All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1998 

Postmoderni premik in razvoj pode elja

Keywords: pode elje , postmodernizem , vrednote

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Spremembe v ekonomiji nimajo ve neposrednega vpliva na stopnjo dru bene integracije. Ena temeljnih zna ilnosti dru b visoke moderne je prav mno enje temeljnih razvojnih dejavnikov. Z vidika dru benega in v precej nji meri tudi prostorskega planiranja ta sprememba pomeni, da razvoja ni ve mogo e pojasnjevati monokavzalno. Prikazu postmodernega premika v sodobnih dru bah sledi prikaz polo aja Slovenije, pri tem pa sta izpostavljena pomen pode elja in izhodi a projektov razvoja in prenove vasi

Full-Text

comments powered by Disqus