All Title Author
Keywords Abstract


O stvarala kom traganju Dje je i lutkarske scene HNK u Vara dinu

Keywords: Vara din , kazali te , dje ja i lutkarska scena

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Nakana je rada - pregledom repertoara, te osvrtom na praizvedbe predstava Dje je i lutkarske scene vara dinskoga HNK – ukazati na specifi nosti estetike Scene, kao i zna aj njena djelovanja u vara dinskome kazali nom ivotu, a i ire.U kreiranju autenti nog kazali nog izraza – nerijetko spoja umjetni koga htjenja i nu nog oslu kivanja imperativa prakse – Dje ja i lutkarska scena je u proteklih dvanaest godina postala sukreatorom vara dinskoga kazali nog repertoara i dijelom vara dinskoga kazali nog svakodnevlja, ali i relevantnom injenicom u ivotu hrvatskoga teatra danas

Full-Text

comments powered by Disqus