NA PLANIFICACIóN FORESTAL. UNHA OPORTUNIDADE OU UNHA NECESIDADE PARA A SúA APLICACIóN EN GALICIA

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

A participación social na toma de decisións vinculadas á planificación e á ordenación do territorio constitúe un paso fundamental para acadar solucións viables e duradeiras. Neste sentido, a participación pública convértese nunha clara necesidade da sociedade moderna para tomar determinacións e construír consenso social na xestión dos recursos naturais, en particu-lar, e na gobernanza do territorio, en xeral. Dentro do subsector forestal estanse dando os primeiros pasos para que a participación pública sexa incluída nos distintos procesos da orde-nación e da xestión dos montes. Porén, e despois de revisar a literatura científica sobre esta cuestión, este estudo pon de manifesto que a participación pública é un dos piares básicos da planificación forestal, principalmente no nivel estratéxico, podendo representar unha das opor-tunidades para a súa aplicación en Galicia.

Full-Text

comments powered by Disqus