All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1997 

Pomen integracije urbanisti nega in prometnega na rtovanja

Keywords: promet , prometna politika , urbanisti no na rtovanje

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Namen tega prispevka je utemeljiti integracijo ukrepov prometne in urbanisti ne politike za obvladovanje mestnega prometa. V prvem delu prispevka utemeljujemo integracijo s prikazom povezav med mestno strukturo in prometom. Naslednje poglavje je namenjeno prikazu nekaterih tujih primerov izvajanja integracije v praksi. V zadnjem delu pa predstavljamo nekatera na ela, ki so v tujini e do ivela potrditev in so primerna za vklju itev v slovensko prakso.

Full-Text

comments powered by Disqus