All Title Author
Keywords Abstract


Izvori za glazbeni barok u Vara dinu

Keywords: Vara din , glazbeni barok

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

U ovom tekstu autor spominje pet je mogu ih izvori ta glazbenog baroka u Vara dinu. To su: isusova ka crkva, franjeva ki samostan, samostan ur ulinki, upna crkva Sv. Nikole i, samo uvjetno, Musikverein. Prikazuju i precizno svaki od mogu ih izvora autor nagla ava da o prvom izvori tu ( isusova ka crkva) nije sa uvano ni ta, dok se kod franjevaca (drugo izvori te) mogu na i dosta bogata gra a koju u prvom redu tvore tri oma na rukopisna kantuala s ukupno 51 misom te jo jedan kantual s koralnim misama i gradualima . (To je tzv. Remetine ki kantual iz 1707. i dva kantuala o. Konrada Poto nika iz 1731. i 1732. koji su u Vara din doprli iz Kri evaca nakon ukinu a tamo njeg samostana 1786.) U tre em izvoru, a rije je o samostanu sestri ur ulinki, nalazimo neprocjenjivo bogatstvo glazbene gra e prete no duhovne ali i svjetovne sadr ajnosti to posebno dugujemo velezaslu nom znanstveniku / istra iva u ovoga grada, pok. Kre imiru Fili u. On ju je prvi prona ao i o tome iscrpno prozborio u svom Glazbenom ivotu Vara dina (1972.), a na osnovi njegova teksta bilo je mogu e do i do partitura na temelju kojih je prire ena gra a za (danas ozna en kao povijesni ) koncert s naslovom VARA DINSKI SKLADATELJSKI KRUG S KRAJA XVIII. STOLJE A (1973.). U crkvi Sv. Nikole, kor .upne crkve sv. Nikole, bio je rasadi te duhovnoga glazbenog stvarala tva i inozemnih i vara dinskih glazbenika-orgulja a, me u kojima i (najzna ajnijeg) doma eg sina L. I. Ebnera. to se ti e Musikvereina va no re i da je glazbenim priredbama sudjelovao i L. I. Ebner sa svojom k eri i u enicom Marijom i tada nerijetko izvodio i (svjetovna) djela koncertnog/koncertantnog karaktera, nastala u minulom stolje u. Najzna ajnije za dvadeseto stolje e su ipak Vara dinske barokne ve eri koje stimuliranju istra ivanja i prezentiranja glazbene ba ine hrvatskoga baroknog razdoblja. Prinos je zama an i vrlo znakovit, posebice jer se pokazao iniciraju im putokazom za neke druge glazbene sredine u Hrvatskoj i prvim utkiva em takve gra e u hrvatsku glazbenu svakodnevnicu.

Full-Text

comments powered by Disqus