All Title Author
Keywords Abstract

Urbani Izziv  1997 

Izgrajevanje lokalne in regionalne identitete

Keywords: Essex , lokalna identiteta , regionalna identiteta , Velika Britanija

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

Na veliko alost tevilnih ljudi so posamezni kraji med seboj edalje bolj podobni. Problem je e zlasti opazen v novih stanovanjskih obmo jih, ki nimajo prepoznavnega zna aja, in se jih pogosto opisuje kot anonimna okolja kjerkoli . Enako so ozna ena mnoga nakupovalna obmo ja in mestna sredi a, kjer se nad asovne kakovosti tradicionalne mestne podobe postopno krhajo. Na splo no se od leta 1970 pove uje zanimanje za na ine preusmerjanja tega procesa. Arhitekti, planerji in urbanisti raziskujejo metode v na rtovalskih postopkih, s pomo jo katerih bi oblikovali nove lokalne in regionalne identitete ter ustvarjali prostore enkratnih zna ajev, na katere bi lahko bili ponosni. V razli nih teoretskih pristopih so bile predstavljene metodolo ke predpostavke, ki jih zasledimo v mnogih urbanisti nih zasnovah in arhitektonskih re itvah na ve ini celin in v razli nih kulturnih sredinah. Za arhitekte in urbaniste je e zlasti zanimiva mo nost uporabe ali celo prila anja e razvitih in na primerih preizku enih metodologij.

Full-Text

comments powered by Disqus