All Title Author
Keywords Abstract


Povezanost ispitne anksioznosti s perfekcionizmom

Keywords: ispitna anksioznost , pozitivan perfekcionizam , negativan perfekcionizam , akademsko postignu e

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Cilj je ovog istra ivanja bio utvrditi povezanost ispitne anksioznosti, pozitivnog i negativnog perfekcionizma te nekoliko mjera akademskog postignu a. Tako er su se eljele provjeriti razlike u izra enosti ispitne anksioznosti izme u adaptivnih i neadaptivnih perfekcionista i neperfekcionista. U istra ivanju je sudjelovao 331 student Sveu ili ta u Zagrebu. Sudionici su ispunili Upitnik ispitne anksioznosti (TAI; Spielberger, Gonzalez, Taylor, Algaze i Anton, 1978) i Ljestvicu pozitivnog i negativnog perfekcionizma (PNPS; Terry-Short, Owens, Slade i Dewey, 1995) te odgovorili na pitanja o akademskom postignu u (prosje na ocjena na studiju, prolaznost na ispitima, zadovoljstvo sobom kao studentom) i va nosti ocjene. Utvr ena je pozitivna povezanost ispitne anksioznosti s negativnim perfekcionizmom, dok s pozitivnim perfekcionizmom povezanost nije utvr ena. Pozitivan perfekcionizam nisko je pozitivno povezan s va no u ocjene i zadovoljstvom sobom kao studentom, a negativan perfekcionizam nisko pozitivno povezan s va no u ocjene te nisko negativno sa zadovoljstvom sobom kao studentom. Ispitna anksioznost je nisko negativno povezana sa svim ispitivanim mjerama akademskog postignu a to mo e upu ivati na nepovoljne posljedice njene pojave na akademsko postignu e. Izra enost ispitne anksioznosti statisti ki je zna ajno vi a kod neadaptivnih perfekcionista u odnosu na adaptivne perfekcioniste i neperfekcioniste izme u kojih razlika nije utvr ena.

Full-Text

comments powered by Disqus